ارائه مدلی برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی پویا با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مشکلات سازمان‌ها، عدم تشخیص به‌موقع تغییرات گسترده نظیر بحران‌ها است. شناسایی این تغییرات و تصمیم‌گیری درخصوص آنها همواره با تاخیر همراه است. یکی از راه‌های تشخیص بحران در سازمان‌ها، بررسی و تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی کارکنان سازمان است. مدل‌هایی که تاکنون در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته‌اند عموما مبتنی بر گراف بوده و از فرض عدم تجانس میان گره‌ها استفاده کرده‌اند. چنین مدل‌هایی به‌دلیل ماهیت ایستایی گراف‌ها قابلیت مدل‌سازی رفتارهای پویا را ندارند. تاکنون مطالعه‌ای در مورد رویکرد پویایی‌های‌ سیستم در تحلیل رفتار شبکه‌های اجتماعی در طول زمان یافت نشده است. به منظور پر کردن این شکاف تحقیقاتی، در مقاله حاضر، با استفاده از چارچوب پویایی‌شناسی سیستم‌ها به مدل‌سازی شبکه اجتماعی پویا با در نظر گرفتن رفتار عدم تجانس گره‌ها پرداخته شده است. در این روش، برای شبیه‌سازی رفتار جمعی گره‌ها و برجسته کردن تصادفی بودن شبکه‌های اجتماعی پویا از معادلات دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است. این مدل‌سازی در نرم‌افزار ونسیم شبیه‌سازی شده است. به‌منظور اعتبارسنجی مدل ارائه شده، این مدل‌سازی بر روی شبکه ارتباطات شرکت انرون ارزیابی شده است. در ادامه با بررسی سناریوهای شبیه‌سازی و متغیرها مشخص شد نرخ تلاطم یا انحراف استاندارد داده‌ها، متغیر اهرمی در شبکه‌های اجتماعی است. نتایج این تحقیق الگویی از رفتار شبکه‌های اجتماعی در شرایط مختلف را در اختیار تصمیم‌گیرندگان و برنامه‌ریزان قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها