ارزیابی پروژه‏ های مدل تعالی سازمان با استفاده از مدل دومرحله‏ ای تحلیل پوششی داده‏ ها با رویکرد تئوری بازی‏ها (مطالعه موردی: 39 بیمارستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

امروزه نقش نظام‏های ارزیابی عملکرد در بهبود عملکرد سازمان غیرقابل‌انکار است. هر سازمانی به‌منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت‏های خود مخصوصاً در محیط‏های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. مدل تعالی سازمانی یکی از مدل‏های سرآمد در خودارزیابی سازمانی است. مراکز بهداشتی درمانی نیز از مدل EFQM تخصصی بخش درمان استفاده می‏کنند و تجربه‏ اجرای مدل تعالی سازمانی در حوزه بهداشت و درمان بسیار کاربردی و موجب ارتقاء کیفیت می‏شود. وجود مدل تحلیل پوششی داده‌ها در کنار EFQM می‏تواند باعث بهبود تجزیه‌وتحلیل شود. در این پژوهش به دنبال ارائه یک مدل ترکیبی EFQM و تحلیل پوششی دومرحله‌ای برای تجزیه‌وتحلیل مناسب‏تر و همسویی با مفاهیم استراتژیک هستیم. برای پیاده‏سازی مدل ترکیبی از داده‏های 39 بیمارستان و برای حل این مدل از رویکرد نظریه بازی‏ها استفاده شد. نتایج حاصل از پیاده‏سازی نشان می‏دهد زمانی که مرحله نتایج به‌عنوان رهبر انتخاب شود، منجر به برنامه‏ بهبود مناسب‏تری می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of EFQM model Projects Using the Two-Stage Model of Data Envelopment Analysis - the Game Theory Approach (Case study: 39 hospitals)

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Raahil Mousavi 1
  • Seyed esmaiel najafi 2
1 industrial engineering, Technical and engineering faculty, Tehran research and science university
2 Associate Professor, industial engineering, Technical and engineering Faculty, Research and science University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Todays the role of performance evaluation systems to improve organization performance is undeniable each organization needs an evaluation system in order to be aware of the quality of its activities, especially in complex and dynamic environments. EFQM model is one of main models for organization self-evaluation. Health centers also use  model. Specialized model of treatment sector and EFQM model implementation experience in health sector is very effective and upgrades the quality.Using DEA along with EFQM can improve analysis process. In this research we want to offer a mixed model of EFQM and Two stage DEA to improve analysis and make it more complatible with strategic meanings. A mixed of 39 hospitals data was used to implement the model and game theory approach was used to solve this model. Implementation results shows that when results stage is selected as leader , it leads to more appropriate improvement program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 'EFQM'
  • 'two stage DEA'
  • 'game theory'
  • 'cooperative'
  • 'noncooperative'
[1]       Eftekhari H. Performance Evaluation of Executive Organization; Challenges and Strategies, Iran: The Conference Proceedings of Challenges and Prospects of Development of Iran, 2002.
[2]       Tabibi SJ, Maleki MR & Mojdekar R. Performance Evaluation of Ayatollah Kashani Hospital Based on Baldrige Excellence Model. Journal of Medical Council of Islamic Republic of IRAN Spring 2009; 27(1): 23-30 [Article in Persian]
[3]       YounesiFar, M., Shahin, A., Sanayee, A., Performance Evaluation of Shahid Sadoughi Hospital in Yazd based on EFQM, Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences Yazd, 2013, 21(1): 38
[4]       Valipour khatir M, Azar A, Amini M, Stress-Fuzzy-Based Budgeting An Excellence-Oriented Approach in Hospital Budgeting Modeling, Management Research in Iran, 2017 : 21(20): 179
[5]       Masouri, N., Sadeghi, F., Khayamdar, E., The role of medical records to implement the EFQM model in a hospital, Journal of Paramedical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, 2011, 5(3): 50
[6]       Moghadasi H. Quality Health Information. Tehran: Vazhepardaz; 2005: 28 [Book in Persian]
[7]       Salari M, Zandieh M, Evaluating the efficiency of online stores using a two-step model of data envelopment analysis, Management Research in Iran, 2016 : 20 (3): 127
[8]       Moeller J1Breinlinger-O'Reilly JElser J. Quality management in German health care--the EFQM Excellence Model. Int J Health Care Qual Assur Inc Leadersh Health Serv. 2000;13(6-7):254-8.
[9]       Calvo- Mora, A. leda, Antonio & Roldan, Jose, L., using enalers of the EFQM model to manage in situation of higher education. Quality assurance in education,. 2006, 14(2)
[10]    Vernero S, Nabitz U, Bragonzi G, Rebelli A, Molinari R. A two-level EFQM self-assessment in a Italian hospital. Int J Health care Qual Assur 2007; 20(2-3): 215-31
[11]    Raeesi, P., Nasiripour, A., Evaluation of the Quality Management Model in Social Security Hospitals of Tehran Province, Health Information Management, 2009, 6(2): 106
[12]    Torabi Pour A, Rekab Eslami Zadeh S. Self-Assessment Based on EFQM excellence model in ahwaz selected hospitals. Sci J Health Inform managem 2011; 8(2): 138-146
[13]    Vali ghazvini, S., Shahbahrami, E., Nazari, Y., Moradi, F., Kalhor, R., Performance Evaluation of Qazvin Shahid Rajaee Hospital Based on EFQM Organizational Excellence Model, Journal of Paramedical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, 2012, 6(1): 70
[14]    Kaplan RS, Norton DP. Strategy maps: converting intangible assets in to tangible outcomes. 3th ed. Trans Akbari H, Soltan M, Maleki A. Tehran: Ariana Ghalam press; 2008.p. 57-63
[15]    Kristiansen K, Juhl HJ, Stergaard P. Customer satisfaction and customer loyalty in European relating. UK: The world Congress for Total quality Management; 2001
[16]    Kim D, Kumar V, Murphy S. European foundation for quality management business excellence model: an integrative review and research agenda. Int J Quality Reliabil Manag; 2010; 27 (6): 684-701.
[17]    Taghavi fard M.T, Amiri M, Mozaffari R, Measurement of Bank Branch Management Efficiency Using Three-Stage DE (Case Study: National Bank of Iran), Modern Researches in decision making, 2017 : 2 (1)
[18]    Saie, S., Najafi, S.E., Using data envelopment analysis model to evaluate the performance of three-level supply chain, Industrial Management Quarterly, Sanandaj Azad University, Eighth, 2013, No. 25: 20
[19]    Liang L, Cook WD, Zhu J. DEA efficiency in two-stage processes; game approach and efficiency decomposition. Nav Res Logist. 2008, 55: 643-53
[20]    Liang, L., Yang, F., Cook, W. D., & Zhu, J., DEA models for supply chain efficiency evaluation. Annals of Operations Research, 145(1), 2006, 4-35