دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-177 

مقاله پژوهشی

مدل‌سازی رقابت در مسئله هماهنگی یک زنجیره تامین سه سطحی

صفحه 1-22

حمیدرضا اکبر فخرآبادی؛ جعفر قیدرخلجانی؛ سید حسن قدسی پور