ارائه مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط برای بهینه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز: مطالعه موردی صنعت لبنی کاله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

در این پژوهش یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدصحیح مختلط (MINLP) جهت مدلسازی زنجیره تامین حلقه بسته صنایع لبنی در سطوح تولید، توزیع و فروش ارائه شده است. مدل ریاضی پیشنهادی تحقیق شامل دو تابع اقتصادی و زیست محیطی است. تابع هدف اقتصادی بر اساس حداکثرسازی سود کل و تابع هدف زیست محیطی به منظورحداقل سازی انتشار CO2 و میزان COD تعریف شده است. هم چنین در بخشی از مدل که بیانگر رابطه بین توزیع کننده و مشتری است مسئله مسیریابی وسیله نقلیه سبز درنظر گرفته شده که شامل چند محصول، چند انبار، چند نوع وسیله نقلیه و چند دوره زمانی است. با توجه به پیچیدگی مسئله و ماهیت NP-hard آن در این پژوهش از الگوریتم فراابتکاری NSGAII جهت حل مسئله استفاده شده است. به منظور بررسی کارایی این الگوریتم نیز چند مسئله در ابعاد کوچک طراحی و در نرم افزار لینگو حل شده و پاسخ های به دست آمده با جواب های حاصل از روش فراابتکاری مقایسه گردید. درنهایت اثر میزان هدر رفت چربی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر آلودگی فاضلاب لبنی نیز مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها بیانگر کارایی الگوریتم NSGAII و نیز نشان‌دهنده اثر مستقیم میزان هدر رفت چربی بر آلودگی فاضلاب بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Mixed Integer Nonlinear Programming Model for a Green Closed-Loop Supply Chain Optimization (Case Study: Kalleh Dairy Company)

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Marzieh Ahmadi 1
  • Abdolhamid Safaei Ghadikolaei 2
  • Javad Rezaeian Zeidi 3
  • Mohammad Valipour Khatir 4
1 PhD. Student of Production and Operations Management, Faculty of Economic and Administrative Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economic and Administrative Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
3 Associate Professor of Industrial Engineering, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economic and Administrative Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

In this research, a mixed integer nonlinear programming (MINLP) model is presented to optimize a closed loop supply chain in dairy industry. The mentioned supply chain includes production, distribution and sales. The proposed model contains two objective functions. The first one is economic and seeks to maximize total profit and the second one is aiming to minimize CO2 emissions and COD as environmental objective function. Also, a green vehicle routing problem is presented to addresses the relationship between distributor and customers. This problem includes several products, several warehouses, several types of vehicles and several time periods. Due to complexity and NP-hardness of this problem, the NSGAII algorithm has been applied to resolve the problem. In order to evaluate the validity of this algorithm, some small problems have been designed and solved in Lingo software. The results also were compared with the outcomes of the meta-heuristic method. Finally, the effect of fat loss, as one of the most affecting factors on dairy wastewater pollution, was also investigated. The results showed the efficiency of NSGAII algorithm and the direct effect of fat loss rate on wastewater pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed-loop green supply chain network
  • nonlinear programming
  • GVRP
  • NSGAII
[1]    Tseng, M. L., Islam, M. S., Karia, N., Fauzi, F. A., & Afrin, S. (2019). A literature review on green supply chain management: Trends and future challenges. Resources, Conservation and Recycling, 141, 145-162.
[2]    Mohebbi, N., Raad, A., & Motameni, A. (2018). Developing sustainable recovery model of end-of-life products. Management research in Iran, 22(2), 227-249.
[3]    Farrokh, M., Azar, A., Jandaghi, G. (2016). A novel robust fuzzy programming approach for closed loop supply chain design. Modern Research in Decision Making, 1(3), 131-160.
[4]    Nurjanni, K. P., Carvalho, M. S., & Costa, L. (2017). Green supply chain design: A mathematical modeling approach based on a multi-objective optimization model. International Journal of Production Economics, 183, 421-432.
[5]    Ahi, P., & Searcy, C. (2015). An analysis of metrics used to measure performance in green and sustainable supply chains. Journal of Cleaner Production, 86, 360-377.
[6]    Radfar, R., Khodadadian, D., Toloee Eshlaghi, A. (2020). A Multi-Objective Green Supply Chain: Multi-Product Model Considering Uncertainty. Modern Research in Decision Making, 5(3), 1-28.
[7]    Lopes, R. B., Barreto, S., Ferreira, C., & Santos, B. S. (2008). A decision-support tool for a capacitated location-routing problem. Decision Support Systems, 46(1), 366-375.
[8]    Shete, B. S., & Shinkar, N. P. (2013). Comparative study of various treatments for dairy industry wastewater. IOSR J Eng, 3, 42-47.
[9]    Nozari, H., Najafi, E., Fallah, M., & Hosseinzadeh Lotfi, F. (2019). Quantitative analysis of key performance indicators of green supply chain in FMCG industries using non-linear fuzzy method. Mathematics, 7(11), 1020.
[10]    Zhao, W. R. (2017). Sustainable Procurement in British Dairy Supply Chain (Doctoral dissertation, University of Sheffield).
[11]    Talaei, M., Moghaddam, B. F., Pishvaee, M. S., Bozorgi-Amiri, A., & Gholamnejad, S. (2016). A robust fuzzy optimization model for carbon-efficient closed-loop supply chain network design problem: a numerical illustration in electronics industry. Journal of Cleaner Production, 113, 662-673.
[12]    Ahmed, M., Iqbal, S. M., Priyanka, T. J., Arani, M., Momenitabar, M., & Billal, M. M. (2020). An Environmentally Sustainable Closed-Loop Supply Chain Network Design under Uncertainty: Application of Optimization. arXiv preprint arXiv:2009.11979.
[13]    Mohtashami, Z., Aghsami, A., & Jolai, F. (2020). A green closed loop supply chain design using queuing system for reducing environmental impact and energy consumption. Journal of cleaner production, 242, 118452.
[14]    Gholipour, S., Ashoftehfard, A., & Mina, H. (2020). Green supply chain network design considering inventory-location-routing problem: a fuzzy solution approach. International Journal of Logistics Systems and Management, 35(4), 436-452.
[15]    Abdi, A., Abdi, A., Akbarpour, N., Amiri, A. S., & Hajiaghaei-Keshteli, M. (2020). Innovative approaches to design and address green supply chain network with simultaneous pick-up and split delivery. Journal of Cleaner Production, 250, 119437.
[16]    Yavari, M., & Geraeli, M. (2019). Heuristic method for robust optimization model for green closed-loop supply chain network design of perishable goods. Journal of Cleaner Production, 226, 282-305.
[17]    ] Mohammadi, Z., Barzinpour, F., & Teimoury, E. (2020). Designing sustainable supply chain network by considering direct and indirect shipment: Evidence from food industry. Decision Science Letters, 9(3), 323-336.
[18]    Amorim, P., Günther, H. O., & Almada-Lobo, B. (2012). Multi-objective integrated production and distribution planning of perishable products. International Journal of Production Economics, 138(1), 89-101. 
[19]    Sherif, S. U., Asokan, P., Sasikumar, P., Mathiyazhagan, K., & Jerald, J. (2021). Integrated optimization of transportation, inventory and vehicle routing with simultaneous pickup and delivery in two-echelon green supply chain network. Journal of Cleaner Production, 287, 125434.
[20]    Biuki, M., Kazemi, A., & Alinezhad, A. (2020). An integrated location-routing-inventory model for sustainable design of a perishable products supply chain network. Journal of Cleaner Production, 260, 120842.
[21]    Ghahremani Nahr, J., Pasandideh, S. H. R., & Niaki, S. T. A. (2020). A robust optimization approach for multi-objective, multi-product, multi-period, closed-loop green supply chain network designs under uncertainty and discount. Journal of industrial and production engineering, 37(1), 1-22.
[22]    Gholizadeh, H., & Fazlollahtabar, H. (2020). Robust optimization and modified genetic algorithm for a closed loop green supply chain under uncertainty: Case study in melting industry. Computers & Industrial Engineering, 147, 106653.
[23]    Jiang, Y., Zhao, Y., Dong, M., & Han, S. (2019). Sustainable supply chain network design with carbon footprint consideration: a case study in China. Mathematical Problems in Engineering, 2019.
[24]    Zhen, L., Huang, L., & Wang, W. (2019). Green and sustainable closed-loop supply chain network design under uncertainty. Journal of Cleaner Production, 227, 1195-1209.
[25]    Ghomi-Avili, M., Naeini, S. G. J., Tavakkoli-Moghaddam, R., & Jabbarzadeh, A. (2018). A fuzzy pricing model for a green competitive closed-loop supply chain network design in the presence of disruptions. Journal of Cleaner Production, 188, 425-442.
[26]    Jabbarzadeh, A., Haughton, M., & Pourmehdi, F. (2019). A robust optimization model for efficient and green supply chain planning with postponement strategy. International Journal of Production Economics, 214, 266-283.
[27]    Rad, R. S., & Nahavandi, N. (2018). A novel multi-objective optimization model for integrated problem of green closed loop supply chain network design and quantity discount. Journal of cleaner production, 196, 1549-1565.
[28]    Yu, H., & Solvang, W. D. (2018, March). A trade-off model for green supply chain design: an efficiency-versus-emission analysis. In 2018 7th International Conference on Industrial Technology and Management (ICITM) (pp. 136-142). IEEE.
[29]    Mohammed, A., & Wang, Q. (2017). The fuzzy multi-objective distribution planner for a green meat supply chain. International Journal of Production Economics, 184, 47-58.
[30]    [30] Keshavarz Ghorabaee, M., Amiri, M., Olfat, L., & Khatami Firouzabadi, S. A. (2017). Designing a multi-product multi-period supply chain network with reverse logistics and multiple objectives under uncertainty. Technological and Economic Development of Economy, 23(3), 520-548.
[31]    Asrawi, I., Saleh, Y., & Othman, M. (2017). Integrating drivers’ differences in optimizing green supply chain management at tactical and operational levels. Computers & Industrial Engineering, 112, 122-134.
[32]    Chibeles-Martins, N., Pinto-Varela, T., Barbosa-Póvoa, A. P., & Novais, A. Q. (2016). A multi-objective meta-heuristic approach for the design and planning of green supply chains-MBSA. Expert Systems with Applications, 47, 71-84.
[33]    Govindan, K., Jafarian, A., & Nourbakhsh, V. (2015). Bi-objective integrating sustainable order allocation and sustainable supply chain network strategic design with stochastic demand using a novel robust hybrid multi-objective metaheuristic. Computers & Operations Research, 62, 112-130.
[34]    Zhang, S., Lee, C. K. M., Choy, K. L., Ho, W., & Ip, W. H. (2014). Design and development of a hybrid artificial bee colony algorithm for the environmental vehicle routing problem. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 31, 85-99.
[35]    Dehghani, M., Aghaei, M., Taghavifard, S. (2021). The Model for Lot Sizing Problem with Supplier Selection and Solving by NSGA-II (Case Study: Morvarid Panberiz Company). Management Research in Iran, 19(2), 65-89.