ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در سیصد شرکت برتر ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در سیصد شرکت ایرانی با استفاده مدل مرکز مدیریت و بهره وری آمریکا(APQC) پرداخته است. از بین سیصد شرکت برتر ایرانی، نود و نه شرکت پاسخگو با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند و با استفاده از پرسشنامه استاندارد مدل مرکز مدیریت و بهره وری آمریکا سال 2009 و آزمون میانگین، تی استیودنت، همبستگی و فریدمن مورد ارزیابی قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه از روش آلفای سنجیده شد. بررسی ابعاد بلوغ مدیریت دانش نشان می دهند به ترتیب عاملهای فرهنگ، فناوری، فرآیند،رهبری و ارزیابی وضعیت بهتری دارند. سازمان های مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، بانکها و بیمه و موسسات سرمایه گذاری و سایر شرکتهای تولیدی در سطح سوم بلوغ مدیریت دانش قرار دارند و شرکتهای مهندسی در سطح دوم یعنی توسعه یافته قرار دارند. یافته های فرعی نشان می دهند متوسط میزان بلوغ مدیریت دانش در سازمان های ایرانی بر روی سطح سوم یعنی سطح استاندارد شده قرار دارد. همچنین رابطه معنا داری میان اندازه سازمان، نوع صنعت، استفاده از پیمانکار و مشاور خارج از سازمان و بلوغ مدیریت دانش وجود ندارد. این در حالی است که بین وجود واحد مدیریت دانش در سازمان ، وجود پست رسمی مدیر ارشد دانش، سابقه فعالیت در خصوص مدیریت دانش و بلوغ مدیریت دانش ارتباط وجود دارد. واژگان کلیدی : مدیریت دانش ؛ بلوغ مدیریت دانش؛ ابزار ارزیابی مدیریت دانش

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

KM Maturity assessment in 300 top Iranian company

نویسندگان [English]

  • Ameneh Khadivar 1
  • Fatemeh Abasi 2
1 Assistant Professor, IT management, Faculty of Social and Economic Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 PhD student of IT Management, Department of Industrial Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the importance of assessing the maturity level of knowledge management in organizations, this research assesses the maturity level of 300 top Iranian company using APQC model. Survey research is used in this research and data collection tool is questionnaire and t-test, Fridman and correlation test is used to analysis of data. Among 300 companies 99 companies attended in the survey. The Results show that Iranian companies are located on third level of KM maturity. There is no significant relationship between size of organization, industry type, the use of contractors and external consultants and knowledge management maturity. However there is relationship between existing knowledge management unit, experience regarding knowledge management and knowledge management maturity. There is significant relationship between post of senior managers and knowledge management maturity. Culture, technology, process, leadership and assessment, s aspects have better conditions. Key words: Knowledge management, Knowledge management maturity, maturity model, Knowledge management assessment tool

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Knowledge management
  • Knowledge management maturity
  • maturity model
  • Knowledge management assessment tool
[1]Rezayaimansesh Behroz, Mohamadnabi Sina (2012) "The application of knowledge management maturity level assessment", Journal of Research Institute of Information Science and Technology, 14(4): 985-1009.
[2]Mosakhani Mohamad, Manian Amir, Ehghaghi Elham (2014) "Maturity assessment model developed in co-operation network between the enterprise network Shabab", Journal Management Research in Iran, 18(3): 180-157.
[3]Kaur J. (2014) "Comparative study of capability maturity model", International Journal of Advanced Research in Computer Science & Technology, 47-49.
[4]Pashazadeh Yosuf, Gohari Ali (2012) "Evaluate the effect knowledge management maturity on quality of service and innovation", The Fifth Conference on Knowledge Management, Tehran.
[5]Veenendaal E. (2012) Test Maturity Model Integration (TMMI), Ireland: TMMi Foundation.
[6]Pirkkalainen H., Pawlowski J.; Global Social Knowledge Management: From Barriers to the Selection of Social Tools. Electronic Journal of Knowledge Management, 1-17,2013.
[7]Gallagher, S., & Hazlett, S.-A. (1999) "Using the knowledge management maturity model (KM3) as an evaluation tool", Knowledge Mgt, 1-29.
[8]Parlby D. (2000) Knowledge management research report 2000, KPMG Consulting.
[9]Kochikar V. (2000) The knowledge management maturity model - a staged framework for leveraging knowledge, Infosys Technologies Ltd.
[10]  Klimko G. (2007) "Knowledge management and maturity models: Building common understanding: 2 nd European Conference on Knowledge Management", Slovenia: IEDC Bled School of Management, pp.269-279.
[11]Lee J., Kim Y. (2001) "A stage model of organizational knowledge management: A latent content analysis", Expert Systems with Applications, pp. 299-311.
[12]Ehms K., Langen M. (2002) Holistic development of knowledge management with KMMM.
[13]Weerdmeester R., Pocaterra C., Hefke M. (2003) "VISION next-generation knowledge management D5.2. knowledge management maturity model", Information Societies Technology (IST) Programme.
[14]Kulkarni U., Freeze R. (2004) Development and validation of a knowledge management capability assessment model", The 25th International Conference on Information Systems.
[15]Mohanty, S., & Chand, M. ; 5iKM3 knowledge management maturity model. TATA, 2004.
[16]Paulzen O., Perc P. (2006) "A maturity model for quality improvment in kmowledge management", CIS.
[17]Rabinson H., Anumba C., Carrillo P., Al.Ghassani A. (2006) "STEPS: Knowledge management maturity roadmap for corporate sustainbility", Business Process Management Journal, pp.793-808.
[18]Hsieh P., Lin B., Lin C. (2009) "The construction and application of knowledge navigator model (KNM TM): The evaluation of knowledge management maturity", Expert Systems with Applications, pp. 4087-4100.
[19]Cindy H., Darcy L. (2009) APQC stages of KM maturity .
[20]Patrizi J., Levin G. (2007) A knowledge management maturity model for a global field services organization, KM.
[21]Andersen A. (1999) Knowledge Mangemt Assessment Tools (KMTA).
[22]Hubert C., Lemons D. (2010) APQC’s Levels of Knowledge Management Maturity, APQC, 1-5.
[23]Sinha R., Date H. (2013) "A comparative analysis of knowledge management maturity models”, International Journal of Innoative Research and Studies, pp. 221-234.
[24]Hasangholipor Tahmores, Abedi Jafari Hasan, Khatibian Neda (2009) "Assess the level of maturity of knowledge management in organizations through a developed knowledge management maturity model", Journal of Management Sciences, pp. 121-148.
[25]Kulkarni U., Freeze R. (2008) "Measuring knowledge management capabilities", Journal of Knowledge Management, pp. 1-20.
[26]Demchig B. (2015) "Knowledge management capability level assessment of the higher education institutions: Case study from Mongolia", Procedia - Social and Behavioral Sciences, pp. 3633 – 3640.
[27]Mosakhani Mohamad, Ajali Ghashlajoghi, Safavi Mirmahale Rahim (2010) "Providing a model for assessing the readiness of organizations in the field of knowledge management (Case Study: Statistical Center of Iran)", JournalManagement Research in Iran, 2(66): 221-244.
[28]Arias-Perez J., Durango-Yepes C. (2015) "Exploring knowledge management maturity from funcionalist and interpretivist perspectives", Entramado, 11(1): 94-104.
[29]Serenko A., Bontis N. (2015) "An application of the knowledge management maturity model: The case of credit unions", Knowledge Management Research & Practice, 1(15): 1-15.
[30]IMI100, 100 top Iranian Companies. Retrieved from IMI100: http://imi100.imi.ir/SitePages/Home.aspx , 2016.05.01.
[31]  Azar Adel, Momeni Mansor (1998) Statistics and its application in management, Samt, Tehran.