ارائه مدلی به منظور تحلیل موانع به‌کارگیری هوش تجاری در صنعت گردشگری ایران با رویکرد روشهای آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

چکیده

یکی از شاخه‌های فناوری اطلاعات که امروزه بیش از پیش مورد توجه مدیران بوده، هوش تجاری است. پیاده‌سازی هوش تجاری در سازمان‌ها همواره با موانع و چالش‌هایی مواجه بوده است. با نظر به اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد کشورها و تأثیر استفاده از مزایای هوش تجاری در سازمان‌های فعال این صنعت در دنیا، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای شناسایی و اولویت‌بندی موانع به‌کارگیری هوش تجاری در صنعت گردشگری ایران انجام گردیده است. روش انجام تحقیق آمیخته‌ای از روش‌های کمّی و کیفی است. در بخش کیفی از روش تئوری زمینه‌ای یا داده‌بنیاد و در بخش کمی از استراتژی پیمایش استفاده شده است. بر‌اساس نتایج حاصل شده یازده مانع به عنوان موانع به‌کارگیری هوش تجاری در صنعت گردشگری ایران کشف و در قالب یک مدل ارائه شده و اولویت‌بندی شده که به‌ترتیب عبارت از موانع مربوط به داده‌ها، موانع مدیریتی، موانع فرهنگی، عدم آموزش و آگاهی‌رسانی، موانع مربوط به نیروی انسانی، موانع قانونی و سیاسی، عدم اعتماد در انتقال دانش، موانع سازمانی، عدم یکپارچگی سیستم‌ها، موانع مربوط به تأمین بودجه طرح‌های هوش مصنوعی و موانع مربوط به زیرساخت‌ها، می‌باشند. در بخش پیمایش تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود هر یک از این موانع در ایران از طریق توزیع پرسشنامه بین خبرگان این صنعت صورت گرفته است. بر‌اساس نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی جهت استقرار هوش تجاری به سیاست‌گذاران این صنعت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for analyzing the barriers of using Business Intelligence (BI) in the tourism industry of Iran, a mixed method approach

نویسندگان [English]

  • Leila Nazari Salari 1
  • Ameneh Khadivar 2
  • Neda Abdolvand 2
چکیده [English]

In competitive world, as information technology progresses, organizations are seeking to acquire competitive advantage in global market to survive. One of information technology areas which have been more considered by managers is business intelligence. BI Implementation and using its benefits require the identification of all the factors that prevent of utilizing it desirably. Considering the importance of tourism industry in the countries economy and the impact of BI in organization working in this industry, the study aimed to identify and prioritize BI Barriers in Iran tourism industry.  In this research, Barriers on BI implementation and utilization in Iran tourism industry have been performed using a mixed or combination methodology in both qualitative and quantitative measurement. In the qualitative part the grounded theory method and in qualitative section descriptive survey has been used. According to the results, the eleven obstacles based on its priority are as follow respectively: data barriers, managerial barriers, cultural barriers, lack of awareness and education, barriers related to human force, legal and political obstacles, lack of confidence and trust in knowledge transfer, organizational barriers, lack of systems integrity, obstacles related to funding of BI plans and barriers related to infrastructure. The results can facilitate utilizing and implementing of BI in Iran tourist industry.