به‌کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت ارائه مدل جامع ارزیابی پایداری زنجیره تأمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

چکیده

مجموعه عوامل زیست‌محیطی، اجتماعی در کنار توجه به مسائل اقتصادی، نقش ویژه‌ای در توسعه پایدار زنجیره تأمین صنایع پرخطر ایفا می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر تبیین و واکاوی ابعاد و اجزای هر بعد پایداری زنجیره تأمین، با توجه به گستردگی مفهوم پایداری در مباحث زنجیره تأمین بوده است. به این منظور ما با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب (متا‌سنتز) که شامل گام‌های هفت‌گانه‌ای است، به ارزیابی و تحلیل نظام‌مند نتایج و یافته‌های پژوهش پیشین پرداخته شده است. در مجموع مفهوم پایداری زنجیره تأمین در سه بعد، چهارده زیر بعد و هشتاده و چهار جزء شناسایی و طبقه‌بندی شده است. در انتها با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون، بر‌اساس رویکرد تحلیل محتوا به تعیین ضریب اثر اجزای شناسایی شده در 94 پژوهشی که نهایی شده، پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

APPLYING THE QUALITATIVE APPROACH META SYNTHESES FOR PROVIDE A COMPREHENSIVE MODEL OF ASSESSMENT OF THE SUSTAINABILITY IN SUPPLY CHAIN.

نویسندگان [English]

  • Saeed Rayat Pisha 1
  • Reza Ahmadi Kahnali 2
  • Taybeh Abbasnejad 3
1
2
3
چکیده [English]

A set of environmental and, social factors along with the economic issues play the special role in the supply chain susutainability in the high risk industries. The aim of the present study is to explain and analyze the dimensions and components of supply chain sustainability dimension, with respect to the scope and extent of the concept of sustainability in the supply chain issues. For this purpose, we used qualitative research approaches and meta-synthesis tools, which includes seven steps, and started systematic analysing and evaluation of the results and findings of previous researches. In general, the concept of supply chain sustainability is identified and classified in three dimensions, 14 theme and 84 component. Finally, based on content analysis, the impact factor of identified components in the 94 final researches are identified, by using quantitative methods of Shannon entropy.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental sustainability
  • Meta-synthesis
  • Shannon Entropy
  • Social sustainability
  • Supply chain sustainability