کلیدواژه‌ها = مسیریابی وسایل نقلیه سبز
ارائه مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط برای بهینه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز: مطالعه موردی صنعت لبنی کاله

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 134-164

سیده مرضیه احمدی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ جواد رضاییان زیدی؛ محمد ولی پور خطیر