طراحی یک مدل کسب‌وکار پایدار با استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم و بوم مدل کسب‌وکار مثلث ارزش ( مطالعه موردی: شرکت تولیدی صنعتی فراسان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

DOR : 20.1001.1.24766291.1399.5.1.4.5
آنچه امروزه سرنوشت سازمان‌ها، موفقیت یا شکست آن‌ها، را رقم می‌زند، دستیابی به یک مدل کسب‌وکار پایدار مناسب جهت ایجاد ارزش برای ذینفعان کلیدی، می‌باشد. باوجوداین ضرورت، مطالعات محدودی در این زمینه، در دنیای واقعی، تحت یک مدل استاندارد و معتبر، قابل‌مشاهده است. در این پژوهش، با استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم و بکارگیری بوم مدل‌ کسب‌وکار جدید مثلث ارزش، امکان طراحی یک مدل جامع برای شرکت تولیدی صنعتی فراسان، یکی از شرکت‌های فعال در صنعت لوله، فراهم گردید. این پژوهش، در تلاش است به دو هدف اصلی یعنی: شناسایی اجزاء و عوامل کلیدی تشکیل‌دهنده مدل کسب‌وکار پایدارشرکت فراسان و همچنین، طراحی آن، به‌منظور کمک به ایجاد ارزش برای ذینفعان کلیدی، دست یابد. دستاورد پژوهش، از دیدگاه کاربردی، دستیابی به یک الگوی مناسب کسب‌وکار برای این شرکت و از دیدگاه نظری، ارائه رویکردی جدید در طراحی مدل‌های کسب‌وکار پایدار، می‌باشد. این پژوهش، به‌عنوان یک مورد کاربردی در دنیای واقعی، می‌تواند مبنایی جهت کمک به سازمان‌ها و صنایع کشور در ایجاد ارزش برای ذینفعان کلیدی مانند: سهامداران، مشتریان، کارکنان، جامعه و محیط‌زیست، قرار گیرد و امکان دستیابی به توسعه پایدار را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Sustainable Business Model by Using Soft Systems Methodology and Value Triangle Business Model Canvas (Case Study: Farassan Manufacturing and Industrial Company)

نویسندگان [English]

  • Farshad Alamdar Youli 1
  • Ali Mohammadi 2
  • moslem Alimohammadlou 3
  • Abbas Abbasi 3
1 PhD. student, Faculty of Management, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Professor, Faculty of Management, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Management, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

What determines the fate of organizations today, successes or failures is to achieve an appropriate sustainable business model to create value for key stakeholders. Despite this necessity, few studies have been conducted on sustainable business models in the real world based on a standard model. This study has designed a comprehensive model for the Farassan industrial and manufacturing company, one of the active companies in the pipe industry, by using the soft systems methodology and applying the new business model canvas of value triangular. The current research has two aims: first, to identify the key components of the model and second, to design an appropriate model to create value for key stakeholders. From a practical point of view, this research achieves a suitable sustainable business model for the Farassan Company and from a theoretical point of view, it presents a new approach to design sustainable business models. As an applied case study, this research can help organizations and industries in the country to create value for key stakeholders such as shareholders, customers, employees, society and environment and to improve sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Business Model
  • Value Triangular
  • Soft Systems Methodology
[1]       Evans, S., Vladimirova, D., Holgado, M., Van Fossen, K., Yang, M., Silva, E. A., & Barlow, C. Y., Business model innovation for sustainability: Towards a unified perspective for creation of sustainable business models, Business Strategy and the Environment, 26(5), 2017, pp. 597-608.
[2]      Edgeman, R., & Eskildsen, J., Modeling and Assessing Sustainable Enterprise Excellence, Business Strategy and the Environment, 23(3), 2014, pp. 173-187.
[3]      Vakilisadeghi, M., Noori, R., & Ebadati, O., Identifying and Prioritizing Successful e-Business Models in Iranian Dot-Coms by Using Machine Learning Techniques, Journal of Technology of Education, 12(1), 2018, pp. 39-51.
[4]      Geissdoerfer, M., Vladimirova, D., & Evans, S., Sustainable business model innovation: A review, Journal of Cleaner Production, 198, 2018, pp. 401-416.
[5]      Mollazadeh, Y. B., & Pooya, A., A Longitudinal Study of Changes Pattern in Manufacturing Strategy in Production Firms of Iran during Horizon 2010-2016, Modern Researches in Decision Making, 1(2), 2016, pp. 171-192.
[6]      Mehri, A., & Khodadad Hosseini, H., Designing a Competitive Advantage Model for Automotive Industry in Iran, Management Research in Iran, 9(2), 2005, pp. 189-212.
[7]      Nidumolu, R., Prahalad, C. K., & Rangaswami, M. R., Why sustainability is now the key driver of innovation, Harvard business review, 87(9), 2009, pp. 56-64.
[8]      Mosleh Shirazi, A. N., & Alamdar Youli, F., Identification, Introduction and Investigation of Various Business Models and Extracting the Most Important Constituent Factors of These Models Using Quantitative Content Analysis Approach: A Review Article 1990 To 2017, Management Research in Iran, 22 (4), 2019, pp. 177-202.
[9]      Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Tucci, C. L., Clarifying business models: Origins, present, and future of the concept, Communications of the association for Information Systems, 16(1), 2005, pp. 1-25.
[10]   Nahavandi, B., Shahhosseini, P., & Asarian, M., A systematic approach for new business model development based on general morphological analysis and decision making systems (Case of Study: Shatel Company), Modern Research in Decision Making, 4(3), 2019, pp. 98-125.
[11]   Biloslavo, R., Bagnoli, C., & Edgar, D., An eco-critical perspective on business models: The value triangle as an approach to closing the sustainability gap, Journal of Cleaner Production, 174, 2018, pp. 746-762.
[12]   Bastam, H., Moshabaki, A., kordnaeij, A., & Azar, A., Designing Adaptive Business Model Using Interpretive Structural Modelling, Journal of Business Administration Researches 7(14), 2015, pp. 211-240.
[13]    Bandarian, R., Explaining the Requirements for Implementing the Open Business Model in Research and Technology Organizations (RTOs), Rahyaft, 28(69), 2018, pp. 13-28.
[14]    Rezaie Bonjar, M., & Abbasi, E., Based on osterwalder's business ontology (case study: refah kargaran bank), Journal of Financial Management Strategy, 6(4), 2018, pp. 89-107.
[15]    Zohurian, M., & Rahimnia, F., Designing a model for sustainable Development of business Clusters in iran, Journal of Entrepreneurship Developement, 8(1), 2015, pp. 41-59.
[16]    Gholami Avati, R., Nazok Tabar, H., & Namdar, A., Women Business Institutions and their Role in Constant Development in Mazandaran Province, Pazuhesname - ye Zanan, 1(1), 2010, pp. 133-156.
[17]    Hassas Yeganeh, Y., Babajani, J., Taghavifard, M. T., & Arianpoor, A., Business Sustainability Performance Model in Iran, Iranian Management Accounting Association, 7(27), 2018, pp. 181 - 204.
[18]    Haji Hosseini, H. A., & Noorzad Moghaddam, E., The effect of innovation and market orientation on business performance and sustainable competitive advantage in industrial firms, Scientific Journal Management System, 12(23), 2014, pp. 21-30.
[19]   Sharafi, L., Rezaei, R., Mirakzadeh, A. A., & karami dehkordi, E., Designing the Sustainability Model of Agricultural Small and Medium-Size Businesses in Kermanshah Province, Agricultural Extension and Education Research, 12(2), 2019, pp. 11-24.
[20]   Karlsson, N. P., Hoveskog, M., Halila, F., & Mattsson, M., Early phases of the business model innovation process for sustainability: Addressing the status quo of a Swedish biogas-producing farm cooperative, Journal of Cleaner Production, 172, 2018, pp. 2759-2772.
[21]    Joyce, A., & Paquin, R. L., The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business models, Journal of Cleaner Production, 135, 2016, pp. 1474-1486.
[22]    Pereira, S. G. M., Medina, F. A. d. S., Gonçalves, R. F., & Da Silva, M. T., System Thinking and Business Model Canvas for Collaborative Business Models Design, Springer, Cham, 488, 2016, pp. 461-468.
[23]    Checkland, P., & Winter, M., Process and content: two ways of using SSM, Journal of the Operational Research Society, 57(12), 2006, pp. 1435-1441.
[24]    Sepehrirad, R., Rajabzadeh, A., Azar, A., & Zarei, B., A soft system methodology approach for structuring surveillance against occupational carcinogenic exposures problem (case study: petroleum industries), Management Research in Iran, 19(3), 2015, pp. 167-190.
[25]    Salmaninezhad, R., Azar, A., Mighbel, A., & Salehabadi, A., Application of soft systems methodology in structuring financing through iran capital market, case study: tehran stock exchange, Organizational Resources Management Researchs, 7(1), 2017, pp. 65-88.
[26]    Sharifzadeh, M. S., & Abdollahzadeh, G. H., System approach in enterprise researches: application of soft system methodology, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 2(1), 2015, pp. 37-75 
[27]    Azar, A., Vaezi, R., & Mohammadpour Saraiy, V., Designing a model of policy making of commercialization of nanotechnology using soft systems methodology, Journal of Public Organzations Management, 5(2), 2017, pp. 89-106.