پیوندهای مفید

انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران


اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی ایران


سامانه ارزیابی نشریات علمی


فصلنامه علمی_پژوهشی پژوهش های مدیریت در ایران


کانال تلگرام انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران