دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-212 
ارزیابی شرکت‌های نوآفرین مبتنی بر استراتژی رفتاری با استفاده از نظریه چشم‌داشت

صفحه 72-95

فاطمه سجادیان؛ میراحمد امیرشاهی؛ ندا عبدالوند؛ بهمن حاجی‌پور


ارائه یک مدل ریاضی در زنجیره تامین هوشمند بر مبنای ICPT در محیط MTS

صفحه 97-123

محمدباقر فخرزاد؛ مرضیه کشاورز؛ عباسعلی جعفری ندوشن


ارائه الگویی برای زنجیره تامین چابک با رویکرد فراترکیب

صفحه 156-179

سماء بانی فاضل؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ معصومه حسین زاده شهری