پژوهش های نوین در تصمیم گیری (MRDM) - اصول اخلاقی انتشار مقاله