بر اساس نویسندگان

آ

 • آیت اللهی، امیررضا [1] دانشجوی دکتری، تحقیق در عملیات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • آذر، عادل [1] استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد، گروه مدیرت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [3] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آزاده رنجبر، زهرا [1] کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آقایی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران، ایران

ا

 • ابراهیمی، رضا [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، عسلویه، ایران
 • ابراهیمی، سید عباس [1] استادیار، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • ابراهیم پور، مصطفی [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • ابویی اردکان، محمد [1] دانشیار،گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ابوالفتحی، احسان [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • اجلی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • احسانی فر، محمد [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • احمدی آذر، محمود [1] دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، گروه مدیریت صنایع دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
 • احمدی کرد، حجت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران
 • احمدی کهنعلی، رضا [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران
 • احمدی منش، منیره [1] دانشجوی دکترای مدیریت گرایش تحقیق در عملیات، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اخلاقی فیض آثار، روزبه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، ایران
 • اخوان علوی، سیدحسین [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی و امور عمومی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • ادبی، فرزانه [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه صنایع
 • ایرج پور، علیرضا [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد قزوین
 • استادی، بختیار [1] استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • استادی، بختیار [1] دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها دانشگاه تربیت مدرس
 • اسدی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
 • اسدی، مونا [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • اسماعیلی، مهدی [1] کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اسماعیلی، مهدی [1] دانشجوی دکتر رشته مدیریت صنعتی تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی
 • افسر، امیر [1] استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • افسر، امیر [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • افشار کاظمی، محمدعلی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • افصحی، محسن [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
 • اقبال، رویا [1] کارشناس ارشد مدیریت MBA، دانشگاه پیام نورکرج، ایران.
 • اقتصادی فرد، محمود [1] استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
 • اقدسی، محمد [1] دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • اکبری، محمد [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • اکبر فخرآبادی، حمیدرضا [1] کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • البدوی، امیر [1] مدیر گروه گرایش فناوری اطلاعات مهندسی صنایع
 • الفت، لعیا [1] استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • الفت، لعیا [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه‌طباطبایی (ره)
 • الفت، لعیا [1] استاد گروه صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • امامیان، امیرحسین [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • امیری، امیرحسین [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • امیری، مجتبی [1] دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • امیری، مقصود [1] استاد تمام گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه‌طباطبایی (ره)
 • امیری، مقصود [1] استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • امیری، مقصود [1] استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
 • امیری، مقصود [1] گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
 • امیری، مقصود [1] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • امیری، مقصود [1] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • امیرتیموری، علیرضا [2] استاد، گروه ریاضی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • امیرتیموری، علیرضا [1] استاد، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت، رشت، ایران
 • امیرتیموری، علیرضا [1] استاد، گروه ریاضی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
 • انصاری، منوچهر [1] دانشیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • انواری رستمی، علی اصغر [1] استاد مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • انوری، علی [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

ب

 • بابایی، لیلا [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بابایی مراد، سمانه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بابایی مراد، سمانه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بیاتلو، فاطمه [1] کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • باقر، مهدیه [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • باقری، حسن [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • باقری، حسن [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • بالاوند، علیرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • برادران، وحید [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • برزین پور، فرناز [1] دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • بزاززاده، سید حجت [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • بزرگی امیری، علی [1] استادیار دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
 • بزرگی امیری، علی [2] استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بشر، محمد مهدی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • بشیری، مهدی [1] استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • بکلری، احمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات ، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • بیگدلی، الهه [1] مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • بینشیان، ملیحه [1] دانشگاه
 • بهناز، شهرزاد [1] گروه مهندسی کامپیوتر ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک ـ تهران ـ ایران
 • بهنامیان، جواد [2] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • بهنامیان، جواد [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • بهنامیان، جواد [1] عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

پ

 • پارسایی، محمد [1] کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • پاشا، عین اله [1] استاد، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • پیرایش، محمدعلی [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • پرهیزکاری، رویا [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • پیشوایی، میرسامان [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • پهلوانی قمی، معصومه [1] دانشجوی دکترای رشته مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • پویا، علیرضا [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • پویا، علیرضا [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ت

 • تارین، ناصر [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران
 • ترابی، سید علی [1] استاد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌‌‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ترکستانی، سارا سادات [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • تقی زاده یزدی، محمدرضا [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • تقی زاده یزدی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • تقوی فرد، محمدتقی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران
 • تقوی فرد، محمدتقی [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • تقوی فرد، محمدتقی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • تیموری، ابراهیم [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • تهرانی، رضا [1] استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • توکلی مقدم، رضا [1] استاد دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
 • توکلی مقدم، رضا [1] استاد دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، ایران
 • توکلی مقدم، رضا [1] استاد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ث

ج

 • جعفری اسکندری، میثم [2] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • جعفرنژاد چقوشی، احمد [1] استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جماعتی تفتی، ریحانه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • جندقی، غلامرضا [1] استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جهانیان، سعید [1] استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • جهانیان، سعید [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • جهانگرد، مهسا [1] کارشناسی‌‌ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 • جوکار، عاطفه [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • جولای، فریبرز [1] استاد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

چ

ح

 • حاجی‌نژاد، انسیه [1] دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • حبیبی، رضا [1] استادیار، گروه بانکداری، دانشکده بانکداری، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران
 • حجازی طاقانکی، سید رضا [1] دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • حیدری، جلیل [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حیدرپور، وحید [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • حیدر زاده هنزایی، کامبیز [1] گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حری، محمد صادق [1] استادیار گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
 • حسینی، راحیل [1] گروه مهندسی کامپیوتر، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسینی، مهشید [1] کارشناسی ارشدمهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک
 • حسینیان، امیرحسین [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • حسین زاده، مهناز [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حسین زاده کاشان، علی [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • حسین زاده کاشان، علی [1] دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها دانشگاه تربیت مدرس
 • حمیدی زاده، محمد رضا [1] استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حنفی زاده، پیام [1] دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

خ

 • خاتمی فیروز آبادی، محمد علی [1] دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • خاکبازان، احسان [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خانی، مهدی [1]
 • خدابخش، محسن [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خدابنده، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • خداداد حسینی، سید حمید [1] استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خدیور، آمنه [1] استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • خدیور، آمنه [1] دانشیار، گروه مدیریت IT، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه الزهرا، دانشگاه الزهرا
 • خدیور، آمنه [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا
 • خدیور، آمنه [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • خریدار، فاطمه [1] دانشجوی دکترای مدیریت گرایش تحقیق در عملیات، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خرم، مهرنوش [1] گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خسروانی، فرزانه [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خلج، فرشته [1] دانشجوی دکتری، دانشکده علوم پایه، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خلج، مهران [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد رباط‌کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خلیفه، مجتبی [1] دکتری مدیریت سیستم‏ها، بخش مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • خواستار، حمزه [1] استادیار، گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

د

 • دری، بهروز [1] استاد گروه مدیریت صنایع،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
 • دری، محسن [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • دهقان خلیلی، یاسمن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • دهقانی فیل ابادی، علی [1] گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهرا، ایران
 • دهقان نیری، محمود [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دهقان نیری، محمود [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران
 • دهقان نیری، محمود [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دیوسالار، مهدی [1] دانشجوی دکتری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • دولتی، امین [1] کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

ذ

ر

 • رادفر، رضا [1] استاد، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • راستی برزکی، مرتضی [1] استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • راسخی، سعید [1] استاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • راعی عزآبادی، محمد ابراهیم [1] گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • ربیعه، مسعود [1] استادیار، گروه مدیریت صنایع، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ربیعه، مسعود [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ربیعه، مسعود [1] استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • رجایی ریزی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده «اقتصاد، مدیریت و حسابداری»، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • رجب زاده، علی [1] دانشیار مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رجب زاده قطری، علی [1] دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • رحیمیان، محمد مهدی [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ، پژوهشگر مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران ، تهران، ایران.
 • رحیمدل میبدی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • رزاقی، نظامعلی [1] کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسـلامی واحـد تهـران جنـوب، تهران، ایران
 • رسولی، نادیا [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رضایی، زینب [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رعیت پیشه، سعید [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران
 • رمضانیان، محمدرحیم [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • روحانی، سعید [1] استادیار، گروه فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رئیسی وانانی، ایمان [1] استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ز

 • زارعی، عظیم [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • زارع زاده، محبوبه [1] دانشجوی دکترا، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران
 • زارع میرک آباد، فائزه [1] کارشناس ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زمانی باجگانی، حسن [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • زندیه، مصطفی [1] دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • زندیه، مصطفی [1] دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • زندیه، مصطفی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • زندوکیلی، رامین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

س

 • سارنج، علیرضا [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
 • سالاری، مهران [1] کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، بیرجند، ایران
 • سالاری، هدایت [1] استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
 • سیاه سرانی کجوری، محمد علی [1] دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • سپهوند، رضا [1] دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد ایران.
 • سجادی، سید مجتبی [1] استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سیدحسینی، سید محمد [1] استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • سرآبادانی، ابوالقاسم [1] دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 • سروری قره آغاج، سامان [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • سروندی، فاطمه [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سقایی، عباس [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • سقایی، عباس [1] گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سلیمانی، آریا [1] دانشجوی دکتری، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • سلیمانی، نفیسه [1] استادیار، دانشکده فنی مهندسی- دپارتمان مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سلیمانی امیری، غلامرضا [1] دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه الزهرا، دانشگاه الزهرا، تهران
 • سهرابی، بابک [1] استاد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ش

 • شاه حسینی، پویان [1] دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شجاع، نقی [1] دانشیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، تهران، ایران.
 • شیخ عطار، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شیخ کبیر، آفاق [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شریعت نژاد، علی [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد ایران.
 • شفیعا، محمدعلی [1] دانشیار، گروه فناوری صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • شفیعی نیکابادی، محسن [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • شکوری گنجوی، حامد [1] دانشیار، گروه مهندسی سیستم‌‌های اقتصادی و اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌‌ها، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شهانقی، کامران [1] دانشیار، گروه مهندسی سیستم، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • شهبازی، صادق [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شهبازی، میثم [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران
 • شهرکی، علیرضا [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

ص

ض

 • ضیایی، مصطفی [1] کارشناسی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه شریف، تهران، ایران

ط

 • طباطبائیان، سید حبیب الله [1] دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،
 • طغیانی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران
 • طلوعی، عباس [1] استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • طلوعی اشلقی، عباس [1] استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • طهماسبی ابدر، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

ع

 • عارف نژاد، محسن [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد ایران
 • عالم تبریز، اکبر [1] استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عالم تبریز، اکبر [1] استاد گروه مدیریت صنایع دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
 • عالم تبریز، اکبر [1] استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عباسی، رضا [1] دانشگاه
 • عباسی، سعیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران
 • عباسی، عباس [1] دانشیار، بخش مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • عباسی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عباسی، فاطمه [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ، موسسه آموزش عالی کار، قزوین، ایران.
 • عباس نژاد، طیبه [1] استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • عباس نژاد، طیبه [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران
 • عبداللهی، حامد [1] کارشناسی ارشد بانکداری، دانشکده بانکداری، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران
 • عبدالهی، عاطفه [1] کارشناسی ارشد، گروه مدیریت‌‌صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • عبدالوند، ندا [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا
 • عرب عامری، حسن [1] مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات دانشگاه تهران ایران
 • عزیزی، حسین [1] استادیار، گروه ریاضی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد مغان، ایران
 • عزیزی، حسین [1] استادیار، گروه ریاضی، واحد پارس‌آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس‌آباد مغان، ایران
 • عزیزی، حسین [1] استادیار، گروه ریاضی، واحد پارس‌آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس‌آباد مغان، ایران.
 • عزیزی، شهریار [1] دانشیار گروه بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عسکرپور، حمیدرضا [1] استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • عصاریان، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • علاقه بندها، محمد [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • علیپور، محمد صادق [1] استادیار، پژوهشکده آمار، تهران، ایران
 • علیخانی، رضا [1] دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • علیرضایی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • علی محمدلو، مسلم [1] دانشیار، بخش مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • عموزاد مهدیرجی، حنان [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عندلیب اردکانی، داود [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • عندلیب اردکانی، داوود [1] استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

غ

 • غضنفری، مهدی [1] استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • غفوری، سعید [1] کارشناسی ارشد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غلامیان، محمدرضا [1] عضو هیات علمی/دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

ف

 • فارسیجانی، حسن [1] دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • فارسیجانی، حسن [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فارسیجانی، حسن [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران
 • فتاحی، پرویز [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • فتحعلی، جعفر [1] دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • فرخ، مجتبی [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فرخی زاده، فرشید [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران.
 • فیضی، کامران [1] استاد تمام گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه‌طباطبایی (ره)
 • فضلی، صفر [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • فضلی، صفر [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • فهیمی، میترا [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فولادوند، مینا [1] دانشجوی دکتری، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

ق

 • قاسمی، احمدرضا [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • قاسمیان صاحبی، ایمن [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قاسمیان صاحبی، ایمن [1] دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • قاسم نیا عربی، نرجس [1] کارشناسی ارشد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
 • قائدی، مریم [1] دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • قیدرخلجانی، جعفر [1] استادیار مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • قدسی پور، سید حسن [1] استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • قربانپور، احمد [1] دانشجوی دکتری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قندهاری، محمدتقی [1] مربی، گروه مدیرت صنعتی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران

ک

 • کاظمی، عالیه [1] 1- دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کاظمی، عالیه [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کیانی فر، فاطمه [1] کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • کرامتی، عباس [1] دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کرباسیان، مهدی [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • کردرستمی، سهراب [2] استاد، گروه ریاضی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • کردرستمی، سهراب [1] استاد، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
 • کردنائیج، اسدالله [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • کرمی، محمد مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شریف، تهران، ایران
 • کریمی، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • کریمی گوارشکی، محمدحسین [1] استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • کزازی، ابوالفضل [1] استاددانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • کسایی، مسعود [1] استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • کسایی، مسعود [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • کسائی، مسعود [1] استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • کشاورز، پریسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • کمانگر، آرش [1] کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • کمری، فروزان [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

گ

ل

 • لطفی دمیرچی، مونا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

م

 • ماکوئی، احمد [1] استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • ماکوئی، احمد [1] استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • مجیبیان، فاطمه [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه غیاث‌الدین جمشید کاشانی، قزوین، ایران
 • محتشمی، علی [1] گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • محتشمی، علی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران
 • محفوظی، غلامرضا [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • محقر، علی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.
 • محقر، علی [1] گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • محقر، علی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • محمدی، احمد [1] کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران
 • محمدی، سیدعرفان [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • محمدی، علی [1] استاد، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • محمدی، علی [1] استاد، بخش مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • محمدی، عمران [1] استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • محمدی، محمد [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • محمدی دولت‌آبادی، حسین [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • محمدی قاضی محله، مهدی [1] دکتری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • محمودی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران
 • محمودصالحی، مهدی [1] دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • مخاطب رفیعی، فریماه [1] دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • مدهوشی، مهرداد [1] استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • مدهوشی، مهرداد [1] استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • مرادی، احمد [1] استادیار، گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • میرحسینی، سید سعید [1] دانشچوی دکترای مدیریت صنعتی/ دانشگاه تربیت مدرس
 • میرفخرالدینی، سید حیدر [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده «اقتصاد، مدیریت و حسابداری»، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • میرفخرالدینی، سید حیدر [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • میرکاظمی مود، محمد [1] گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • میر معزی، سید حسین [1] دانشیار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران
 • مرندی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • میرنژاد، سید علی [1] مربی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده «اقتصاد، مدیریت و حسابداری»، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • میرواحدی، سیدسعید [1] استادیار، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • مروتی شریف‌آبادی، علی [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه یزد ، یزد، ایران
 • مظفری، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • معتدل، محمدرضا [1] گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • معین مقدس، فروغ [1] استادیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 • مقبل باعرض، عباس [1] دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • مقبل باعرض، عباس [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • مقبل باعرض، عباس [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • مقدسی، امین [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • ملایی، احسان [1] دانشجوی دکترا، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • ملازاده یزدانی، بهاره [1] کارشناسی‏ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • ملکی، محمدحسن [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • منصوری، سهیل [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • منصوری، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • مهربان پور، محمدرضا [1] گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • مهرگان، محمدرضا [1] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مهرگان، محمدرضا [2] استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • موسوی، سیده راحیل [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • مومنی، منصور [1] استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مومنی، منصور [1] دانشگاه

ن

 • ناجی عظیمی، زهرا [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • ناجی عظیمی، زهرا [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • ناجی عظیمی، زهرا [1] دانشیار، گروه مدیریت, دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نادری، بهمن [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • نادرشاهی، محدثه [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • ناصری، پوریا [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • ناصر صدرآبادی، علیرضا [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • ناظمی، شمس الدین [1] استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • ناهید تیتکانلو، حسین [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • نجفی، سید اسماعیل [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • نجفی، علی [1] دانشجوی دکتری تخصصی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، گروه مدیریت صنعتی ،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • نظری، مرتضی [1] دانشجوی دکتری، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • نظری سالاری، لیلا [1] کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا
 • نقیبی، حسینعلی [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نیک بخش، احسان [1] استادیار، گروه مهندسی سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • نیک‌نشان، مهدی [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • نیلی احمدآبادی، مجید [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • نهاوندی، بیژن [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نهاوندی، نسیم [1] دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • نوری، روح الله [1] استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدة مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران،‌ ایران

و

 • ولی پور، محمدعلی [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • ولی پور خطیر، محمد [1] استادیار، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • ولی پور خطیر، محمد [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
 • ولی نژاد، علی [1] استادیار، گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

ه

 • هاشمی، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
 • هلیل، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • همتی، محمد [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران
 • همتا، نیما [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

ی

 • یاکیده، کیخسرو [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • یاکیده، کیخسرو [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • یعسوبی، عزیزالله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • یعقوبی، سعید [1] استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • یعقوبی، سعید [1] استادیار، گروه مهندسی سیستم، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • یوسفی زنوز، رضا [1] استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

A

 • ayough، ashkan [1] استادیار، گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران