اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

امیر افسر

مدیریت صنعتی استادیار ، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

aafsarmodares.ac.ir

سردبیر

عادل آذر

مدیریت صنعتی استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/azara
azaramodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

لعیا الفت

مدیریت صنعتی استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

olfatatu.ac.ir

علی رجب زاده قطرمی

مدیریت صنعتی استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/alirajabzadeh
alirajabzadehmodares.ac.ir

عادل آذر

مدیریت صنعتی استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/azara
azaramodares.ac.ir

غلامرضا گودرزی

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع) ، تهران ایران

rgodarziyahoo.com

سید حیدر میرفخرالدینی

مدیریت صنعتی دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد ایران

mirfakhr.drgmail.com

علیرضا موتمنی

مدیریت صنعتی دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

a_motamenisbu.ac.ir

منصور مومنی

مدیریت صنعتی استاد، گروه آموزشی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mmomeniut.ac.ir

محمد جعفر تارخ

مهندسی صنایع استاد، گروه مهندسی فناوری اطلاعات،‌ دانشکده مهندسی صنایع،‌ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران،‌ ایران

mjtarokhkntu.ac.ir

علی محمدی

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

amohamadi1347shirazu.ac.ir

عبدالحمید صفایی قادیکلایی

مدیریت صنعتی استاد، دانشکده علوم اقتصادی و دارایی، دانشگاه مازندران، مازندران،‌ ایران

ab.safaeiumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

جعفر رضایی

مدیریت تولید و زنجیره تامین دانشیار، گروه مدیریت تولید و زنجیره تأمین، دانشگاه تکنولوژی هلند

www.tudelft.nl/tbm/over-de-faculteit/afdelingen/engineering-systems-and-services/people/associate-professors/dr-j-jafar-rezaei/
j.rezaeitudelft.nl
0000-0002-7407-9255

Mehdi Toloo

Operations Management & Business Statistics Professor, Technical University of Ostrava
, Czech Republic

homel.vsb.cz/~tol0013/
mehdi.toloovsb.cz
0000-0002-6977-4608

Adel Hatamimarbini

Business and Management Professor of Business and Management (Department of Strategic Management and Marketing) , De Montfort University
, United Kingdom

www.linkedin.com/in/adel-hatami-marbini-2009a353/?originalSubdomain=uk
adel.hatamimarbinidmu.ac.uk
0000-0002-7956-687X

مدیر داخلی

مسعود شکری خیادانی

مدیریت صنعتی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران،‌ ایران

mshekari95gmail.com