پژوهش های نوین در تصمیم گیری (MRDM) - اخبار و اعلانات