اصول اخلاقی انتشار مقاله

  اصول اخلاقی نشریه:

نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری قوانین  COPE (کوپ) را رعایت میکند. براین اساس اصول اخلاقی این نشریه به شرح زیر است:

1-    محرمانه بودن اطلاعات مولفان:

رعایت محرمانگی و امنیت اطلاعات شخصی نویسندگان و داوران مقالات برای تمامی ارکان نشریه ازجمله سردبیر، اعضای هیات تحریریه، مدیر داخلی و اجرایی و سایر همکاران الزامی بوده و تحت هر شرایط به صورت محرمانه باقی می ماند.

2.تصمیم گیری منصفانه درباره مقالات:

 تصمیم گیری درباره مقالات در هر مرحله ای فارغ از نژاد، جنسیت، گرایش­های شخصی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا فلسفه سیاسی نویسندگان، تنها براساس محتوا و کیفیت علمی مقالات و نظرات داوران به صورت بی نام انجام می شود.

 

 اصول مربوط به نویسندگان محترم:

1.ارائه مقالات علمی و استاندارد

 الزامیست مقالات به صورت علمی و منسجم، مطابق با استاندارد نشریه فراهم و جهت ارزیابی ارائه شوند. در این خصوص رعایت موارد ذیل بسیار حائز اهمیت می باشند.

1-1) روش به کار رفته در مقاله با دقت و عینی تشریح شده و داده ها و نتایج حاصل به صورت صحیح، موجز و کامل گزارش شوند.

1-2) حقوق سایر محققان از طریق ارجاع دهی کامل و بی نقص رعایت گردد.

1-3)  از پرداختن به موضوعات حاشیه­ای، سلیقه ای و شخصی و ارائه اطلاعات جعلی و نادرست و یا ترجمه آثار دیگران بدون ذکر عنوان و ارجاع در مقاله خودداری شود.

2. ارائه داده های خام در صورت نیاز

نویسندگان محترم ملزم هستند بنابر نیاز داده های خام، مصاحبه‌ها، پرسشنامه ها و سایر ابزار به کار رفته و داده هایگردآورس شده در پژوهش را به نشریه ارائه نمایند. در پاره­ای از موارد دسترسی عمومی به این اطلاعات  به بهبود درک و کیفیت انتقال مطالب کمک می نماید.

3. اصالت مقاله ارائه شده

3-1) ضروری است مقالات ارائه شده توسط نویسندگان، حاصل از کار پژوهشی ایشان بوده و هرگونه استفاده از سایر پژوهش ها با ذکر منابع صورت پذیرد.

3-2 ) انتساب غیر واقعی (جعلی) پژوهش به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی‌ای که نقشی در اصل پژوهش مربوطه یا در فعالیت حرفه ای فرد نویسنده ندارد، غیر مجاز است.  

4. عدم انتشارهمزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرش و چاپ شده

ارسال همزمان یک مقاله، جهت بررسی و چاپ در دو یا چند مجله‌ به صورت چاپی یا الکترونیکی و یا ارسال مقالات چاپ شده در نشریات معتبر برای چاپ مجدد مجاز نیست.

5. انتشار همپوشان

پژوهش­گر مجاز نیست، داده های مقاله‌ی پیشین خود را  با اندکی تغییر در متن، در مقاله ای جدید به چاپ رساند.


6. اسناد به منابع معتبر

پژوهشگران مجاز به استناد به منابع نامعتبر، مشکوک و یا فاقد اعتبار علمی نبوده و ضروریست اطلاعات و وبگاه حامی مقاله و نویسندگان موثق و معتبر باشند.

 

7. وظایف نویسنده مسئول

نویسنده مسئول موظف است مسئولیت گروه پژوهشی و صحت کل پژوهش را بر عهده بگیرد. همچنین از سوی سایر نویسندگان، مسئولیت مکاتبات و پاسخگویی به ابهامات و ایرادات مطرح شده در مورد مقاله، انتقال نظرات و مکاتبات مهم به سایر نویسندگان و تنظیم روابط بین آنها بر عهده نویسنده مسئول می باشد.

8. مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

الزامیست در مقالات مستخرج از پایان نامه های ارشد و دکتری، به ترتیب، اسم دانشجو، (استادان) راهنما و استاد(ان) مشاور آورده می‌شود.

9. مسئولیت نویسنده در تضمین صحت محتوا

الزامیست نویسنده در هر زمانی که متوجه هرگونه خطا و بی دقتی در مقاله خود شود، علاوه بر اطلاع رسانی به سردبیر مجله، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

 

 اصول مربوط به داوران

1.داوران منتخب می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

1.1) عدم داوری مقاله به دلایلی چون عدم انطباق موضوع مقاله با حوزه تخصصی داور، کمبود وقت و ...

1-2) پذیرش داوری مقاله در مدت زمان معین و یا همراه با تآخیر به دلیل محدودیت زمان، عدم دسترسی به امکانات کافی و...

2. ضروریست تمامی اطلاعات موجود در مقالات برای داوران محرمانه تلقی شود.

3. داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و با وضوح و روشنی بیان شود و از اعلام نظر سلیقه ای و شخصی در داوری مقالات خودداری شود.

4. داوران موظف هستند اطلاعات ویژه و یا ایده های بدست آمده در هنگام داوری مقالات را مخفی نگاه داشته، و مورد استفاده شخصی قرار ندهند.

5. هر داوری که احساس کند فاقد صلاحیت لازم برای بررسی یک اثر پژوهشی است به هردلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه کاری و یا طولانی شدن پروسه داوری به دلیل کمبود وقت یا عدم دسترسی به امکانات کافی و ... ضروریست سردبیر را مطلع نموده و از روند بررسی مقاله انصراف دهد.

6. الزامیست داوران، مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را نپذیرند.