کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
تعیین استراتژی استوار پیشنهاددهی در بازار رقابتی برق برای یک نیروگاه حرارتی

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 90-118

مهرنوش خاجی؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد


زنجیره تأمین سبز چندهدفه: مدل چند محصولی در شرایط عدم قطعیت

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-28

رضا رادفر؛ داود خدادادیان؛ عباس طلوعی اشلقی


طراحی مدل آماد معکوس چند دوره‌ای با مسیرهای متفاوت بازیابی محصول در شرایط عدم قطعیت

دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 29-56

ناصر تارین؛ عادل آذر؛ سید عباس ابراهیمی