سنجش تاب‌آوری زنجیره‌ تأمین با رویکرد سیستم‌های پیچیده سازگار؛ مطالعه موردی: صنعت داروسازی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ، پژوهشگر مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران ، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

محیط کسب‌و‌کار در حال رشد، با تغییرات سریع و افزایش عدم اطمینان همراه با بروز خطرات غیرمنتظره و تغییرات اجتناب‌ناپذیر، احتمال اختلالات شدید در زنجیره ‌تأمین شرکت‌ها را افزایش داده‌ است. این روند همراه با سوانح طبیعی و ... نیاز به حالت تاب‌آوری و توسعه این مفهوم در زنجیره ‌تأمین و به طور خاص زنجیره تأمین صنعت دارو که حساسیت‌های به مراتب بیشتری دارد، افزایش داده است و مدیران نیاز به ابزارهایی برای پایش تاب‌‌آوری زنجیره‌ تأمین شرکت خود نسبت به اختلالات دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش و ارزیابی مفهوم تاب‌آوری در زنجیره‌ تأمین صنعت پراهمیت داروسازی است. برای دستیابی به این هدف مهم و با توجه به در نظر گرفتن رویکرد سیستم‌های پیچیده سازگار به عنوان نظریه اصلی در این مطالعه، زنجیره‌ تأمین دو شرکت داروسازی (ایران‌دارو و داروسازی قاضی) برای مطالعه انتخاب شدند، در ادامه با استفاده از ابعاد و مؤلفه‌های شناسایی شده تاب‌آوری زنجیره ‌تأمین در چارچوب تئوری مذکور با مطالعه ادبیات موضوع و ارائه روشی یکپارچه با استفاده از ترکیب روش‌های مدلسازی ساختاری تفسیری، دیمتل، تئوری گراف و رویکرد ماتریسی و تحلیل عملکرد _ اهمیت اقدام به سنجش و ارزیابی جامع سطح تاب‌آوری در دو زنجیره ‌تأمین مذکور شد. نتایج این پژوهش مدیران را در تجزیه و تحلیل تاب‌آوری و انتخاب استراتژی اثربخش کاهش ریسک زنجیره‌ تأمین خود، پشتیبانی نموده و تصمیم‌گیری را تسهیل می‌کند. این رویکرد جدید باعث ایجاد مزیت رقابتی برای دستیابی به سهم بازار حتی زمان وقوع اختلالات می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Supply Chain Resilience using Complex Adaptive Systems approach; Case Study: Iranian Pharmaceutical Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Rahimian 1
  • Ali Rajabzadeh Ghatari 2
1 Researcher of Iran Management and Productivity Study Center; Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management & Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A growing business environment with growing uncertainty, unexpected dangers and quick unavoidable changes increases the probability of intense disturbance in corporations' supply chain. This trend that accompanies by natural disasters e.g. flood, tsunami, earthquake and etc. increases the necessity of resiliency and development of supply chains specially in pharmaceutic supply chains which are more sensitive. Managers require tools monitoring their supply chain resiliency against disturbance. The main purpose of this research is measurement and assessment of supply chain resiliency in pharmaceutical industry. In this study; considering complex adaptive systems (CASs) approach under the title of theory lens; the supply chain of two Iranian pharmaceutical corporations (Iran Daroo and Ghazi pharmaceutical Company) were chosen to be examined. In the following, the SCR dimensions and factors in the CAS framework were identified by systematic literature review. Afterward, this research proposes the integrated and systematic method by combination of Interpretive Structural Modeling (ISM), DEMATEL, graph theory and matrix approach (GTMA) and importance-performance analysis (IPA) to measure and assess the level of resiliency of both supply chains. Finally, conclusions from this research can support the manager’s analysis of resiliency and selection of effectiveness risk mitigation strategies in their supply chain and simplifies decision-making. This novel approach causes a competitive advantage to achieve market share even during a disruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain resilience
  • Complex adaptive systems
  • Interpretive Structural Modeling
  • DEMATEL
  • Graph theory and matrix approach
  • Importance-Performance analysis (IPA)
[1]    Svensson G. (2001) "Perceived trust towards suppliers and customers in supply chains of the Swedish automotive industry"; International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 31(9): 647-662.
[2]    Christopher M., Peck. H. (2004) "Building the resilient supply chain"; International Journal of Logistics Management, 15(2): 1-13.
[3]    Ponomarov S.Y., Holcomb M. C.  (2009) "Understanding the concept of supply chain resilience"; The International Journal of Logistics Management, 20(1): 124-143.
[4]    Rice J., Canioato F. (2003) "Building a secure and resilient supply network"; Supply Chain Management Review, 7(5): 22-33.
[5]    Rahimian M. M. (2016) "Model designing for measuring supply chain resilience with complex adaptive systems (CAS) approach; Case Study: Pharmaceutical corporations in Iran"; Institute for Management and Planning Studies, Tehran, Iran.
[6]    Christopher M., Lee. H. (2004) "Mitigating supply chain risk through improved confidence"; International Journal of PhysicalDistribution & Logistics Management, 34 (5): 388–396.
[7]    Hohenstein N. O., Feisel E., Hartmann E., Giunipero L. (2015) "Research on the phenomenon of supply chain resilience: a systematic review and paths for further investigation"; International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 45(1/2).
[8]    Tukamuhabwa B. R., Stevenson M., Busby J., Zorzini M. (2015) "Supply chain resilience: Definition, review and theoretical foundations for further study"; International Journal of Production Research, (ahead-of-print), 1-32.
[9]    Melnyk S. A., Closs D. J., Griffis S.E., Zobel C.W., Macdonald J.R. (2014) "Understanding supply chain resilience", Supply Chain Management Review, Vol. 18, No. 1, pp. 34-41.
[10] Wieland A., Wallenburg C.M. (2013) "The influence of relational competencies on supply chain resilience: A relational view"; International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 43, No. 4, pp. 300-320.
[11] Sheffi Y., Rice J. B. (2005) "A supply chain view of the resilient enterprise"; MIT Sloan Management Review, Vol. 47, No. 1, pp. 41-48.
[12] Sáenz M.J., Revilla E. (2014) "Creating more resilient supply chains"; MIT Sloan Management Review, Vol. 55, No. 4, pp. 22-24.
[13] Grötsch V. M., Blome C., Schleper M.C. (2013) "Antecedents of proactive supply chain risk management – a contingency theory perspective"; International Journal of ProductionResearch, Vol. 51, No. 10, pp. 2842-2867.
[14] Chopra S., Sodhi M. (2014) "Reducing the risks of supply chain disruptions"; MIT SloanManagement Review, Vol. 55, No. 3, pp. 73-80.
[15] Hendricks K.B., Singhal V.R. (2005) "An empirical analysis of the effect of supply chain disruptions on long-run stock price performance and equity risk of the firm"; Production &Operations Management, Vol. 14, No. 1, pp. 35-52.
[16] Kraaijenbrink J., Spender J.-C., Groen A. J. (2010) "The resource-based view: a review and assessment of its critiques"; Journal of Management 36 (1): 349–372.
[17] Brownlee J. (2007) "Complex adaptive systems"; Complex intelligent systems laboratory, centre for information technology research, Technical Report 070302A, Melbourne, Australia.
[18] Wang C., Pervaiz K. Ahmed. (2007) "Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda"; International Journal of Management Reviews, 9 (1): 31–51.
[19] Day Jamison M. (2014) "Fostering Emergent Resilience: The Complex Adaptive Supply Network of Disaster Relief"; International Journal of Production Research, 52 (7): 1970–1988.
[20] Pathak S. D., Day J. M., Nair A., Sawaya W. J., Kristal M. M. (2007) "Complexity and adaptivity in supply networks: building supply network theory using a complex adaptive systems perspective";  Decision Sciences, 38(4): 547-580.
[21] Chowdhury M. M. H., Quaddus M. A. (2015) "A multiple objective optimization based QFD approach for efficient resilient strategies to mitigate supply chain vulnerabilities: The case of garment industry of Bangladesh"; Omega, 57, 5-21.
[22] Rayat Pisha S., Ahmadi Kahnali R., Abbasnejad T (2016) "Applying the qualitative approach Mata syntheses for provide a comprehensive model of assessment of the sustainability in supply chain"; Modern Researches in Decision Making, 1, 4.
[23] Soni U., Jain V., Kumar S. (2014) "Measuring supply chain resilience using a deterministic modeling approach. Computers & Industrial Engineering, 74: 11-25.
[24] Mehralian G., Zarenezhad F., Rajabzadeh Ghatari, A. (2015) "Developing a model for an agile supply chain in pharmaceutical industry"; International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 9(1): 74-91.‏
[25] Privett N., Gonsalvez D. (2014) "The top ten global health supply chain issues: Perspectives from the field"; Operations Research for Health Care, 3(4): 226-230.‏
[26] Datta P.P., Christopher M., Allen P. (2007) "Agent-based modelling of complex production/ distribution systems to improve resilience"; International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 10 No. 3, pp. 187-203.
[27] Spiegler V. L., Naim M. M., Wikner J. (2012) "A control engineering approach to the assessment of supply chain resilience"; International Journal of Production Research, 50(21): 6162-6187.
[28] Pettit T. J., Croxton K.L., Fiksel J. (2013) "Ensuring supply chain resilience: Development and implementation of an assessment tool"; Journal of Business Logistics, Vol. 34, No. 1, pp. 46-76.
[29] Wu T., Huang S. M., Blackhurst J., Zhang  X.L. , Wang S.S. (2013), "Supply chain risk management: an agent-based simulation to study the impact of retail stockouts", IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 60,  No. 4, pp. 676-686.
[30] Rajesh R. (2016) "Forecasting supply chain resilience performance using grey prediction"; Electronic Commerce Research and Applications, 20: 42-58.
[31] Thakkar J., Kanda A., Deshmukh S. G. (2008) "Interpretive structural modeling (ISM) of IT-enablers for Indian manufacturing SMEs"; Information Management & Computer Security, 16(2): 113-136.
[32] Rezaee P. A., Yekkeh Zare M (2016) "An Interpretative Structural Model for factors of successful technology transfer in order to achieve sustainable development"; Management Researches in Iran, 20, 1.
[33] Wagner S. M. , Neshat N. (2010) "Assessing the vulnerability of supply chains using graph theory"; International Journal of Production Economics, 126 (1):121-129.
[34] Bahreinizadeh M., Zamani Z. (2015) "Positioning Iran's historical sites from the viewpoints of foreign tourists by perceptual mapping"; Management Researches in Iran, 19, 1.
[35] Hearnshaw E., Wilson M. (2013) "A complex network approach to supply chain network theory"; International Journal ofOperations & Production Management, 33 (4): 442–469.