دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مروری

کسب دانش از زنجیره تامین سلامت: روندها، تحلیل، نگرانی ها، پاسخ ها به همه گیری کویید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

فرید دانشگر؛ علی رجب زاده قطری؛ محمد علی افشار کاظمی


مقاله پژوهشی

شناسایی عوامل زمینه‌ای موثر بر نوآوری استراتژیک (مورد مطالعه: صنعت فوتبال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

رویا کلاتی؛ اسدالله کردنائیج؛ علی صابری؛ حمیدرضا یزدانی؛ قدرت الله باقری


تحلیل استراتژی‌های عملیاتی در زنجیره تأمین بشردوستانه در هنگام وقوع زلزله با استفاده از رویکرد QFDEA (مورد مطالعه: زلزله خوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

حسین محبی؛ رضا جلالی