دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مدلسازی و تجزیه کارایی در سیستم‌های دوبخشی چنددوره‌ای با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1401

رضا سلیمانی دامنه


نگاشت نقشه توسعه موفقیت پروژه با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

طاهره رحیمی کلایه؛ عادل آذر؛ علی رجب زاده؛ عباس مقبل باعرض


بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات Proactive و کنترل موجودی با استفاده از فرایند تصمیم‌ مارکوف و شبیه‌سازی در محیط اینترنت اشیاء صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

محمد صادق بهروز؛ محمدعلی افشار کاظمی؛ عادل آذر؛ عزت الله اصغری زاده


طراحی مدل تاب‌آوری سیستم توزیع فرآورده‌های نفتی با رویکرد شبیه‌سازی عامل‌بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

فهیمه نوروز زاده قالهر؛ میثم شهبازی؛ تورج کریمی؛ عادل آذر؛ سمیرا فرزام


طراحی مدل ریاضی غیرخطی تولید سلولی با در نظر گرفتن تخصیص اپراتور در سناریوهای مختلف چیدمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

مهدی احمدی پناه؛ کامیار چالاکی؛ رویا شاکری