کلیدواژه‌ها = سکون و بی‌تحرکی
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ایجاد‌کننده اینرسی سازمانی با استفاده از روش دلفی فازی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 95-118

رضا سپهوند؛ محسن عارف نژاد؛ علی شریعت نژاد