منحصربه‌فرد بودن اوزان در کارآیی متقاطع با استفاده از مسئله آشفتگی (نمونه موردی: صنایع گاز ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صومعه سرا، گیلان، ایران

2 استادیار، گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارس، جلفا، ایران.

چکیده

امروزه تحلیل پوششی داده ها به صورت گسترده ای و به عنوان ابزار غیر پارامتریک کاربردهای فراوانی در ارزیابی و تخمین عملکرد در زمینه های متفاوت دارد. ارزیابی مبتنی بر مدل های مضربی گاهی منجر به چندگانی اوزان در بهینگی می شود. از سویی وجود وزن صفر در ارزیابی ها یکی از معایب این تکنیک کارآمد محسوب می شود.در جهت رفع این مشکل، در این مقاله ، روشی مبتنی بر آشوب پیشنهاد شده است که نه تنها مشکل چندگانی اوزان در بهینگی را مرتفع می کند بلکه مشکل عدم تجانس اوزان را نیز مرتفع می سازد. با بکارگیری اوزان منحصر به فرد در ارزیابی واحدها در کارایی متقاطع، رتبه منحصر بفردی نیز برای واحدها ایجاد می گردد. برای تاکید بر قوت روش پیشنهادی مدل معرفی شده بر روی مثال واقعی از صنایع گاز کشور ایران پیاده سازی می شود و با نتیج حاصل از مدل های استاندارد مقایسه می گردد. نتایج حاکی از عملکرد بهتر مدل پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perturbation and uniqueness of optimal weights in cross efficiency evaluation: An application to Iranian Gas Companies

نویسندگان [English]

  • Azam Pourhabibyekta 1
  • Mahnaz Maghbouli 2
1 Assistant Professor, Department of Mathematics, Islamic Azad University, Soomehsara Branch, Gilan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Mathematics, Islamic Azad University, Aras Branch, Julfa, Iran.
چکیده [English]

Data envelopment analysis(DEA) has been extended to cross-efficiency evaluation to better discrimination and ranking of decision making units(DMUs). Unfortunately, the optimal weights generated may not be unique which has reduced the usefulness of this powerful method. In addition, due to alternative optimal solutions, zero weights can be seen in cross-efficiency evaluation. To solve these problems, first the concept of perturbation and generation of unique solution is introduced. Then an alternative evaluation approach contains a perturbed model, is proposed based on the performance analysis without slacks. This modified model can generate unique and non-zero optimal weights, simulteneously. Furthermore, the structure of the model can ensure the dissimilarity of the generated optimal weights. All these factors make the cross-efficiency evaluation results more satisfied and acceptable by all the DMUs. Finally, the proposed approach is applied on a real case study of of Iranian Gas Company and the results show that in contrast to standard DEA model the propsed model can perform well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross–efficiency
  • Data Envelopment Analysis (DEA)
  • Perturbation
  • unique weight
  • dissimilarity
[1] Lam, K. F., Bai, F.  Minimizing deviations of input and output weights from their means in data envelopment analysis. Computers and Industrial Engineering, 60(4),2011, 527-533.
[2] Cooper, W. W., Ruiz, J. L., Sirvent, L. Choosing weights from alternative optimal solutions of dual multiplier models in DEA. European Journal of Operational Research, 180(1), 2007,443-458.
[3] Ramon, N., Ruiz, J. L., Sirvant, L. A multiplier bound approach to assess relative efficiency in DEA without slacks. European Journal of Operational Research, 203, 2010a, 261-269.
[4] Cooper, W. W., Ramon, N., Ruiz, J., Sirvant, L. Avoiding Large Differences in Weights in Cross-Efficiency Evaluations: Application to the Ranking of Basketball Players. Journal of CENTRUM Cathedra, , 4, 2011,197-215.
[5] Wu, J., Chu, J., Sun, J., Zhu, Q., Liang, L. Extended secondary goal models for weights selection in DEA cross-efficiency evaluation. Computer and Industrial Engineering,93, 2016, 143-151.
[6] Darouian,S.,Mirsepasi,N.,Daneshfard,K. Pathology and Design of Optimal talent Mangement model, IQBQ,23(3),2019, 28-52.
[7] Hasanzadeh,M., Khodadad Hosseini,S.H., Moshabbaki Esfahani, A.,Ahmadi,P. Presenting a scale for customer clustering in Domestiv Product Prefernces: A case Study in Automotive Industry,IQBQ,23(4), 2019-173-196.
[8] Tadriss Hassani, M.,Rahmatseresht, H., Providing a mathematical model foe determinig decision making styles and improving its effectiveness in the face of data uncertainity, Modern Research in Decision Making, 5(2), 2020,1-20.
[9] Anderson, P., Peterson, N. C.. A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis. Management Science, 39(1), 1993,1261-1264.
[10]  Chen, Chien-Ming. Super efficiencies or super inefficiencies? Insights from a joint computation model for slacks-based measures in DEA. European journal of operational Research, 2013, 226, 258-267.
[11] Roll, Y., Cook, W. D., Golany, B. Controlling factor weights in data envelopment analysis. IIE Transactions, 23, 1991, 2-9.
     [12] Zohrehbandian, M., Makui, A., Alinejad, A.  A compromise solution approach for finding common weights in DEA: an improvement to Kao and Hung’s approach. Journal of the Operational Research society, 61, 2010, 604-610.
[13] Ramazani-Tarkhorani, S., Khodabakhshi, M., Mehrabian, S., Nuri-Bniahmni, F. On raking decision making units with common weights in DEA. Applied Mathematic Model, 38, 2014,3890-3896.
[14] Sexton, T. R., Silkman, R. H., Hogan, A. L. Data envelopment analysis: Critique and extensions. Jossey-Bass, San Francisco. CA, 1986, 73-105.
 [15] Ruiz, J.L., Servent, L. On the DEA total weight flexibility and the aggregation in cross-efficiency evaluations. European journal of operational Research, 223, 2012, 732-738.
[16] Lim, S., OH, W., Zhu, J. Use of DEA cross-efficiency evaluation in portfolio selection: An application to Korean stock market. Journal of Operation Research Society, 236,2014,361-368.
[14]Liu,X.,Chu,J.,Yin,P.,Sun,J. DEA cross-efficiency evaluation considering undesirable output and ranking priority: A case study of eco-efficiency analysis of coal-fired power plants, Journal of Cleaner Production ,142(2), 2017,877-885.
[15] Hemati, M., Abbasi, S. Representing a Multi-Step Technique of the common weights and TOPSIS in order to ranking of Units, Modern Research in Decision Making, 1(2), 2016,193-215.
 [16] Wang, Y.M., Chin, K.S. Some alternative models for DEA cross-efficiency evaluation. International. Journal of Production Economics ,128, 2010, 332-338.
 [17] Wang, Y.M., Chin, K.S., Wang, S. DEA models for minimizing weight disparity in cross-efficiency evaluation. Journal of Operation Research Society, 63(8), 2012,1079-1088.
 [18] Pourhabib, A., Kordrostami, S., Amirteimoori, A., Kazemi Matin, R.. Performance Measurement in Data Envelopment Analysis without slacks: An Application to Electricity Distribution Companies. RAIRO Operation Research, 52 (4-5), 2018,1069-1085.
[19] Charnes, A., Cooper, W. W. Programming with linear fractional functional. Naval Research Logistics Quarterly, 9, 1962, 181-196.
[20] Bazara, M.S., Jarvis, J.J., Sherali, H.D. Linear Programing and Network Flows, 4th Edition. Wiley ,United States of America, 2010.
[21] Murty, K.G. Linear Programming, Michigan, the University Michigan, 1936.
[22] Sadjadi, S.J., Omrani, H., Abdollahzadeh, S. M., Alinaghian, Mohammadi, H. A robust super-efficiency data envelopment analysis model for ranking of provincial gas companies in Iran. Expert Systems with Applications, 38, 2011,10875–10881.