شناسایی و ارزیابی کمی ریسک خطوط لوله گاز شهری و تعیین مناطق حساس با ارائه مدلی تلفیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مدیرت صنعتی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه خطوط لوله گاز یکی از کانون‎های حادثه خیز است، به طوری‎که حوادث آن می‎تواند پیامدهای گوناگونی در ابعاد مختلف انسانی، اجتماعی، مالی، سیاسی و یا زیست‌محیطی داشته باشد. به همین جهت مدیریت و ارزیابی ریسک یکی از مهم‎ترین فعالیت‎ها برای شبکه‎های خطوط لوله گاز طبیعی مخصوصاً در شهرها می‌باشد. این پژوهش یک برنامه جامع ارزیابی کمّی ریسک برای خطوط لوله‎ و شبکه توزیع گاز که از مناطق حساس و پرجمعیت می‎گذرند، پیشنهاد می‌‎کند. بدین منظور پس از بخش‌بندی شبکه خطوط منطقه مورد نظر با شاخص‌های مناسب، سناریوهای حوادث مختلف ممکن در رابطه با نشت گاز توسط تکنیک‎های FMEA وETA شناسایی می‎گردند و احتمالات و پیامدهای نهایی این سناریوها در ابعاد مختلف انسانی، مالی و اجتماعی به‎دست آورده می‎شوند، که بدین منظور نرم‌افزار شبیه‎ساز حوادث مرتبط با نشت مواد سمّی جهت به‌دست آوردن پیامدهای انسانی استفاده شده است. سپس با استفاده از مفاهیم تئوری مطلوبیت، توابع مطلوبیت پیامدها استخراج شده و به‎وسیله آن‏ها و احتمالات محاسبه شده، ریسک بخش‎ها در رابطه با هر سناریو با واحد یکسان به‎دست می‎آید و بخش‎های مختلف منطقه مورد نظر از لحاظ ریسک رتبه‎بندی می‎گردند. مراحل مدل ارائه شده برای شبکه توزیع گاز شهر اصفهان، تشریح شده و مورد استفاده قرار گرفته است، که نتایج بیانگر کارایی مدل مذکور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative risk assessment of urban gas pipelines and identify sensitive areas by providing comprehensive and integrated model

نویسندگان [English]

  • mohammadtaghi ghandehari 1
  • Mansour momeni 2
  • mohammadreza mehregan 2
1 Instructor, Faculty of Management and Economics and Accounting, Payame Noor University, Isfahan, Iran.
2 professor, Faculty of Management, Tehran university, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The gas pipeline is a central focus of accident-prone, so that events can be various outcomes in different aspects of human, social, financial, political or environmental is. That is why one of the most important activities for the management and risk assessment networks of natural gas pipelines, especially in towns. This is a comprehensive program of quantitative risk assessment for pipelines and gas distribution networks from sensitive areas and densely populated pass, suggests. To this end, the area of network segmentation with appropriate indicators, different possible scenarios of events in relation to gas leaks can be detected by techniques FMEA and ETA and The ultimate consequences of these scenarios and possibilities and different aspects of human, financial and social are earned, for that purpose simulator software-related incidents leakage of toxic substances have been used to obtain human consequences. Using utility theory and safety managers and experts, extracted consequences utility functions and probabilities calculated by the risk categories in relation to each scenario is obtained with the same unit. And thus different parts of the region to be ranked in terms of risk. The model presented as a case study with data collected plenty of Isfahan gas pipeline network and its events, have been described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantitative risk assessment
  • network gas pipelines
  • Event Tree Analysis
  • utility theory
  • incidents of gas leak
 
[1]      Almeida, A.T., (2010)"Multicriteria decision model for outsourcing contracts selection based on utility function and ELECTRE method", Computers and Operations Research 34 (12): 3569-3574.
[2]      Han, Z. Y., Weng, W. G., (2009) "An overview of quantitative risk analysis methods for natural gas pipelines", Journal of China Safety Science Journal, 19: 154-164.
[3]      Ghasemi, A., (2017). Pluralism in Management Multiple Criteria Decision Making Methods. Modern Research in Decision Making, 2(3), 241-266 (in Persian).
[4]      Darreh Shouri, M., Dalvi Esfahani, M. R., Abedpour, M., (2005) "risk management" Isfahan: Barin Scholar Scientific Institute Publications, Arkan Publications, (in Persian).
[5]      Babaei, M. A., Vazir Zanjani, H. R., (2013) "Risk Management A New Approach to Promote Organizational Effectiveness", Jahangostar Magazine 109: 72-77, (in Persian).
[6]      Abdolhamidzadeh, B., Badri, N., (2010) "quantitative and qualitative risk assessment in process industries", Tehran: AndisheSara publications (in Persian).
[7]      Burner, G., S., Gauguin, A., Fringa, A., (2006) "Risk Management in Information Technology Systems", Kamran Yeganegi, Maryam Mohebbi: Translators. Qazvin: Saye gostar Publications (in Persian).
[8]      Rezaeifar A., Jabal Ameli, M. S., (2006) "Risk assessment of project using multi-criteria decision-making models",  International Project Management Conference (in Persian).
[9]      Papadakis, G. A. (2000) "Assessment of requirements on safety management systems in EU regulations for the control of major hazard pipelines", Journal of Hazardous Materials, 78(1-3): 63–89.
[10]   Alonso, F. D., Ferradas, E. G., Pérez, J. F. S., (2006) "Characteristic overpressureeimpulseedistance curves for vapour cloud explosions using the TNO multi-energy model", Journal of Hazardous Materials, 137: 734-741.
[11]   Alonso, F. D., Ferrada_s, E. G., Minarro, M. D., (2008) "Consequence analysis by means of characteristic curves to determine the damage to buildings from the detonation of explosive substances as a function of TNT equivalence",Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 21: 74-81.
[12]   Alonso, F. D., Ferradas, E. G., Pérez, J. F. S., (2008) "Consequence analysis to determine damage to buildings from vapour cloud explosions using characteristic curves",  Journal of Hazardous Materials, 159: 264-270.
[13]   Krueger, J., Smith, D., (2003) "A practical approach to fire hazard analysis for offshore structures", Journal of Hazardous Materials, 104: 107-122.
[14]   Luo, J. H., Zheng, M., Zhao, X. W., Huo, C. Y., Yang, L., (2006) "Simplified expression for estimating release rate of hazardous gas from a hole on high-pressure pipelines", Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 19: 362-366.
[15]   Sklavounos, S., Rigas, F., (2006), "Estimation of safety distances in the vicinity of fuel gas pipelines", Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 19: 24-31.
[16]   Park, K. S., Lee, J. H., Jo, Y. D., (2004), "An Approach to Risk Management of City Gas Pipeline", Process Safety and Environmental Protection, 82(6): 446–452.
[17]   Thaler, M., Grabec, I., Poredoš, A., (2005), "Prediction of energy consumption and risk of excess demand in a distribution system", Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 355(1): 46–53.
[18]   Almeida, A. T., Medeiros, C. P., Alencar, M. H., (2016) "Hydrogen pipelines: Enhancing information visualization and statistical tests for global sensitivity analysis when evaluating multidimensional risks to support decision-making", International Journal of Hydrogen Energy, 41(47): 22192–22205.
[19]   Almeida, A.T., (2001) "A multicriteria modelfor risk sorting of natural gas pipelines based on ELECTER TRI integrating Utility Theory", European Journal of Operational Research, 200: 812-821.
[20]   Almeida, A.T., (2009), "Multicriteria decision making on maintenance: Spares and contracts planning", European Journal of Operational Research, 129 (2): 235-241.
[21]   Guo, Y., Meng, X., Meng, T., Wang, D., Liu, S., (2016) "A novel method of risk assessment based on cloud inference for natural gas pipelines", Journal of Natural Gas Science and Engineering, 30: 421–429.
[22]   Jouzi, S. A., Irankhahi, M., (2010) "Environmental risk assessment of gas pipelines with integrated AHP". Journal of Ecology, 36(53): 107-120 (in Persian).
[23]   Bagheri, M., Badri, N., Rashtchian, D., (2013) "Determining the safe safety of sour gas pipelines by quantitative evaluation method", Chemical and Chemical Engineering Journal of Iran, 32(2): 57-71(in Persian).
[24]   Heirani, P., Baqaee, A., (2016) "Risk assessment of oil and gas transmission lines based on Fuzzy Bow-tie method", Quarterly Journal of Health and Safety, 6(1): 59-71(in Persian).
[25]   Shahrakhi, M., Qoreyshi, M., (2011) "Development of a new method for analysis accident risk in simultaneous engineering and its implementation for a city gas pressure relief station", Gas and Energy Monthly, 2(8): 43-49 (in Persian).
[26]   Mahboob Ghodsi, m., Khatami Firoozabadi, M. A., (2016). An approach to human reliability assessment based on FMEA technique and fuzzy sets theory. Management Research in Iran, 20 (1), 33-60.
[27]   Mehregan, M. R., (2007) "Decision making with several goals", Tehran: Tehran University Faculty of Management publications (in Persian).
Brito, A. J., de Almeida, A. T., (2009) "Multi-attribute risk assessment for risk ranking of natural gas pipelines", Reliability Engineering & System Safety, 94(2): 187–198.