تعیین جایگاه موقعیت استراتژیک یک موسسه آموزشی در منحنی عمر سازمانی با رویکرد فازی– مطالعه موردی دانشکده علوم انسانی دانشگاه خلیج‌فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سازمان‌ها همانند موجودات زنده دارای مراحل عمر می‌باشند. روزی به دنیا می‌آیند، بزرگ می‌شوند و روزی دیگر هم می‌میرند. این مقاله که خروجی یک کار تحقیقاتی می‌باشد،‌ بدنبال بررسی وضعیت چرخه عمر اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس می‌باشد. هدف اصلی در این کار تحقیقاتی این است که ابتدا بدانیم عمر اعضای هیئت علمی در چه مرحله‌ای است. سپس بر مبنای آن می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده چه مسیری را طی کند. در همین راستا ابتدا با جستجویی که در ادبیات موضوع شده است، 23 مدل رشد سازمانی شناسایی شد. با مطالعه این مدل‌ها سعی شد که مدلی متناسب با یک مرکز آموزشی، پژوهشی، دانشگاهی تدوین شود. پس از تدوین مدل، گام بعدی تدوین یک الگوریتم چهار مرحله‌ای برای گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌باشد. در پایان این الگوریتم دو شاخص بنام‌های شاخص ریاضی و شاخص فازی معرفی شده است. بر مبنای این دو شاخص مشخص گردید وضعیت چرخه عمر اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر در پایان مرحله اول خود، یعنی طفولیت در دوره 1382 الی 1393 قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the strategic position of an educational institution in the organizational life cycle with fuzzy approach (Case Study: Social Sciences Faculty of Khalij Fars University)

نویسندگان [English]

  • Hossein Safari 1
  • Mehdi Ajali 2
  • Iman Ghasemiyan Sahebi 2
1 Associate Professor of Industrial Management Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD student of Industrial Management, Department of Industrial Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Organizations have life stages like living organisms. One day they are born, raised and die another day. This article seeks to examine the situation of a staff life cycle in Social Sciences faculty of Khalij Fars university. The main purpose of this research is understanding the life cycle of the faculty members, then can be predict the future path of staff life cycle. In this regard, by search in the literature, 23 organic growth model were identified. By studying these models, proposed a related model for a didactic, educational and collegiate center. After by developing this model, the next step is to expanded a four-stage approach to gathering and analyzing the data. At the end of this algorithm introduced two indicators including fuzzy index and mathematics index. Based on these index the life cycle of faculty members in Social Sciences faculty of Khalij Fars university is at the end of the first stage, i.e. childhood in the period 1382 to 1393.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational life cycle
  • Fuzzy logic
  • Social Sciences Faculty of Khalij Fars University
[1]   Quinn R. E., Cameron K. S. (1983) “Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: Some preliminary”, Manage. Sci., 29(1): 33–51.
[2]   Lunenburg F. C. (2012) “Organizational Structure: Mintzberg’s Framework”, Int. J. Sch. Acad. Intellect. Divers., 14(1): 1–8.
[3]   Chiu R. H., Yen D. C. (2015) “Application of organizational life cycle theory for port reform initiatives in Taiwan,” Res. Transp. Bus. Manag., 14:14–24.
[4]   Soltani N. (1377) Institutionalizing Innovation in Organizations, Tehran: rasa, (in Persian).
[5]   Mintzberg H. (1984) “Power and organization life cycles,” Acad. Manag. Rev., 9(2): 207–224.
[6]   Morgeson F. P., DeRue D. S., Karam E. P (2010 ) Leadership in Teams: A Functional Approach to Understanding Leadership Structures and Processes, 36(1).
[7]   Cameron K. S., Whetten D. A. (1983) “Models of the organizational life cycle: Applications to higher education,” Rev. High. Educ., 6(4) : 269.
[8]   Dodge H. R., Fullerton S., Robbins J. E. (1994) “Stage of the organizational life cycle and competition as mediators of problem perception for small businesses”, Strateg. Manag. J., 15(2):121–134.
[9]   Kallunki J.-P., Silvola H. (2008) The effect of organizational life cycle stage on the use of activity-based costing”, Manag. Account, Res., 19(1): 62–79,.
[10]         Miller D., Friesen P. H. (1984) “A longitudinal study of the corporate life cycle”, Manage, Sci., 30 (10) :1161–1183.
[11]         Adisez I. (1373) Period of life, birth and death of enterprises, Translate, Tehran: Eshraghie,.( in Persian)
[12]         Dalvi M. (1384) “Lifetime effects of the organizational structure of cotton spinning factories in Isfahan province”, allame tabatabaee, (in Persian).
[13]         Jawahar I. M., McLaughlin G. L. (2001) “Toward a descriptive stakeholder theory: An organizational life cycle approach”, Acad. Manag, Rev., 26 (3): 397–414.
[14]         Kozlowski S. W. J., Bell B. S. (2001) “Work groups and teams in organizations work groups and teams in organizations, ILR Collect., 2003: pp. 1–70,.
[15]         L. Griener (1998) “Evolution and revolution as organizations Grow - Harvard business review , Harv. Bus. Rev., 76 (3): 55–68.
[16]         Scott M., Bruce R. (1987) “Five stages of growth in small business”, Long Range Plann., 20 (3) : 45–52.
[17]         Lockrey S. (2015) “A review of life cycle based ecological marketing strategy for new product development in the organizational environment”, J. Clean. Prod., 95( 1–15).
[18]         Lo-Iacono-Ferreira V. G., Torregrosa-López J. I., Capuz-Rizo S. F. (2016) “Use of life cycle assessment methodology in the analysis of ecological footprint assessment results to evaluate the environmental performance of universities”, J. Clean. Prod., Vol. 133.
[19]         Azar A., Faraji H. (1381) Fuzzy Management Science, First Edit. Tehran: Ejtema, (in Persian).
[20]         Huwang (1992) Fuzzy Multiple Attribute Decision Making, 2nd ed. Torento: IEEE Press.
[21]         Azar A., Alipour Z., Danaeefard H. (1389) “Fuzzy framework on the perception of fairness theory of justice within Mellat Bank”, Manag. Res. Iran, TarbiatModarres Univ., 68 (3): 61–89, (in Persian).
[22]         Irannejad M. (1387) “The tools of strategic thinking”, Tadbir Mag., (in Persian).