کلیدواژه‌ها = بازار انرژی الکتریکی
تعیین استراتژی استوار پیشنهاددهی در بازار رقابتی برق برای یک نیروگاه حرارتی

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 90-118

مهرنوش خاجی؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد