کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی امکانی استوار
مدل سازی و حل مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار برای محصولات پتروشیمی تحت شرایط عدم قطعیت

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-30

محمود احمدی آذر؛ بهروز دری؛ اکبر عالم تبریز؛ مسعود کسایی