ارائه مدلی برای پیش‌بینی عملکرد پایانه کانتینر در بنادر با رویکرد پویایی سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به ماهیت علت و معلولی بخش حمل‌ونقل دریایی و تأثیر متقابل متغیرها در این بخش و نیز پیچیدگی‌های حاکم برآن لازم است تا به کمک ابزارهایی، سیاست‌های اتخاذ شده در این بخش مورد آزمون قرارگیرد. دغدغه مورد نظر در این مقاله پیش‌بینی عملکرد ترمینال کانتینری از حیث تعداد کانتینر تخلیه و بارگیری شده، زمان کل حضور کشتی از زمان ورود به لنگرگاه تا خروج از بندر و در صد اشغال اسکله ترمینال کانتینری می‌باشد. در این تحقیق، مدل پویای عملکرد ترمینال کانتینر بنادر، با استفاده ازروش پویای سیستم‌ها ارائه شده است. اعتبار مدل پیشنهادی با استفاده از داده‌های تاریخی 1384 تا 1394 بندر شهید رجایی مورد تأیید قرارگرفته است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که با افزایش 1 دستگاه گنتری کرین تعداد کل کانتینرهای جابه جا شده 5/12% افزایش و متوسط زمان کشتی 30% کاهش می‌یابد. با سرمایه گذاری وساخت یک اسکله تعداد کل تخلیه/ بارگیری 4% افزایش و متوسط زمان کشتی 37% کاهش می‌یابد. در حالی که با ساخت 1 اسکله و همچنین افزایش یک دستگاه گنتری کرین تعداد کل تخلیه/ بارگیری 37% افزایش و زمان کشتی 45% کاهش می‌یابد. مدل پیشنهادی کمک می‌نماید که مدیران، از اثرات تصمیمات و سیاست‌های خود در طراحی و توسعه آینده ترمینال‌های کانتینری و نتایج آنها تصویر روشنی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Model for Forecasting Port Container Terminal Performance; System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • vahid heydarpour 1
  • Mostafa Zandieh 2
  • Hassan Farsijani 2
  • Masoud Rabieh 3
1 Ph.D Candidate, Department of Industrial Management, Management and Accounting Faculty, Shahid Beheshti University, G. C., Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Management and Accounting Faculty, Shahid Beheshti University, G. C., Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Management and Accounting Faculty, Shahid Beheshti University, G. C., Tehran, Iran.
چکیده [English]

Due to the causal nature of maritime transport sector and interaction of variables in this section as well as the complexities, Systemd ynamics (SD) approach is used to measure and forecast port performance. This paper concerns the performance in terms of the number of container loading and unloading of container terminal, ship turnaround time in port and berth occupied percentage. Historical data of Shahid Rajae port from 1384 to 1394 is used to valid proposed model. The results of simulation show that by increasing one more gantry crane, the container throughput increase 12/5% and the average service time decrease about 30%. By investing and developing one berth more, the throughput increase 4% and average service time decrease about 37%. Whereas by increasing one more gantry crane and berth, the throughput increase 37% and average service time decrease about 45%. The proposed model can help port managers to see the effects of their decisions on future port performance and design policies that lead to desired consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • system dynamics
  • Performance
  • container terminal
  • Forecast
  • Shahid Rajae Port
[1]        Lattila, L., & Saranen, J., "Multimodal Transportation Risk in Gulf of Finland Region. " World Review of Intermodal Transportation Research, 2011: Vol. 3, No. 4, 376-394.
[2]        Branch, A, E., Element of port Operation and Managment. Chapman & Hall, . New York, NY. :1968, 254-290
[3]        Jang, BG. Yang, HJ. "Estimation of port Traffic in Korea. " Journal of Korea Port Economic Association, , 2005: Vol 21(4), pp 255-274.
[4]        Kwon, N. J., Ahn, G. M., "A practical study on competitiveness Enhancement Strategy of  container Terminal in Busan Port. " Marine Korea, 2002: 90-98.
[5]        Yoon, Sun Jin. "A study on System Dynamics Modeling to Strengthen the Competitiveness of a  Container Terminal. " International Conference on Computer Engineering and Application. Gold Cost Australia: Korea System Dynamics Research, 2007. 372.
[6]        Dundovic, C., Bilic, M., & Dvornik, J. "Contribution to the Development of a Simulation Model for a Seaport in Specfic Operating Conditions. " Promet – Traffic&Transportation, , 2009: Vol. 21, 331-340.
[7]        Dvornik, J., Munitic, A., & Bilic, M. "Simulation Modelling and Heuristics Optimization of Material Flow of the Port Cargo System." Promet- Traffic&Transportation, 2006: Vol. 18, 123-135.
[8]        Cláudio J. M. Soares and Hostilio Xavier Ratton Neto., A Model for Predictable Capacity of a Container Terminal State: A System Dynamics Approach. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2013, 141-154.
[9]        Gi-Tae Yeo, Ji-Yeong Pak, Zaili Yang, Analysis of dynamic effects on seaports adopting port security policy. Transportation Research Part A, 2013, , 285-301.
[10]     Dikos, G., Marcus, H. S., Papadatos, P. M. and Papakonstantinou, V., Niver Lines: A System-Dynamic Approach to Tanker Freight Modeling. 2006, , Interfaces 36 (4), 326-341.
[11]     Ying Wang, Chein-Chang and Gi-Tea Yeo. "Application and Improvement of s system Dynamics Model to forecast the Volume of Containers. " Journal of Appled Science and Engineering Vol. 16, No2, 2013: 187-196.
[12]     Ataollah Shahpanah, Ahmad Asl Hashemi, Seyed Mojib Zahraee, Syed Ahmad Helm. , Reduction of Ship Waiting Time at Port Container Terminal Through Enhancement of the Tug/Pilot Machine Operation. The journal of Teknologi, 2014, : 68(3):63-66.
[13]     Ulf Speer, Kathrin Fischer, . "Scheduling of Different Automated Yard Crane Systems at Container Terminals. " Transportation Sciences , 2016, 26-41
[14]     MIA JURJEVIĆ, SVJETLANA HESS, THE OPERATIONAL PLANNING MODEL OF TRANSHIPMENT. Science in Traffic and Transport, 2016, , Vol. 28(2), 81-89.
[15]     Rabieh M., Karami M M., Ziaee M ., yasobi A., Salari H., " Dynamic Analysis of Traffic-Injury Problem in Iran: System Dynamics approach", Modern Researches in Decision Making, 1, 2016, 71-99.
[16]     Hamidizadeh MR, "System Dynamics", Shahid Beheshti University, Iran, 1394, 30
[17]     Ahmadvand A, Mohammadiani Z, Khodadadi H, "Sustainable Urban Transportation System Dynamic Modeling for Traffic Improvement", Management Reserch in Iran, 9, 2015, 31-52
[18]     Sterman. "Business Dynamics:System Thinking and Modeling for a Complex World", Boston: McGraw-Hill, 2000, 237.
[19]     Suryani. E., Chou, S. H., Chen, C. H. , . "Air passenger demand forecasting and passenger terminal capacity expansion: a system dynamics framework. " Expert System with Application, 2010: 37, 2324-2339.