مدل ریاضی چند هدفه انتخاب تأمین‌کننده سبز (مورد مطالعه : زنجیره تأمین ایران خودرو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنایع، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در چند دهه گذشته، به علت بروز آثار مخرب زیست‌محیطی سازمان‌ها بر جوامع، فشارهای زیادی از جانب دولت‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد بر سازمان‌ها برای رعایت جوانب زیست‌محیطی در فعالیت‌های آنان و به‌ویژه زنجیره‌های تأمین آنها وارد شده است. برای دستیابی به زنجیره‌تأمین محیط‌زیست دوست یا سبز، نقش تأمین‌کنندگان- به عنوان نقطه شروع زنجیره تأمین- بسیار مهم است. بنابراین برای ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان، علاوه بر معیارهای سنتی مانند قیمت، تحویل، کیفیت و... استفاده از شاخص‌هایی جدید که علاوه در برگیری مسائل زیست‌محیطی، متناسب با صنعت مورد نظر باشند، ضرورت دارد. در این پژوهش با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از معیارهای اقتصادی و زیست‌محیطی، یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح چند هدفه برای مسئله انتخاب تأمین‌کننده سبز و تخصیص سفارش در شرایط چند محصولی، منبع‌یابی چندگانه و تک دوره‌ای ارائه می‌شود. مورد مطالعه این تحقیق بخشی از زنجیره تأمین ایران‌خودرو است که در آن فرایندهای انتخاب تأمین‌کننده و تخصیص سفارش مربوط به تعداد 31 قطعه از چهار نوع محصول نهایی که به‌وسیله 45 تأمین‌کننده عرضه می‌شوند، بررسی می‌شود. مدل ریاضی پیشنهادی برای زنجیره تأمین مورد مطالعه 507 محدودیت و 449 متغیر تصمیم دارد. مدل ریاضی پیشنهادی با استفاده از روش محدودیت اپسیلون حل شده و ارزش کل خرید سبز محاسبه می‌شود. نتایج حل و تحلیل حساسیت مدل پیشنهادی بر مورد مطالعه نشان می‌دهد که با افزایش اهمیت مسائل زیست‌محیطی در زنجیره تأمین مورد مطالعه، ارزش کل خرید سبز افزایش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi- Objective Mathematical Model for Green Supplier Selection (Case Study: Supply Chain of IRAN KHODRO Company)

نویسندگان [English]

  • Leila Babaee 1
  • Masood Rabieh 2
  • Ehsan Nikbakhsh 3
  • Mahdi Esmaeili 4
1 M.A, Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Socio-Economic Systems Engineering, Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 M.A, Executive Master of Business Administration (EMBA), Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the past few decades, due to negative environmental and social impacts of companies, there has been more pressure from the government and non-governmental organizations on companies to observe these issues in their operations, including their supply chain operations. To achieve an environment-friendly supply chain, the role of suppliers as the initial point of the supply chain is very crucial. So in addition to traditional criteria for evaluating and selecting suppliers such as price, delivery, and quality, it is essential to use new criteria, that while encompassing environmental issues, are fit to the characteristics of the industry under study. In this study, taking into account a set of economic and environmental criteria, a multi-objective integer mathematical programming model is proposed for solving the green supplier selection and order allocation problem under the multi-product, multi-sourcing, and single period assumptions. The case of this study is part of the IRAN KHODRO supply chain and focuses on the supplier selection and order allocation processes for 31 components of four types of the final products provided by 45 suppliers. The proposed mathematical model for the supply chain under study has 507 constraints and 449 decision variables. Then proposed model is solved via the ε–constraint method and Total Value of Green Purchasing (TVGP) is calculated. Results of the solution and sensitive analysis of the proposed model demonstrate that with increasing the importance of environmental issues in the supply chain, TVGP will increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Supplier Selection
  • Order Allocation
  • Multi-Objective Integer Mathematical Model
  • ε–constraint Method
[1]     Rabieh M., Azar A., Modarres Yazdi M., Fetanat Fard Haghighi M. (2011) "Designing a multi-objective robust multi-sourcing mathematical model, An approach for reducing the risk of supply chain (Case study: Supply Chain of IRAN KHODRO Company) "; Industrial Management's Perspective, 1: 57-77, (in Persian).
[2]     Mirghafouri S.H., Sadeghi Arani Z., Azizi F. (2014) "Present a model for green supplier selection with multi-criteria decision making approach (Case study: Ceramic and tile companies in Yazd); Journal of Environmental Researches, 5(10):83-96 (in Persian).
[3]     Hervani A.A., Helms M.M., Sarkis J. (2005) "Performance measurement for green supply chain management"; Benchmarking: An International Journal, 12)4 (: 331–353.
[4]     Hashemi S.H., Karimi A., Tavana M. (2014) "An integrated green supplier selection approach with analytic network process and improved grey relational analysis"; Int. J. Production Economics, 159(1): 178-191.
[5]     Lee A.H.I., Kang H.Y., Hsu C.F., Hung H.C. (2009) "A green supplier selection model for high-tech industry"; Expert Systems with Applications, 36(4): 7917-7927.
[6]     Govindan K., Rajendran S., Sarkis J., Murugesan P. (2015) "Multi criteria decision making approaches for green supplier evaluation and selection: a literature review"; Journal of Cleaner Production, 98: 66-83.
[7]     Brandenburg M., Govindan K., Sarkis J., Seuring S. (2014) "Quantitative models for sustainable supply chain management: Developments and directions"; European Journal of Operational Research, 233(2): 299–312.
[8]     Huang S.H., Keskar H. (2007) "Comprehensive and configurable metrics for supplier selection"; Int. J. Production Economics, 105(2): 510–523.
[9]     Ho W., Xu X., Dey P. K. (2010) "Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literature review"; European Journal of Operational Research, 202 (1) :16–24.
[10]  Punniyamoorthy M., Mathiyalagan P., Parthiban P. (2011) "A strategic model using structural equation modeling and fuzzy logic in supplier selection"; Expert Systems with Applications, 38 (1): 458–474.
[11]  Tseng M.L., Chiu A.S.F. (2013) "Evaluating firm’s green supply chain management in linguistic preferences"; Journal of Cleaner Production, 40(2): 22-31.
[12]  Zhu Q., Dou Y., Sarkis J. (2010) "A portfolio-based analysis for green supplier management using the analytical network process", Supply Chain Management: An International Journal; 15(4): 306–319.
[13]  Yeh W.C., Chuang M.C. (2011) "Using multi-objective genetic algorithm for partner selection in green supply chain problems"; Expert Systems with Applications, 38(4): 4244-4253.
[14]  Yazdani M. (2014) "An integrated MCDM approach to green supplier selection"; International Journal of Industrial Engineering Computations, 5 (3):443–458.
[15]  Cao Q., Wu J., Liang CH. (2015) "An intuitionistic fuzzy judgement matrix and TOPSIS integrated multi-criteria decision making method for green supplier selection"; Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 28 (1): 117–126.
[16]  Keshavarz Ghorabaee M., Zavadskas EK, Amiri M., Esmaeili A. (2016) "Multi-criteria evaluation of green suppliers using an extended WASPAS method with interval type-2 fuzzy sets"; Journal of Cleaner Production, 137: 213-229.
[17]  Banaeian N., Mobli H., Fahimnia B., Nielsen I.E., Omid M. (2016) "Green Supplier Selection Using Fuzzy Group Decision Making Methods: A Case  Study  from the Agri-Food Industry"; Computers and Operation Research, DOI:10.1016/j.cor.2016.02.015.
[18]  Chai J., Liu J.N.K., Ngai E.W.T. (2013) "Application of decision-making techniques in supplier selection: A systematic review of literature"; Expert Systems with Applications 40(10): 3872–3885.
[19]  Yildiz A., Yayla A.Y. (2015) " Multi-Criteria Decision-Making Methods for Supplier Selection: A Literature Review"; South African Journal of Industrial Engineering, 26(2): 158-177.
[20]  Azizi H., Amir Teymoori A.R., Kord Rostami S. (2016) "A data envelopment analysis approach with efficient and inefficient frontiers for supplier selection in the presence of both undesirable outputs and imprecise data"; Modern Researches in Decision Making, 1(2): 139-170 (in Persian).
[21]  Azar A., Koliaee M., Amini M.R., Rajabzadeh Ghatari A. (2014) "Designing An Integrated Mathematical model for Closed loop Supply Chain"; Management Researches in Iran, 20(1) : 1-32 (in Persian).
[22]  Farokh M., Azar A., Jandaghi GH. (2016) "A novel robust fuzzy programming approach for closed loop supply chain design"; Modern Researches in Decision Making, 1(3): 131-160 (in Persian).
[23]  Hu A.H., Hsu C.W., Chen SH. (2010) "Incorporating carbon management into supplier selection in the green supply chain: evidence from an electronics manufacturer in Taiwan"; In: Proceedings of 16th annual international sustainable development research conference. Hong Kong.
[24]  Kannan D., Jabbour A.B., Jabbour C.J.CH. (2014) "Selecting green suppliers based on GSCM practices: Using fuzzy TOPSIS applied to a Brazilian electronics company"; European Journal of Operational Research, 233(2): 432–447.
[25]  Mafakheri F., Breton M., Ghoniem A. (2011) "Supplier selection-order allocation: A two stage multiple criteria dynamic programming approach"; International Journal of Production Economics, 132(1): 52-57.
[26]  Shaw K., Shankar R., Yadav S.S., Lakshman S. Thakur L.S. (2012) "Supplier selection using fuzzy AHP and fuzzy multi-objective linear programming for developing low carbon supply chain"; Expert Systems with Applications, 39(9): 8182–8192.
[27]  Kannan D., Khodaverdi R., Olfat L., Jafarian A., Diabat A. (2013) "Integrated fuzzy multi criteria decision making method and multi-objective programming approach for supplier selection and order allocation in a green supply chain"; Journal of Cleaner Production, 47: 355-367.
[28]  Wu CH., Barnes D. (2016) "An integrated model for green partner selection and supply chain construction"; Journal of Cleaner Production, 112: 2114-2132.
[29]  Azadnia A. M., Zameri Mat Saman M., Wong K. Y. (2015) "Sustainable supplier selection and order lot-sizing: an integrated multi-objective decision-making process"; International Journal of Production Research, 53)2:( 383–408.