پژوهش های نوین در تصمیم گیری (MRDM) - اهداف و چشم انداز