نویسنده = محمدتقی تقوی فرد
تعداد مقالات: 2
1. تعیین ماندگاری و سودآوری مشتریان بانک با استفاده از تعمیم مدل درخت تصمیم و جنگل رگرسیون

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-79

محمدتقی تقوی فرد؛ رضا حبیبی؛ حامد عبداللهی


2. سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 51-72

محمدتقی تقوی فرد؛ مقصود امیری؛ رقیه مظفری