نویسنده = حسین صفری
مدل پویای بودجه‌‌ریزی بر مبنای عملکر‌د با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: یک بانک تجاری)

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 88-125

ملیحه رستمی؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری؛ حسین صفری


مدلی جهت اولویت‌بندی پویای تجهیزات و حالات شکست بحرانی

دوره 3، شماره 3، آذر 1397، صفحه 157-190

محمدرضا محمودی؛ احمد جعفرنژاد چقوشی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ حسین صفری