اهداف و چشم انداز

چشم انداز و اهداف نشریه:

انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران که ماموریتش گسترش دانش و تبادل تجارب و دستاوردهای نوین مدیریت است اقدام  به انتشار فصلنامه علمی_پژوهشی پژوهش های نوین در تصمیم گیری کرده است. این فصلنامه با رویکرد پژوهشی بر آن است که مقاله های نظری، تجربی و تحلیلی را که از کیفیت علمی درخور استانداردهای نشریه را برخوردار باشند منتشر کند. از این رو از دانشگاهیان، پژوهشگران و صاحبنظران دعوت می شود مقاله های پژوهشی خود را که دربرگیرنده نوآوری­ های تئوریک و یا تجارب منحصر به فرد و کاربردی در حوزه ­های کمی به ویژه تصمیم‌گیری است را از طریق وبگاه نشریه ارسال نمایند. مقالات ارائه شده به فصلنامه توسط سردبیر، هیئت تحریره و داوران تخصصی بررسی و در صورت اکتساب  امتیاز منتشر خواهند شد.

 

اهداف نشریه:

 1. اشاعه و ترویج پژوهش به عنوان ابزاری برای تصمیم سازی مدیران کشور

2. فراهم نمودن زمینه مناسب برای تبادل دانش، افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و اجرایی کشور در زمینه تصمیم گیری.

3. برآوردن نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه علوم تصمیم­ گیری

4. احصاء، جذب، تسهیم و حفظ دانش و تجارب خلق شده در زمینه مدلهای تصمیم­ گیری در کشور.