پژوهش های نوین در تصمیم گیری (MRDM) - واژه نامه اختصاصی