مکان‌یابی سلسله‌مراتبی هاب در شبکه‌های حمل‌ونقل چندوجهی با در نظر گرفتن الزامات سرویس‌دهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف مسائل مکان‌یابی هاب، برقراری جریان در شبکه‌های توزیع به بهترین شکل ممکن است.در بیشتر این مسائل، فرض شده است که جریان بین گره‌ها حداکثر از دو هاب عبور می‌کند، در حالی‌که در دنیای واقعی محموله‌ها ممکن است در طول مسیر خود از تعداد هاب‌های بیشتری بگذرند که در این حالت استفاده از مدل‌های مکان‌یابی هاب سلسه‌مراتبی ضروری به نظر می‌رسد.از طرف دیگر یکی از مسائل مهم در شبکه‌های حمل‌ونقل، تحویل به موقع کالا و افزایش سطح خدمت‌دهی است. بدین منظور طراحی شبکه‌های چندوجهی که در آنمی‌توان از شیوه‌های مختلف جاده‌ایی، ریلی، هوایی و دریایی استفاده نمود، توسعه یافته است در این پژوهش‌ یک مدل غیرخطی به منظور مکانیابی هاب سلسله‌مراتبی در شبکه‌های چندوجهی با در نظر گرفتن الزامات سرویس‌دهی و حل آن با نرم‌افزار بهینه‌سازی گمز پیشنهاد شده است. نتایج حاکی از آن است که مدل پیشنهادی منجر به افزایش قدرت تصمیم‌گیری در انتخاب مسیرهای حمل‌ونقل، کنترل زمان‌های تحویل و افزایش سطح خدمت‌دهی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating hierarchical hub in multi-modal network with taking into account the requirements of service

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Safargholi 1
  • Javad Behnamian 2
1 Msc, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The aim of hub location problems, is establishing flow in different distribution networks in the best way possible. In more locating hub problems, it is assumed that flow between nodes can pass maximum from two hubs, while in the real-world cargos may be forced along their route pass from more number of hubs that in this case, the use of hierarchical hub location models seems to be necessary. On the other hand, one of the most important issues in transportation networks, is timely delivery of goods and increase service levels.So, multi-modal transportation network design that can be used from various transport modes road, rail, sea and air have been developed. In this study, a non-linear model in order to locating hierarchical hub in multi-modal network and its solutions with GAMS software is suggested. The results show that the proposed model would lead to increasing decision-making powers in choosing transport routes, controlling delivery times and increasing in serving level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hierarchical Hub Location
  • Multi-modal transportation network
  • Requirements of servicing
  • Non-linear model
[1]      JafarnejhadA., EsmaelianM., RzvaniM. (2008) "An inventory-location model formulation and computational results", Management Research in Iran, 12(1): 105-125, (in Persian).
[2]      TohR. S., HigginsR. G. (1985) "The impact of hub and spoke network centralization and route monopoly on domestic airline profitability", Transportation Journal, pp. 16-27.
[3]      HakimiS. L. (1964) "Optimum locations of switching centers and the absolute centers and medians of a graph",Operations research, 12(3): 450-459.
[4]      O'kellyM. E. (1987) "A quadratic integer program for the location of interacting hub facilities",European Journal of Operational Research, 32(3): 393-404.
[5]      CampbellJ. F. (1994) "Integer programming formulations of discrete hub location problems",European Journal of Operational Research, 72(2): 387-405.
[6]      ElmastaşS. (2006)Hub location problem for air-ground transportation systems with time restrictions (Doctoral dissertation, BILKENT UNIVERSITY).
[7]      YamanH. (2009) "The hierarchical hub median problem with single assignment",Transportation Research Part B: Methodological, 43(6): 643-658.
[8]      ChouY. H. (1990) "The hierarchical‐hub model for airline networks", Transportation Planning and Technology, 14(4): 243-258.
[9]      LinC. C., ChenS. H. (2004) "The hierarchical network design problem for time-definite express common carriers",Transportation Research Part B: Methodological, 38(3): 271-283.
[10]   LinC. C. (2010) "The integrated secondary route network design model in the hierarchical hub-and-spoke network for dual express services", International Journal of Production Economics, 123(1): 20-30.
[11]   SahraeianR., KoraniE. (2010, December) "The hierarchical hub maximal covering problem with determinate cover radiuses", In Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2010 IEEE International Conference on (pp. 1329-1333). IEEE.
[12]   AlumurS. A., KaraB. Y., KarasanO. E. (2012) "Multimodal hub location and hub network design",Omega, 40(6): 927-939.
[13]   DavariS., FazelZarandiM. H. (2012) "The single-allocation hierarchical hub median location problem with fuzzy demands",African Journal of Business Manegement, 6(1): 347-360.
[14]   KarimiM., EydiA. R., KoraniE. (2014) "Modeling of the Capacitated Single Allocation Hub Location Problem with a Hierarchical Approch (TECHNICAL NOTE)",International Journal of Engineering, 27(4 (A)): 573–586.
[15]   ArshadiKhamsehA., DoostMohamadiM. (2014) "Complete/Incomplete Hierarchical Hub Center Single Assignment Network Problem", Journal of Optimization in Industrial Engineering, 7(14): 1-12.
[16]   SepehriM. M., Tehrani NiknejadH., VaziniM. (2001) "Locating new educational spaces using integer programming models", Management Researches in Iran,5(2): 85-106,(in Persian).
[17]   IshfaqR., SoxC. R. (2011) "Hub location–allocation in intermodal logistic networks", European Journal of Operational Research, 210(2): 213-230.