ارزیابی صنایع منتخب بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی خطی و تصمیم‌گیری چند شاخصه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌ها به ‌منظور افزایش ثروت سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار است. هدف پژوهش حاضر رتبه‌بندی صنایع سیمان و گچ، فراورده‌های نفتی (تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی)، کاشی و سرامیک و خودرو (تولید وسایل نقلیه موتوری) در بورس اوراق بهادار به‌ منظور کمک به سرمایه‌گذاران جهت تصمیمهای سرمایه‌گذاری با توسعه یک روش برای حل مسائل تصمیم‌گیری چند شاخصه با رتبه‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص‌ها و وزن شاخص‌ها به‌وسیله مجموعه فازی شهودی با ارزش بازه‌ای می‌باشد. در این روش یک فاصله مطلق موزون بین مجموعه‌های فازی شهودی با استفاده از وزن مجموعه‌های فازی شهودی تعریف شده است، سپس به کمک دو مدل ساده برنامه‌ریزی خطی کمکی معیار نزدیکی نسبی به راه‌حل ایده‌آل محاسبه می‌شود، در آخر بر‌اساس مفهوم احتمال اعداد گزینه‌ها رتبه‌بندی می‌شوند. داده‌های مورد نیاز در سال 1393 الی 1394 به طور عمده از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده، نرم‌افزار رهاورد نوین استخراج شده است. نتایج نهایی حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که صنایع فراورده‌های نفتی، سیمان و گچ، کاشی و سرامیک و خودرو به‌ترتیب دارای بالاترین رتبه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Selected Industries in the Stock Exchange of Iran Using the Linear Programming Approach and Multiple Attribute Decision Making

نویسندگان [English]

  • Yasaman Dehghan Khalili 1
  • Ali Mohammadi 2
1 M.A Student, Faculty of Economics and Management and Social Sciences, University of Shiraz, Shiraz, Iran.
2 Professor, Management Group, Faculty of Economics and Management and Social Sciences, University of Shiraz, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

 One of investments to increase the wealth of investors is investment in the stock exchange. The purpose of this paper is ranking of cement and plaster, petroleum products (production of petrochemicals refined products), tile and ceramic, automotive (manufacture of motor vehicles) industries of stock exchange to help the investors for investment decisions. This research aims to develop a methodology for solving MADM problems with both ratings of alternatives on attributes and weights being expressed with interval-valued intuitionistic fuzzy sets. In this methodology, a weighted absolute distance between intuitionistic fuzzy sets is defined using weights of intuitionistic fuzzy sets, two simpler auxiliary linear programming models being used to calculate the relative closeness coefficient of ideal solution, based on the concept of likelihood of interval numbers, we rank alternatives. The required data is extracted during 1393 to 1394 mainly through audited financial statements data from rahavard novin software. the final results of this study indicate that petroleum products, cement and plaster, tile and ceramic, automotive industries respectively, have the highest rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interval-valued intuitionistic fuzzy sets
  • Linear Programming
  • multi-attribute decision making (MADM)
  • industry ranking of stock exchange
[1]     Danesh M., Fazli S. (2009) "Ranking cement companies in Tehran Stock Exchange using the combined approach"; Management Outlook, 32: 109-129.  
[2]     Anvari A., Hosseinian SH., Rezai M. (2012) "Financial ratings companies Tehran Stock Exchange using multi-criteria decision-making methods and hybrid models"; Financial Research,1: 31-54.
[3]     Khorshid S., Lux K., Taslimi M.S., Jafarnejad A., Badi  K. (2005) "Ranking and selection of research projects under fuzzy environment group decision-making through technology topsis"; Culture Management, 5: 5-27.
[4]     Ghorbani Z., Tavakoli R., Vahdani B., Minai M., Mosavi M. (2014) "Solving a network analysis process models to choose laws dispatcher using intuitive fuzzy set interval"; Management studies in Iran, 2: 195-213. 
[5]     Anvari A., Khotanlo M. (2009) "A comparative study of the top ranking based on profitability ratios and indicators Tehran Stock Exchange"; Accounting and Auditing Survey, 43: 25-43.
[6]     Saremi M., Safari H., Fathi H., Hosseini F. (2009) "A model for ranking informatics companies"; Letters Journal of Commerce, 40: 127-154.
[7]     Yahyazadefar M., Abonori E., Abadiyan M. (2009) "The relationship between of economic value added and profitability ratios and market value of shares of companies in the manufacture of automotive parts in Iran"; Stock Exchange, 6: 91-115.
[8]     Norosh I., Mashayekhi  M. (2004) "Usefulness of value added in predicting the accounting profit companies Products listed in the Tehran Stock Exchange for years 1375-1381"; Review of Accounting and Auditing, 36: 95-158. 
[9]     Jahankhani A., Zariffard A. (1378) "Do managers and shareholders use an appropriate benchmark for measuring the value of their company?";  Financial Research, 7-8: 41-64.
[10]  Mirghafori H., Rajabipor A., Farid D. (2009) "The application of analytic hierarchy process fuzzy in prioritize the factors affecting stock selection in Tehran Stock Exchange from the perspective of shareholders"; Development and Investment, 3: 111-130.
[11]  Rodposhti F., Asharion F., Tajmir H. (2016) "Ranking industry of Tehran stock exchange based on risk criteria from the perspective of institutional investors"; Asset Management and Financing, 2: 49-64.
[12]  Pasha A., Fatemi A. (2002) "Intuitive fuzzy sets and operations on the set together with one of Psychology"; The Third Conference of Fuzzy Sets and Its Applications, pp. 22-32.
[13]  Li D.F. (2010) "Linear programming method for MADM with interval-valued intuitionistic fuzzy sets"; Expert Systems with Applications, 37: 5939–5945.
[14]  Ertugrul I., Karakasoglu N. (2007) "Performance evaluation of Turkish cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and Topsis methods"; Expert Systems with Applications.
[15]  Wang Y. J. (2008) "Applying FMCDM to evaluate financial performance of domestic airlines in Taiwan"; Expert Systems with Applications, 34, pp. 1837–1845.
[16]  Wang X., Gao Z., Wei G. (2011) "An approach to archives websites’ performance evaluation in our country with interval intuitionistic fuzzy information; Advances in Information Sciences and Service Sciences, 7, pp., 112-117.
[17]  Moghimi R. Anvari A. Amoozesh N., Ghesary Tan (2013) "Integrated fuzzy MCDM approach and analysis،to the evaluation of the financial performance of Iranian cement companies"; Life Science Journal, 10(5s).
[18]  Khajavi SH., Fatahi H., Ghadirian M. (2015) Rankings and assess the financial performance of the industry enterprises of Tehran Stock Exchange using hybrid model fuzzy AHP- VIKOR, Case Study: Enterprises of pharmaceutical industry, basic metals and automobiles and parts"; Knowledge Audit, 60: 25-46.
[19]  Ghafari M., Zahedi J. (2015) "Ranking of companies accepted industrial machinery and equipment the Stock Exchange using the hybrid approach (AHP-TOPSIS) Based on financial performance"; Financial and Economic Policies, 10: 67-88.
[20]  Amiri M., Baky M., Biglari M. (2013)"Ranking of the production companies in the Tehran Stock Exchange using models decision-making with multiple criteria and Artificial Neural Network"; Investment Knowledge, 7: 73-84.
[21]  Momeni M., Najafi A. (2004) "Evaluate the economic performance of companies listed on Tehran stock exchange using TOPSIS"; Quarterly Economic Research, 3: 55-68.
[22]  Ahmadpur A., Akbarpur M., Razavi Z. (2009) The use of multi-criteria decision-making models in stock (pharmaceutical firms listed in the Tehran Stock Exchange); Quarterly Stock Exchange, 5: 5-38.   
[23]  Rezvani H., Mehdipur S. (2009) Application of fuzzy MADM techniques for prioritizing products of Mashhad maghsod Chinese factories"; Management outlook, 31: 179-196.
[24]  Mohammadpoor H., Taghavifard M. (2014) "Calculating the rate of return on investment ROI specialized courses of Tehran Municipality"; Urban Economy and Management, 8: 1-16.
[25]  http://azad1391.blogsky.com/1394/05/11/post-285/