رویکردی نوین برای محاسبه تراکم با ویژگی دسترسی‌پذیری ضعیف خطی خروجی‌های نامطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

2 استاد، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت، رشت، ایران

3 استاد، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، مسئله‌ی تراکم از موضوعات مورد توجه محققان بوده‌ است. هنگامی که افزایش یک یا چند ورودی موجب کاهش یک یا چند خروجی گردد؛ به‌طوریکه سایر ورودی‌ها و خروجی‌ها بدون تغییر باشند (و یا برعکس) اصطلاحاً تراکم رخ داده ‌است. این مفهوم از این جهت در اقتصاد حائز اهمیت است که حذف تراکم باعث کاهش هزینه و افزایش خروجی می‌شود. از طرف دیگر، درفرآیند تولید و یا ارائه‌ی خدمات، بطور معمول، علاوه بر تولید خروجی مطلوب خروجی‌های نامطلوب نیز حاصل می‌شود. مفهوم تراکم در حضور عوامل نامطلوب متفاوت است زیرا مایل به افزایش خروجی‌های مطلوب و کاهش خروجی‌های نامطلوب هستیم؛ لذا در حضور عوامل نامطلوب نمی‌توان تعاریف و تئوری‌های متداول را برای اندازه‌گیری تراکم بکار برد. دراین مقاله، ضمن بررسی و مرور برخی مدل‌های تعیین تراکم با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها، روش جدیدی برای اندازه‌گیری تراکم با درنظرگرفتن خروجی‌های نامطلوب با فرض دسترسی‌پذیری ضعیف به فرم خطی ارائه شده و کاربرد این روش برای تحلیل اثر تراکم در حضور خروجی‌های نامطلوب روی عملکرد دانشکده‌های دانشگاه نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهد تمامی واحدهای ناکارا دارای تراکم در ورودی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new approach to computing congestion with linear weak disposability assumption of undesirable outputs

نویسندگان [English]

  • mina Fouladvand 1
  • alireza amirteimoori 2
  • sohrab kordrostami 3
1 Ph.D. Student, Department of Mathematics, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran
2 Professor, Department of Mathematics, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran
3 Professor, Department of Mathematics, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan, Iran
چکیده [English]

In recent years, the concept of congestion has been interested to researchers. Congestion has occurred when an increase in one or more inputs reduces one or more outputs, while other inputs and outputs are unchanged (or vice versa). This concept is important in economics, which means that eliminating congestion reduces costs and increases outputs. On the other hand, in production process or the provision of services, in addition to producing the desirable output, undesirable outputs are produced, too. The concept of congestion in the presence of undesirable factors is different because we desire to increase the desirable outputs and reduce undesirable outputs; therefore, in the presence of undesirable factors, the common definitions and theories to measure congestion cannot be used. In this paper, some of the congestion models using data envelopment analysis are reviewed then a new method for measuring the congestion in presence of undesirable outputs with linear weak disposability assumption is presented. The application of this method has been shown to analyze the effect of congestion in the presence of undesirable outputs on the college faculties’ efficiency. The results show that all inefficient units have congestion in input.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Congestion
  • Undesirable output
  • Weak disposability
  • Data envelopment analysis
  • Efficiency
[1]      Fouladvand, m., Undesirable Outputs in production process with weak disposability assumption in data envelopment analysis, Ph.D. thesis in Mathematics, Faculty of Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran (Giulan), 2017.
[2]       Azar, A., Khosravani, F., Jalali, R., The Application of DEA in Selecting a Portfolio Consisting of the Most Efficient and the Most Inefficient Companies Now Present in Tehran Stock Market, Management Research in Iran,17 )1),2013, 1-19.
[3]      Mirghafoori, H., Shafiee Roodposht, M., Naddafi, G., Financial Performance Evaluating with Grey Theory and Data Envelopment Analysis Technique Two Step approach (Case Study: Province Telecommunication Companies), Management Research in Iran,16 (4),2013, 189-205.
[4]       Mohallati Rayeni, m., Study of the effect of congestion on undesired output using data envelopment analysis. Case Study: University Performance Evaluation, Quarterly Journal of Production and Operations,6(1), 2015,99-112.
[5]      Kuosmanen, T., Weak Disposability in Nonparametric Production analysis with Undesirable Outputs, American Journal of Agricultural Economics, 87,2005,1077-1082.
[6]      Amirteimoori, A., Fouladvand., M., Kordrostami, S., Efficiency measurement using nonparametric production analysis in the presence of undesirable outputs .Application to power plants, Operation Research and Decisions,3,2017, 5-20.
[7]      Charnes, A., Cooper, W., Rhodes, E., Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, 2,1978,429-444.
[8]      Färe, R.,  Pasurka , Jr. C. A., Pollution Abatement activities and traditional productivity, Ecological Economics,62,2007,673-682.
[9]      Hailu, A., Veeman,T., Non parametric Productivity Analysis with undesirable outputs: An allpication to the Canadian Pulp and Paper Industry, American Journal of Agricultural Economics,83,2001,605-616.
[10]   Hailu, A., Nonparametric Productivity Analysis with Undesirable Outputs: Reply, American Journal of Agricultural Economics,85,2003,1075-1077.
[11]   Seiford, L.M., Zhu, J., Modeling undesirable factors in efficiency evaluation, European Journal of Operational Research,142,2002,16-20.
[12]   Färe, R., Grooskopf, S., A Comment on Weak Disposability in Nonparametric productivity with Undesirable Outputs,American Journal of Agricultural Economics, 91,2008,535-538.
[13]   Färe, R., Grooskopf, S., Non-parametric Productivity Analysis with undesirable outputs, American Gournal of Agricultural Economics,85,2003,1070-1074.
[14]   Kuosmanen, T., Podinovski, V.,  Weak Disposability in Production Analysis: Reply, American Journal of Agricultural Economics,91,2009,539-545.
[15]   Podinovski, V.,  Kuosmanen, T., Modelling weak disposability in data envelopment analysis under relaxed convexity assumptions,European Journal of Operational Research, 211,2011, 577-585.
[16]   Azizi, H., Amirteimoori, A.,  Kordrostami, S., Measurement of the worst practice of decision-making units: Incorporating both undesirable outputs and non-discretionary inputs into imprecise DEA, Modern Researches in Decision Making,3(2),2018,197-222.
[17]   Azizi, H., Amirteimoori, A.,  Kordrostami, S., A data envelopment analysis approach with efficient and inefficient frontiers for supplier selection in the presence of both undesirable outputs and imprecise data, Modern Researches in Decision Making,1 (2),2016,139-170.
[18]   Kalhor A., Kazemi Matin R. Study the effects of abatement factors of weak disposability in network data envelopment analysis with undesirable outputs, Journal of operational reearch and its applications,15(1),2018,103-121.        
[19]   Färe, R., Svensson, L., Congestion of production factors, Econometrica,48,1980, 1745–1752.
[20]   Färe, R., Grosskopf, S., Lovell, C.A.K., The Measurement of Efficiency of Production, Kluwer- Nijhoff Publishing, Boston,1985.
[21]   Färe, R., Grooskopf, S., Lovell, C.A.K., Pasurka,  Jr. C. A.,  Multilateral productivity comparisons when some outputs are undesirable : a nonparametric approach, The Review of Economics and Statistics,71,1989,90– 98.
[22]   Byrnes, P., Fare, R., Grosskopf , S., Measuring productive efficiency: an application to Illinois strip mines, Management Science, 30,1984, 671–681.
[23]   Byrnes, P., Fare, R., Grosskopf, S., Lovell, C. A. K., The effect of unions on  productivity: US surface mining of coal, Management Science,9,1988,1037–1053.

[24]   Cooper, W.W., Deng, H., Gu, B., Li, S, Thrall, R.M., Using DEA to improve the management of congestion in Chinese industries (1981-1997), Socio-Economic Planning Sciences,35,2001,227-242.

[25]   Scheel, H., Undesirable outputs in efficiency valuations, European Journal of Operational Research,132,2001,400–410.
[26]   Tone, K. , Sahoo, B. K. , Degree of scale economies and congestion: a unified DEA approach, European Journal of Operational Research,158,2004,755–772.
[27]   Khodabakhshi, M., A one model approach based on relaxed combinations of inputs for evaluating input congestion in DEA, Journal of Computational and Applied Mathematics,230,2009,443-450.
[29]    Rastgoo, R., Rostami Malkhalifeh, M., Congestion  measurment in data envelopment analysis under weak disposability of desirable and desirable  outputs in a two-phase network, Jornal of new reserches in athematics,2,2016,91-100.
[30]   Khodadadi‎, M., Zare Haghighi, H.,Environmental Assessment and Congestion for DMUs With Undesirable Outputs,International ournal ofIndustrial Mathematics,9,2017,  307-318.
[31]   Shephard,R., Theory of cost Production Function, Princeton University Press,1970.
[32]   Wei, Q.L., Yan, H., Congestion and returns to scale in data envelopment analysis,European Journal of Operational Research,153,2004,641–660.