طراحی سیستم پشتیبان تصمیم ارزیابی عملکرد در شرکتهای هلدینگ با رویکرد سهامداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

شرکت‌های هلدینگ از ساختارهای سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها هستند. این شرکت‌ها از بازیگران اصلی اقتصاد به‌شمار می‌روند. این شرکت‌ها برای دست‌یابی به کارایی و اثربخشی و نیل به اهداف تعیین شده و نیز دستیابی به حداکثر ارزش و اثرگذاری بر اقتصاد کشور، نیازمند پایش و نظارت مستمر بر واحدهای تابعه خود هستند تا در صورت لزوم اقدامات اصلاحی را انجام دهند و بتوانند در محیط رقابتی به فعالیت خود ادامه دهند. حال یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این شرکت‌ها برای تحقق این امر، عدم وجود یک سیستم جامع، به‌روز و مکانیزه برای ارزیابی واحدهای تابعه در این شرکت‌ها است. شاخص‌های موجود برای ارزیابی نیز بسیار فراگیر بوده و در نظر گرفتن تمامی این شاخص‌ها برای ارزیابی بسیار دشوار است. در این تحقیق روش کار بدین صورت است که ابتدا با مرور ادبیات و استفاده از نظرات خبرگان و بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن، شاخص‌های ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های تابعه هلدینگ‌های چندرشته‌ای را شناسایی کرده و سپس با بکارگیری تکنیک دیمتل و استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه(ANP) به اولویت‌بندی این شاخص‌های پرداخته شده است. در نهایت مدلی را پیشنهاد داده که می‌تواند به منظور ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی واحدهای تابعه شرکت‌های هلدینگ مورد استفاده قرار گیرد. مدل پیشنهادی مدلی جامع بوده اما در عین حال امکان گسترش مدل و طراحی نرم افزار برای ساده‌سازی اجرای آن نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Decision Support System for Ranking the Subsidiaries in Multi-disciplined Holding Companies

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mehrabanpour 1
  • Mohammad Ebrahim Raei Ezabadi 1
  • Rozbeh Akhlaghi FeyzAsar 2
1 Department of Accounting and Finance, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, Tehran University, Qom, Iran
2 Graduated from the Faculty of Industrial Engineering, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research is tried to design a Decision Support System for ranking the subsidiaries in Multi-disciplined holding companies. Holding companies are one of the most common organizational structures in many economies. These companies need continuous monitoring on their subsidiaries to meet their objectives, and achieve efficiency, effectiveness, and maximum value. In this regard, designing a Decision Support System for ranking the subsidiaries is considered as a solution to accomplish these goals. Toward designing this decision support system, it is important to identify the indicators, determine their relationships and prioritize them. In this research, the effective indicators of ranking the subsidiaries in holding companies were extracted based on the Balanced Scorecard (BSC) through the literature review and gathering expert opinion. Then, the interrelations among the indicators were identified using the DEMATEL technique. Finally, these indicators were prioritized based on Analytical Network Process (ANP). The findings provide background for designing the decision support system in holding companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • holding Company
  • Balanced Scorcard Card (BSC)
  • DEMATEL
  • Analytical Network Process (ANP)
  • Decision Support System (DSS)
[1]    R. Raei and A. Pouyanfar, Advanced Investment Management. SAMT, 1395.
[2]    A. Campbell, Strategy for the corporate level: where to invest, what to cut back and how to grow organisations with multiple divisions, 2th ed. Jossey-Bass, 2014.
[3]    P. HanafiZadeh and M. ShafeiNikAbadi, Parent companies (Definitions, concepts and structures). Terme, 1388.
[4]    S. Yoo and L. A. Digman, “Decision support system: A new tool for strategic management,” Long Range Plann., vol. 20, no. 2, pp. 114–124, Apr. 1987.
[5]    M. Varmazyar, M. Dehghanbaghi, and M. Afkhami, “A novel hybrid MCDM model for performance evaluation of research and technology organizations based on BSC approach,” Eval. Program Plann., vol. 58, pp. 125–140, Oct. 2016.
[6]    S. A. Heydariyeh, M. Javidnia, and A. Mehdiabadi, “A new approach to analyze strategy map using an integrated BSC and FUZZY DEMATEL,” Management Science Letters, pp. 161–170, Jan. 2012.
[7]    M.-L. Tseng, “Implementation and performance evaluation using the fuzzy network balanced scorecard,” Computers & Education., vol. 55, no. 1, pp. 188–201, Aug. 2010.
[8]    H.-Y. Wu, Y.-K. Lin, and C.-H. Chang, “Performance evaluation of extension education centers in universities based on the balanced scorecard,” Evaluation and Program Planning, vol. 34, no. 1, pp. 37–50, Feb. 2011.
[9]    İ. Yüksel and M. Dağdeviren, “Using the fuzzy analytic network process (ANP) for Balanced Scorecard (BSC): A case study for a manufacturing firm,” Expert Systems with Applications, vol. 37, no. 2, pp. 1270–1278, Mar. 2010.
[10]  H.-C. Huang, M.-C. Lai, and L.-H. Lin, “Developing strategic measurement and improvement for the biopharmaceutical firm: Using the BSC hierarchy,” Expert Systems with Applications, vol. 38, no. 5, pp. 4875–4881, May 2011.
[11]  S. H. Zolfani and A. S. Ghadikolaei, “PERFORMANCE EVALUATION OF PRIVATE UNIVERSITIES BASED ON BALANCED SCORECARD: EMPIRICAL STUDY BASED ON IRAN,” Journal of Business Economics and Management, vol. 14, no. 4, pp. 695–714, Sep. 2013.
[12]  M. Alvandi, S. Fazli, G. Kordestani, and R. Rezaei, “Evaluation and ranking the companies of auto and spare parts industry accepted in Tehran Stock Exchange using FAHP and VIKOR,” International Research Journal of Applied and Basic Sciences, vol. 5, 2013.
[13]  R. Shahbazi Alenjagh, “Performance evaluation and ranking of insurance companies in Tehran Stock Exchange by financial ratios using ANP and PROMETHEE,” European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings, vol. 2, 2013.
[14]  A. A. Anvary Rostamy and S. A. Ghodratian Kashan, “Designing a Comprehensive Model to Evaluate Performance and Rank of a Company,” The Modares Journal of Management Research in Iran, vol. 8, pp. 109–135, 1383.
[15]  H. Mohammadpourzrindi and S. Aghdamian, “Ranking and evaluation of the performance of companies and organizations affiliated to the municipality of Tehran,” in Fifth International Management Conference, 1386.
[16]  S. H. Mirfakhorodini, M. H. Tahari Mehrjerdi, and S. H. Mirghafouri, “Model the Assessment Strategic using techniques fuzzy analysis network process and fuzzy data envelopment analysis Based on a balanced scorecard approach,” The Modares Journal of Management Research in Iran, vol. 16, no. 2, pp. 180–200, Jul. 2012.
[17]  S. H. Hosseini, M. E. Ezazi, M. Donyaei, and R. Tehrani, “Comparison of Top Companies Ranking Based on Financial Ratios with AHP-TOPSIS Combined Approach and Tehran Stock Exchange Indexes,” Financial Engineering and Portfolio Management, vol. 8, pp. 27–49, 1390.
[18]  F. Asadi Malek, “Providing a Model for Ranking Companies Accepted in the Stock Exchange Using the Approach (MCDM-BSC),” University of Guilan, Iran, 1390.
 [19] R. Gharizade, “Designing a system for assessing the performance and ranking of Iranian regional power companies based on grid data envelopment analysis and hierarchical analysis,” Orumieh University, 1392.
[20]  M. Hemati and S. Abbasi, “Representing a Multi-Step Technique of the Common weights and TOPSIS in order to Ranking of Units,” Modern Researches in Decision Making, vol. 2, 1395.
[21]  S. M. Bragg, Business ratios and formulas: a comprehensive guide, 3th ed. Wiley, 2012.
[22]  R. S. Kaplan and D. P. Norton, The balanced scorecard: translating strategy into action. 1996.
[23]  R. S. Kaplan and D. P. Norton, “The Balanced Scorecard: measures that drive performance | Request PDF,” Harvard business review, 1992.
[24]  T. L. Saaty, The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resource allocation. McGraw-Hill International Book Co, 1980.
[25]  T. L. Saaty, Decision making with dependence and feedback: the analytic network process: the organization and prioritization of complexity. RWS Publications, 1996.
[26]  T. L. Saaty, “Fundamentals of the analytic network process — Dependence and feedback in decision-making with a single network,” Journal of Systems Science and Systems Engineering, vol. 13, no. 2, pp. 129–157, Apr. 2004.
[27]  R. S. Kaplan and D. P. Norton, “Having trouble with your strategy? Then map it,” Harvard Business Review., vol. 2000, pp. 167–176, 2000.
[28]  R. S. Kaplan and D. P. Norton, Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes, 1st ed. Harvard Business Review Press.
 [29] Y. O. Yang, Y. O. Yang, H. Shieh, J. Leu, and G. Tzeng, “A Novel Hybrid MCDM Model Combined with DEMATEL and ANP with Applications,” 2007.