مدل دینامیکی آمادگی الکترونیکی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به حوزه تجارت الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، تهران، ایران.

چکیده

امروزه کسب‌وکار و فن‌آوری اطلاعات دو مقوله‌ی جدایی‌ناپذیرند، آن‌چنان که تفکیک این دو در سازمان‌ها ناممکن به نظر می‌رسد. سیستم‌های اطلاعاتی از جمله ابزارهای نوین مدیریتی هستند که سازمان‌ها را در رسیدن به اهداف کسب‌وکار خود یاری می‌رسانند. لذا، جوامع و سازمان‌ها، به شرط آنکه قادر به توسعه دانش در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات باشند می‌توانند به توسعه خود امیدوار باشند. بدین منظور سازمان‌ها در زمینه ورود به عرصه‌های مختلف دیجیتال در حال برنامه‌ریزی هستند و ارزیابی از آمادگی الکترونیکی برای سنجش میزان و سطح موفقیت آن‌ها از اهمیت ویژه برخوردار است. تعیین میزان توانایی پذیرش، استفاده و به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای مرتبط با آن در درون و برون سازمان‌ها از جمله مسائلی است که برای سازمان‌ها مهم تلقی می‌شود. در این پژوهش سعی شده است با بررسی مدل‌های موجود و با در نظر گرفتن نقاط قوّت و ضعف هر یک از آن‌ها، ابعاد و مؤلفه‌های آمادگی جهت پذیرش تجارت الکترونیک ارائه شود. به همین منظور ابتدا مدل‌های مطرح برای ارزیابی آمادگی الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است؛ سپس با استفاده از روش فراتلفیق، طبقه‌بندی جدیدی از ابعاد و مؤلفه‌های ارائه شده است. برای تعیین مؤلفه‌ها، پانل دلفی خبرگان و صاحب‌نظران حوزه تجارت الکترونیک در چهار مرحله تشکیل و مؤلفه‌ها استخراج و نهایی شده است. در نهایت مدل تدوین شده برای صنایع کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران، با استفاده از تحلیل دینامیکی مورد شبیه‌سازی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Dynamic Model of E-Readiness for SMEs to Enter the E-Commerce Domain

نویسندگان [English]

  • Farshid Farokhizadeh 1
  • Abbas Toloie Eshlaghy 2
  • Reza Radfar 3
  • Naghei Shoja 4
1 PhD. student, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Roudehen branch,Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research branch,Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research branch,Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Firuzkuh Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, business and information technology are two integral parts, as it seems impossible to distinguish between the two in organizations. Information systems are new management tools that help organizations achieve their business goals. Therefore, communities and organizations, provided that they are able to develop knowledge in the field of information and communication technologies can hope for their development. To this end, organizations are planning to enter different digital arenas and evaluation of e-readiness for measuring their level of success is of particular importance. Determining the ability to accept, use and apply ICT and its related applications within and outside organizations is one of the issues that is important for organizations. In this research, we tried to present dimensions and components of the e-readiness to accept the e-commerce by investigating the existing models and considering the strengths and weaknesses of either of them. For this purpose, firstly, the proposed models for evaluating the e-readiness have been examined. Then, applying the multi-disciplinary method, a new classification of dimensions and components is presented. To determine the components, the Delphi panel has been developed and finalized by the experts and economists of the e-commerce field in four stages. Finally, the model developed for the small and medium sized industries of the industrial city of Shamsabad, Tehran, has been simulated through dynamic analysis.
Key words: E-Readiness Assessment, E-Commerce, Dynamic Simulation, Small and Medium Sized Industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Readiness Assessment
  • E-Commerce
  • Dynamic Simulation
  • Small and Medium Sized Industries
[1]      Karami H, Mohamadi A, Ranaee H, Abbasi A., Investigating Effects of SMEs Formation on Investment Growth, IQBQ, 21 (2), 2017,pp.89-112. (in persian)
[2]      Machado C., Developing an E-Readiness Model for Higher Education Institutions: Results of a Focus Group Study, British Journal of Educational Technology, Vol. 38 Issue 1, 2007, pp.72-82.
[3]      Rizk N., E-Readiness Assessment Small and Medium Size Enterprise in Egypt, Topics in Middle Eastern and African Economies, Vol. 6, September 2004, pp.1-23.
[4]      Kwasi Addom B., E-Readiness Assessment of Seven High Education Institution in Ghana, A Project Paper for the Degree of Master of Professional Student, 2004, pp. 99-103.
[5]      Huang, J.H, Zhaoc, J. and Huan, H., An E-Readiness Assessment framework and tow field Study, Communication Association for Information System, vol. 14, 2004, pp. 364-374.
[6]      Mohaghar A., Bazazzadeh S.H., Eghbal R., Identification and Prioritization of Effective Factors on Online Advertising in Iran's Market by Use of Fuzzy MADM Technics (Case Study: Clothing Industry), Modern Researches in Decision Making, Vol. 2 Issue 1, 2017, pp. 149-178. (in persian)
[7]      Gharacheh M., Abdollahi A., Omidvar A., Heydari V., Developing a Framework for Implementing Email Marketing in Electronic Businesses, IQBQ, 22 (2), 2018, pp.127-151. (in persian)
[8]      Computer Systems Policy Project (CSPP), (1998), Project Readiness Guide for Living in the Networked World.
[9]      Asian Pacific Economic Corporation (APEC), (2000), e-commerce readiness assessment guide.
[10]   CIDCM, (2001), African Telematics Project: Leland Initiative.
[11]   United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), (2003).
[12]   International Telecommunication Union (ITU), (2005-2010), Telecommunication Indicators Handbook Geneva.
[13]   Hourali M., Fathian M. and Montazeri A., A model for E-Readiness Assessment of Iranian Small and Medium Enterprises, Journal of Faculty of Engineering, 41(7), 2008, pp. 969-985.
[14]   Kazem khanlu M., Assess the E-Readiness levels for the implementation of e-government in Iran. (Unpublished doctoral dissertation), Sharif University of Technology, Faculty of Economics and Management, 2003. (in persian)
[15]   Wilson, R.F. (2005). E-Commerce Readiness Assessment Tool. Web Commerce Today. issue23. Available at: http://www.wilsonweb. com/wct2/readinessassessment.htm.
[16]   Movahedi M. and Yaghooti M., A Model to Evaluation of E-Readiness in Defense SMEs, Journal of New Economy and Commerce, 12, pp. 27-50. (in persian)
[17]   Levy, M. and Powell, P., Exploring SME Internet Adoption: Towards a Contingent Model Internet Adoption, In Both Large and Small Firms (SMEs), Electronic Markets, 13(2), 2003, pp. 173-181.
[18]   Fathian  M., Definitions of E-Readiness in Service SMEs", Sharif Journal, 43, 2008, pp. 21-29. (in Persian)
[19]   World Bank (2010). “Economist Intelligence Unit”. Available at: https://country.eiu.com/All.
[20]   Fink D., Guidelines for Successful Adoption of Information Technology in Small and Medium Enterprises, International Journal of Information Management, 18(4), 1998, pp. 243-253.
[21]   Montealegre R., A case for More Case Study Research in the Implementation of Information Technology in Less-Developed Countries, Information Technology for Development, 8, 1999, pp. 199-207.
[22]   Caldeira Mario M. and. Ward John M., Understanding the Successful Adoption and Use of IS/IT in SMEs: An Explanation from Portuguese Manufacturing Industries, Information Systems Journal, 12(2), 2002, pp. 121-152.
[23]   Al-gahtani Said S., Computer Technology Adoption in Saudi Arabia: Correlates of Perceived Innovation Attributes, Information Technology for Development, 10, 2003, pp. 57-69.
[24]   Park N., Adoption and Use of Computer-Based Voice over Internet Protocol Phone Service: Toward an Integrated Model, Journal of Communication, 60(1), 2010, pp.  40–72.
[25]   Chung J., Park  N., Wang H., Fulk J., McLaughlin M., Age Differences in Perceptions of Online Community Participation Among Non-Users: An Extension of the Technology Acceptance Model, Computers in Human Behavior, 26, 2010, pp.1674–1684.
[26]   Totolo A., Information Technology Adoption by Principalsin Botswana Secondary Schools, A dissertation submitted to the College of Information in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 2007, Florida State University.
[27]   Teo  T., Noyes J., Exploring Attitudes Towards Computer Use Among Preservice Teachers from Singapore and the UK, A Multi-Group Invariance Test of the Technology Acceptance Model (TAM), Multicultural Education & Technology Journal, Vol. 4 No. 2, 2010, pp. 126-135.
[28]   Park N. Roman R., Lee S., Chung J., User Acceptance of a Digital Library System in Developing Countries: An Application of the Technology Acceptance Model, International Journal of Information Management, 29, 2009, pp.196–209.
[29]   Aboelmaged M., Predicting E-Procurement Adoption in a Developing Country An Empirical Integration of Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behavior, Industrial Management & Data Systems, Vol. 110 No. 3, 2010, pp. 392-414.
[30]   Polancˇic G., Hericˇko M., G., Rozman, I., An Empirical Examination of Application Frameworks Success Based on Technology Acceptance Model, The Journal of Systems and Software, Vol. 83 Issue 4, 2010, pp.574–584.
[31]   Forrester J.W., 1961, Industrial Dynamics, MIT Press, Cambridge, MA.
[32]   Yim  N.H., Kim S.H., Kim H.W. & Kwahk K.Y., Knowledge Based Decision Making on Higher Level Strategic Concerns: System Dynamics Approach, Expert Systems with Application, No. 27, 2004, pp. 143-158.