اندازه‌های انعطاف‌پذیر در فرایند تولید: رویکرد جدیدی بر مبنای تحلیل پوششی داده‌ها با مرز دوگانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ریاضی، واحد پارس‌آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس‌آباد مغان، ایران.

2 استاد، گروه ریاضی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) رویکردی برای اندازه‌گیری کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری (DMUهای) دارای ورودی‌های متعدد و خروجی‌های متعدد با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی است. در مدل‌های متعارف DEA، ورودی یا خروجی بودن یک اندازه‌ عملکردی باید معلوم باشد. با این حال در برخی از موقعیت‌ها، یک انداز‌ه‌ عملکردی می‌تواند برای برخی از DMUها نقش ورودی و برای برخی دیگر نقش خروجی داشته باشد. چنین متغیرهایی را اندازه‌های انعطاف‌پذیر می‌نامند. این مقاله رویکرد جدید «DEA با مرز دوگانه» را برای طبقه‌بندی اندازه‌های انعطاف‌پذیر معرفی می‌کند. در رویکرد پیشنهادی، هر انداز‌ه‌ انعطاف‌پذیر طوری به عنوان ورودی یا خروجی طبقه‌بندی می‌شود که کارایی DMU مورد ارزیابی بیشینه‌سازی شود. از این رو طبقه‌بندی اندازه‌های انعطاف‌پذیر با استفاده از رویکرد DEAی پیشنهادی، ساده و منطقی‌تر است. یک مثال در مؤسسات آموزش عالی انگلستان، کاربرد رویکرد پیشنهادی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flexible Measures in Production Process: A New Approach Based On Double-Frontier DEA

نویسندگان [English]

  • Hossein Azizi 1
  • Alireza Amirteimoori 2
1 Assistant Professor, Department of Applied Mathematics, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad Moghan, Iran.
2 Professor, Department of Applied Mathematics, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Data envelopment analysis (DEA) is an approach for measuring the relative efficiency of a set of decision-making units (DMUs) with multiple inputs and multiple outputs using mathematical programming. In conventional DEA models, a performance measure whether as an input or output usually has to be known. However, in some situations, a performance measure can play input role for some DMUs and output role for others. Such variables are called flexible measures. This paper introduces a new “double-frontier DEA” approach for classification of flexible measures. In the proposed approach, each flexible measure is classified as either input or output, so that the efficiency of the DMU under evaluation is maximized. Therefore, classification of flexible measures using the proposed DEA approach is simpler and more logical. An example in UK higher education institution shows applicability of the proposed approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Efficiency
  • flexible measure
Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. (1978) "Measuring the efficiency of decision making units"; European Journal of Operational Research, 2: 429–444.
[2]      Charnes A., Cooper W.W., Lewin A., Seiford L.M. (1994) Data envelopment analysis: Theory, methodology and applications; Kluwer Academic Publishers, Boston.
[3]      Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K. (2006) Introduction to data envelopment analysis and its uses, Springer Publisher.
[4]      Emrouznejad A., Tavares G., Parker B. (2008) "Evaluation of research in efficiency and productivity: A survey and analysis of the first 30 years of scholarly literature in DEA"; Socio-Economic Planning Sciences, 42(3): 151–157.
[5]      Cook W.D., Bala K. (2003) "Performance measurement with classification information: An enhanced additive DEA model"; Omega, 31: 439–450.
[6]      Cook W.D., Zhu J. (2007) "Classifying inputs and outputs in DEA"; European Journal of Operational Research, 180: 692–699.
[7]      Charnes A., Cooper W.W. (1962) "Programming with linear fractional functional"; Naval Research Logistics Quarterly, 9: 181–185.
[8]      Toloo M. (2009) "On classifying inputs and outputs in DEA: A revised model"; European Journal of Operational Research, 198: 358–360.
[9]      Parkan C., Wang Y.M. (2000) Worst efficiency analysis based on inefficient production frontier; Working Paper, Department of Management Sciences, City University of Hong Kong.
[10]   Wang Y.M., Chin K.S., Yang J.B. (2007) "Measuring the performances of decision making units using geometric average efficiency"; Journal of the Operational Research Society, 58: 929–937.
[11]   Liu F.F., Chen C.L. (2009) "The worst-practice DEA model with slack-based measurement"; Computers & Industrial Engineering, 57: 496–505.
[12]   Jahanshahloo G.R., Afzalinejad M. (2006) "A ranking method based on a full-inefficient frontier"; Applied Mathematical Modelling, 30(3): 248–260.
[13]   Paradi J.C, Asmild M., Simak P.C. (2004) "Using DEA and worst practice DEA in credit risk evaluation"; Journal of Productivity Analysis, 21:153–165.
[14]   Azizi H., Ganjeh Ajirlu H. (2011) "Measurement of the worst practice of decision-making units in the presence of non-discretionary factors and imprecise data"; Applied Mathematical Modelling, 35(9): 4149–4156.
[15]   Amirteimoori A. (2007) "DEA efficiency analysis: Efficient and anti-efficient frontier"; Applied Mathematics and Computation, 186(1): 10–16.
[16]   Amirteimoori A., Emrouznejad A. (2011) "Flexible measures in production process: A DEA-based approach"; RAIRO Operations Research, 45: 63–74.
[17]   Beasley J. (1990) "Comparing university departments"; Omega, 8: 171–183.
[18]   Cook W.D., Zhu J. (2005) "Building performance standards into DEA structures"; IIE Transactions, 37: 267–275.
[19]   Cook W.D., Hababou M., Tuenter H. (2000) "Multi-component efficiency measurement and shared inputs in data envelopment analysis: An application to sales and service performance in bank branches"; Journal of Productivity Analysis, 14: 209–224.
[20]   Amirteimoori A., Emrouznejad A. (2012) Notes on ‘‘classifying inputs and outputs in data envelopment analysis’’; Applied Mathematics Letters, 25:1625–1628.
[21]   Cook W.D. (2006) "Distance-based and ad hoc consensus models in ordinal preference ranking"; European Journal of Operational Research, 172(2): 369–385.
[22]   Azizi H. (2012) "Efficiency assessment in data envelopment analysis using efficient and inefficient frontiers"; Management Researches in Iran, 16(3): 153–173, (In Persian).
[23]   Azizi H. (2012) "A new approach for supplier selection in the presence of imprecise data: DEA with double frontiers"; Management Researches in Iran, 16(2): 129–150, (In Persian).
[24]   Azizi H., Bahari A., Jahed R. (2014) "A new approach for the selection of advanced manufacturing technologies: A new approach based on double frontiers data envelopment analysis"; Journal of Applied Mathematics, 10: 99–117. (In Persian).
[25]   Azizi H., Jafari Shaerlar A. (2013) "Evaluation and selection of a supplier by interval DEA models with assurance region: A DEA approach with efficient and inefficient frontiers"; Journal of Industrial Management, 8(25): 1–16. (In Persian).
[26]   Azizi H., Jafari Shaerlar A., Farzipoor Saen R. (2016) "A new approach for considering a dual-role factor in supplier selection problem: DEA with efficient and inefficient frontiers"; Journal of Production & Operations Management, 6(2): 129–144. (In Persian).
[27]   Azizi H., Amirteimoori A. (2017) "Classifying inputs and outputs in interval data envelopment analysis"; Journal of Industrial and Systems Engineering, 10(2): 134–150.