شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ایجاد‌کننده اینرسی سازمانی با استفاده از روش دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد ایران.

چکیده

یگانه امر ثابت در دنیای امروز تغییر است. اگر سازمان خاصیت تغییرپذیری و اصلاح نداشت، در چارچوب اولیه خود باقی می‌ماند و راه پیشرفت آن مسدود می‌شد. به این خاصیت تغییرناپذیری و سکون در سازمان، اینرسی سازمانی می‌گویند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ایجادکننده اینرسی سازمانی در سازمان‌های دولتی انجام پذیرفت. این تحقیق از نظر روش، ترکیبی از روش کیفی و کمّی است. جامعه آماری پژوهش مدیران میانی سازمان‌های دولتی شهر خرم‌آباد هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 30 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. در تحقیق حاضر با استفاده از ترکیب روش کمّی و کیفی،نخست با استفاده از داده‌های کیفی به‌دست آمده از مطالعات اکتشافی شامل بررسی متون اکتشافی و انجام مصاحبه‌های اکتشافی عوامل ایجادکننده اینرسی سازمانی مشخص‌می‌شود، سپس با استخراج عوامل آنها را از طریق تحقیق زمینه‌یابی مورد ارزیابی قرار داده می‌شوند. نتایج پژوهش مشتمل بر دو بخش است که در بخش اول مجموعه‌ای از عوامل ایجادکننده اینرسی سازمانی شناسایی و در بخش دوم میزان اهمیت و اولویت این عوامل مشخص می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که ترس و روحیه محافظه کاری، تهدید موقعیت شغلی، استرس و اضطراب، عدم درک درست نسبت به تغییرات محیطی، انجماد فکری، دفاع روانشناختی و عدم آگاهی از علت تغییر مهم‌ترین عوامل ایجاد اینرسی سازمانی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Factors Causing Organizational Inertia Using Delphi Fuzzy Method

نویسندگان [English]

  • Reza Sepahvand 1
  • Mohsen Aref nejad 2
  • Ali Shariat Nejad 3
1 Associate Professor, Faculty of Management, Lorestan university, Khorramabad, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Management, Lorestan university, Khorramabad, Iran
3 PhD. student, Faculty of Management, Lorestan university, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

In today's world, change is the only constant. If the change wasn’t necessary, the organization remains still in the initial stages of its life. The organization without change and reform remains in its basic framework. Rigidity and stagnation in the organization is called organizational inertia. This study was conducted with aims to identify and prioritize the factors causing organizational inertia. The research methodology is the combination of qualitative and quantitative methods data were analyzed in two phases. First using qualitative data obtained from exploratory studies the causes of organizational inertia have been identified. Then by extracting their factors through research survey data were evaluated. The results are including two parts. First a series of organizational inertia causes were identified and second the importance and priority of these factors were determined.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational inertia
  • the stillness and inactivity
  • change and Evolution
  • Delphi Fuzzy Technique
[1]     Rezaeian Ali, Babaei M. (2004) "Design a model to organizational behavior"; Management Researches in Iran, 33 (8): 81-110, (in Persian).
[2]     Bakhsi N, (2010) "Organization change, Job and society"; 139 (1): 60
[3]     Liao Shu-h sien, Fei Wu-chen , Liu chih- Tang (2008) "Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation"; Technovation 28, pp: 183-195.
[4]     Ebrahimi A, (2015) "Organizational inertia and its affecting factors"; Govermental Organizations Reaserch, 3 (13): 100-118.
[5]     Jafari M, Akhavan P., Rezaei J, (2008) "Critical success factors in re-engineering processes"; Management Researches in Iran, 13(2): 23-64, (in Persian).
[6]     Mirsepasi N., Ghahramani M., (2010) "The need of adapt to a fundamental change approach"; Management Reaserchs, 88 (2): 112.
[7]     Self D.R. (2007) "Organizational change overcoming resistance by creating readiness"; Development and Learning in Organizations, 21(5):11-13.
[8]     Godkin L. Allcorn S. (2008) "Overcoming organizational inertia: A tripartite model for achieving strategic organizational change; Journal of Applied Business and Economics, 8 (1): 82-95.
[9]     Majid A., Abdullah M. T., Yasir M., Tabassum N., (2011) "Organizational inertia and change portfolio: An analysis of the organizational environment in developing countries"; African Journal of Business Management, 5(2): 383-388.
[10]  Smith Michael F., Lancioni Richard A., Oliva Terence A. (2005) "The Effects of management inertia on the supply chain performance of produce-tostock firms"; Industrial Marketing Management, 34: 614-628.
[11]  Boyer Marcel, Robert Jacques (2006) "Organizational inertia and dynamic incentives; Journal of Economic Behavior & Organization, 59 (2): 324-348.
[12]  Huff A.S., Huff J.O. (2000) "When firms change direction"; Oxford University Press, Oxford.
[13]  Liao S.H. (2002) "Problem solving and knowledge inertia"; Expert Systems with Applications, 22:21–31.
[14]  Liao Shu-h Sien , Fei Wu-Chen , Liu Chih- Tang (2008) "Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation"; Technovation 28, pp. 183-195.
[15]  Hedberg B., Wolff R. (2003) "Organizing, learning, and strategizing: From construction to discovery"; In Meinolf Dierkes, Ariane Berthoin Antal, John Child, & Ikujiro Nonaka. (Eds.). Handbook of Rganizational Learning & Knowledge, Oxford: Oxford University Press, pp. 535-556.
[16]  Azar A., Faraji H. (2002) Fuzzy management science, Tehran, Ejtema Publication, First ed.
[17]  Cheng, Ching- Hsue, Lon Yin ( 2002) "Evaluating the best mail battel tank using fuzzy decicion theory with linguistic criteria evaluation"; European Journal of Operational Research, Vol. 42, p.147.
[18]  O’keefe, Matthew and Wright, George (2009). -receptive organizational contexts and scenario planning interventions: A demonstration of inertia in the strategic decision making of a CEO despite strong pressure for a change; Futures.
[19]  Shahabi M, Jalilian H. (2015) "The survey of the realationship of knowledge inertia with learning and innovation", Human Rescorce Management Journal, 4(15) : 152-137
[20]  Steffi Haag (2014) "Organizational inertia as barrier to firms’ IT adoption – multidimensional scale development and validation"; Twentieth Americas Conference on Information Systems, Savannah.
[21]  Bridges W.(1991) Managing transitions, Reading, MA: Addison- Wesley.
[22]  Larson E., Lomi (2005) Ate dynamics of organizational inertia; Center of Organization Research, Business School, London.