دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-188 

مقاله مروری

بررسی نقش ابعاد تاریخی سازمان در تصمیم مدیران برای اجرای تغییرات استراتژیک؛ مروری نظام‌مند

صفحه 157-188

محمد جوادی؛ اسدالله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله گنجعلی