شبیه سازی سیستم مدیریت پالت با رویکرد تقسیم مخاطره ( مورد مطالعه : زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مدیریت پالت‌ها در صنایعی که زنجیره تامین آن‌ها وابستگی زیادی به پالت دارد، به عنوان یکی از بخش‌های لجستیک مطرح می‌شود. سیستم مدیریت پالت‌ها سیستمی است که به منظور تحویل پالت‌های مورد نیاز تامین‌کنندگان در زمان و مکان مناسب در صنایع پالت محور طراحی می‌شود. اندازه جریان سیستم مدیریت پالت، میزان پاسخگویی سیستم، زمان سیکل چرخه هر پالت به عنوان شاخص‌های مهم در اندازه‌گیری عملکرد این سیستم‌ها مطرح هستند. هدف این تحقیق طراحی مدلی برای مدیریت پالت‌ها با رویکرد تقسیم مخاطره در گروه خودروسازی سایپا است. در این تحقیق پس از مشخص نمودن اجزا سیستم مدیریت پالت و مشخص نمودن رابطه میان اجزا از طریق مطالعه ادبیات تحقیق، اثر استراتژی تقسیم مخاطره بر اجزا سیستم مدیریت پالت‌ها بررسی شده و مدلی برای تشریح وضعیت پس از اجرای استراتژی در زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی و با بهره‌گیری از نرم افزار متلب ارائه شده است. طبق نتایج به دست آمده از شبیه سازی، به منظور اجرایی سازی رویکرد تقسیم مخاطره در سیستم مورد بررسی، به انباری با ظرفیت1038عدد پالت نیاز است. روش جمع‌آوری داده‌ها، بررسی اسناد و همچنین مصاحبه با خبرگان و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها شبیه‌سازی گسسته پیشامد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of pallet management system under risk pooling approach (case study of Saipa corporation supply chain)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Sadeghi Moghadam 1
  • Ali Mohaghar 2
  • afagh sheikhkabir 3
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MA Student in Industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Pallet management system is crucial part of logistic system in pallet intensive industries such as automotive manufacturing. In practice pallet management system is in charge of delivering right amount of pallet to the right customer at the right time. In automotive manufacturing industry, pallet management system is mostly used in delivering parts and components to the OEM. System fleet size, system responsiveness and cycle time are the most important criterias in assessing system performance. The objective of this study is to develope a model for pallet management system under risk pooling approach. We start with clarifying pallet management system components using returnable transport items scientific literature review and then we propose a model for pallet management system of Saipa corporation supply chain (an Iranian automotive factory) under risk pooling approach using simulation technique. MATLAB software is used as the tool for simulation. The method of data gathering is interviewing and also reviewing document and literature and the method of data analysis is discrete event simulation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • returnable transport items
  • risk pooling
  • logistic chain
[1]       Agnetis Alessandro, Nicholas G. Hall, Dario Pacciarelli (2006) "Supply chain scheduling: Sequence coordination", Discrete Applied Mathematics 154 (15): 2044-2063.
[2]       Khedri A. (1390) “Improvement of JIT system performance using simulation approach” Master thesis, University of Tehran, Faculty of Managent.
[3]       Carrasco-Gallego Ruth, Eva Ponce-Cueto, Rommert Dekker (2012) "Closed-loop supply chains of reusable articles: A typology grounded on case studies", International Journal of Production Research 50 (9): 5582-5596.
[4]       Haagen S. H. M. (2012) "Keep the "Hard Workers" moving! An analysis to solve the Inventory Routing Problem on Returnable Transportation Items in the Supply Chain of Johma".
[5]       Kroon Leo, Gaby Vrijens (1994) "Durable transport boxes: An example of reverse logistics", Erasmus Universiteit/Rotterdam School of Management, Faculteit Bedrijfskunde.
[6]       Braekers Kris, Gerrit K. Janssens, An Caris (2011) "Challenges in managing empty container movements at multiple planning levels", Transport Reviews 31(6): 681-708.
[7]       Lefebvre Jean-Marie, Dameng Yue (2012) "Tracking and fleet optimization of reusable transport items in the shipping industry ", Ph D. diss., Massachusetts Institute of Technology.
[8]       Simchi-Levi David (2005) Designing and managing the supply chain, Mcgraw-Hill College.
[9]       Gnoni Maria Grazia, Gianni Lettera, Alessandra Rollo (2011) "A simulationcomparison analysis of effective pallet management scenarios", In Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), IEEE International Conference on, pp. 1228-1232.
[10]   Jarupan Lerpong, Sagar V. Kamarthi, Surendra M. Gupta (2004) "Simulation study on the vehicle dispatching strategies of returnable transport packaging ", In Photonics Technologies for Robotics, Automation, and Manufacturing, pp. 161-169.
[11]   Cheng, Yuan-Ting, Taho Yang (2005) "Simulation of design and analysis of a container reverse-logistics system", Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 22(3): 189-198.
[12]   Klug Florian (2011) "Automotive supply chain logistics: Container demand planning using Monte Carlo simulation", International Journal of Automotive Technology and Management, 11(3) : 254-268.
[13]   Gohari Alireza (1388) “Integrating production schedule and pallet transportation under petri net approach" Madtes thesis, Tarbiat Modares University School of Industrial Engineering.
[14]   Sharifpour Mahdi (1388) "Design of pallet management system using RFID system, case study of an internal automotive manufacturing company", Master Thesis, Tarbiat Modares University, School of Industrial Engineering.
[15]   Wacker John G. (1998) "A definition of theory: Research guidelines for different theory-building research methods in operations management", Journal of Operations Management 16(4): 361-385.
[16]   Shannon R. E. (1975) "Systems simulation: The art and science", Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
[17]   Villamaux C., Riane F. (2011) "Shared resource management in a supply chain study on delivery costs and delay", International Conference on Industrial Engineering and Systems Management, France.
[18]   Dong, J.-X., & Song, D.-P. (2009). Container fleet sizing and empty repositioning in liner shipping systems. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 860-877
[19]   Peng-fei, Z., Zi-jian, G., & Xiang-qun, S. (2006). Simulation Study on Container Terminal Performance International Conference on Management Science and Engineering, (177-182)
[20]   Erera, A. L., Morales, J.C., & Savelsbergh, M(2005). Global intermodal tank container management for the chemical industry. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, (551-566)