اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

امیر افسر

مدیریت صنعتی استادیار ، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/aafsar
aafsarmodares.ac.ir

سردبیر

علی رجب زاده قطرمی

مدیریت صنعتی استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/alirajabzadeh
alirajabzadehmodares.ac.ir
0000-0003-2123-7579

اعضای هیات تحریریه

لعیا الفت

مدیریت صنعتی استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

olfatatu.ac.ir

علی رجب زاده قطرمی

مدیریت صنعتی استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/alirajabzadeh
alirajabzadehmodares.ac.ir

غلامرضا گودرزی

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع) ، تهران ایران

rgodarziyahoo.com

سید حیدر میرفخرالدینی

مدیریت صنعتی دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد ایران

yazd.ac.ir/people/mirfakhr
mirfakhr.drgmail.com

علیرضا موتمنی

مدیریت صنعتی دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=386144
a_motamenisbu.ac.ir

منصور مومنی

مدیریت صنعتی استاد، گروه آموزشی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/~mmomeni
mmomeniut.ac.ir

محمد جعفر تارخ

مهندسی صنایع استاد، گروه مهندسی فناوری اطلاعات،‌ دانشکده مهندسی صنایع،‌ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران،‌ ایران

cv.kntu.ac.ir/MohammadJafarTarokh
mjtarokhkntu.ac.ir

علی محمدی

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

amohamadi1347shirazu.ac.ir

عبدالحمید صفایی قادیکلایی

مدیریت صنعتی استاد، دانشکده علوم اقتصادی و دارایی، دانشگاه مازندران، مازندران،‌ ایران

rms.umz.ac.ir/~safaeighadikolaei/
ab.safaeiumz.ac.ir

عباس طلوعی اشلقی

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

faculty.srbiau.ac.ir/a-toluie/fa
toloiesrbiau.ac.ir

سعید صفری

مدیریت صنعتی دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد،‌ تهران،‌ ایران

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=160
safarishahed.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Jafar Rezaei

Production management and supply chain Associate Professor, Department of Production Management and Supply Chain, Dutch University of Technology

www.tudelft.nl/tbm/over-de-faculteit/afdelingen/engineering-systems-and-services/people/associate-professors/dr-j-jafar-rezaei/
j.rezaeitudelft.nl
0000-0002-7407-9255

Mehdi Toloo

Operations Management & Business Statistics Professor, Technical University of Ostrava
, Czech Republic

homel.vsb.cz/~tol0013/
mehdi.toloovsb.cz
0000-0002-6977-4608

Adel Hatamimarbini

Business and Management Professor of Business and Management (Department of Strategic Management and Marketing) , De Montfort University
, United Kingdom

www.linkedin.com/in/adel-hatami-marbini-2009a353/?originalSubdomain=uk
adel.hatamimarbinidmu.ac.uk
0000-0002-7956-687X

مدیر اجرایی

معین خزاعی

مدیریت صنعتی پژوهشگر، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

moein.khazaeigmail.com

مدیر داخلی

مسعود شکری خیادانی

مدیریت صنعتی دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران،‌ ایران

mshekari95gmail.com