نویسنده = علی‌محمد مصدق راد
تصمیم‌گیری مدیران زن در سازمان‌های بهداشتی و درمانی: چالش‌ها و راهکارها

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 51-94

علی‌محمد مصدق راد؛ مریم تاجور؛ سارا طاهری