تصمیم‌گیری در مورد ابعاد دوسوتوانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی عامل‌گرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

DOR : 20.1001.1.24766291.1399.5.4.1.8
 
با افزایش شدت رقابت و شتاب تغییرات، شرکت‌ها با بحران تمرکز روی بهره‌برداری از قابلیت‌های موجود و یا اکتشاف قابلیت‌های جدید مواجه می‌شوند . شرکت‌ها برای تطابق با سرعت تغییرات، ناگزیرند ایده‌ها یا فرآیندهایی را بکار گیرند که منجر به توسعه محصولات و یا خدمات جدید در بازارهای نوظهور شود و بعلاوه آن‌ها باید از قابلیت‌های جاری در جهت بهره‌برداری از محصولات و خدمات موجود در سازمان استفاده کنند. بنابراین ما در جهان امروز نیازمند سازمان‌های دوسوتوان هستیم تا با رهبری دوگونه تغییرات تدریجی و بنیادین همزمان دو کار متضاد را با هم انجام دهند. هدف از این پژوهش، تصمیم گیری در مورد ابعاد دوسوتوانی در بانک است که به این منظور ابتدا با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش، مفاهیم مرتبط با دوسوتوانی و رابطه آن با عملکرد شناسایی و ابعاد و پیامدهای این مفاهیم بررسی شده است. بعد از یافتن متغیرهای دوسوتوانی، برای تأیید آن‌ها از مصاحبه استفاده گردید. به منظور مدلسازی عامل گرا، عامل‌های مرتبط با دوسوتوانی بانک شناسایی و رفتار عامل‌ها و ارتباط آن‌ها با عملکرد تبیین شده است . در ادامه الگوریتم‎ها و توابع ریاضی مناسب جهت مدل‌سازی عامل گرا انتخاب و پس از شبیه‌سازی عملکرد بانک، نتایج تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decision- making on dimensions of ambidexterity using an agent-based modeling approach

نویسندگان [English]

  • farzaneh jahanseir khararoudi 1
  • Adel Azar 2
  • tooraj karimi 3
1 PhD Student in Industrial Management, Department of Industrial and Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
2 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial and Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

With increasing competition and the pace of change, companies will face with a crisis focus on exploiting existing capabilities or exploring new capabilities [1]. To adapting to the speed of change, Companies must adapt ideas or processes, which lead to the development of new products or services in emerging markets, and they must use current capabilities to exploit existing products and services [2]. So, in today's world, we need ambidextrous organizations with the ability of managing two kinds of incremental and radical changes simultaneously , and the ability of doing two opposite works at the same time, which are: stability of the status quo and change [3]. Therefore, the purpose of the present study is to identify the dimensions of ambidexterity, characteristics of an ambidextrous bank and provide a model for decision making on ambidexterity dimensions of a bank based on agent-based modeling according to market scenarios. This simulation model has been run in AnyLogic software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ambidexterity
  • agent-based modeling
  • exploitation-exploration
[1] Floyd, S. W., & Lane, P. J, "Strategizing throughout the Organization: Managing Role Conflict in Strategic Renewal". The Academy of Management Review, 25, 2000,154-177.
[2] Benner, M., & Tushman, M." Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited". Academy of management review,2003, 238-256.
[3] O'Reilly, C., & Tushman, M," The Ambidextrous Organization". Haevard Business Review,2004, 74-82.
[4] March, J, "Exploration and exploitation in organizational learning". Organization science, 1991,71-87.
[5] O'Reilly III, C. A., & Tushman, M. L, "Organizational Ambidexterity: Past, Present and Future". Academy of Management Perspectives,2013.
[6] Tushman, M. L., & O'Reilly, C, "Ambidextrous Organizations: Managing Evolutionary and Revolutionary Change". California Management Review,1996, 8-30.
[7] McGrath, R," Exploratory Learning, Innovative Capacity, and Managerial Oversight". Academy of Management Journal,2001, 145-172.
[8] North, M., & Macal, M, "MANAGING BUSINESS COMPLEXITY: Discovering Strategic Solutions with Agent-Based Modeling and Simulation". OXFORD University Press,2007.
[9] Siggelkow, N., & Levinthal, D, "Temporarily divide to conquer: centralized, decentralized, and reintegrated organizational approaches to exploration and adaptation". Organ Sci,2003, 650-669.
[10] CHOU, C., & KIMBROUGH, S, "On Strategic Choice and Organizational Ambidexterity: An agent-based modeling approach". WSPC,2008.
[11] Bocanet, A., & Ponsiglione, C, "Balancing exploration and exploitation in complex environments". Emerald, VINE,2012, 15-35.
[12] Luger, J., Zimmerman, A., & Groesser, S, "The Dynamics of Ambidextrous Decision Making". Academy of Management Annual Meeting,2013.
[13] Wook Chae, S., Wook Seo, Y., & Chang Lee, K, "Task difficulty and team diversity on team creativity: Multi-agent simulation approach". ELSEVIER, Computers in Human Behavior,2015, 83-92.
[14] Luger, J., Raisch, S., & Schimmer, M, " Dynamic Balancing of Exploration and Exploitation: The Contingent Benefits of Ambidexterity". Organization Science,2018, 449-470.
[15] Du, J. Chen, Zh." Applying Organizational Ambidexterity in strategic management under a “VUCA” environment: Evidence from high tech companies in China". International Journal of Innovation Studies, 2018, 2(1),42-52.
[16] khodadi. S, Moradi, M. Yakideh, K, "presentation a model for evaluating organizational ambidexterity an relation of performance in service industry", Gilan,2018.
[17] Garcia, M.U., Cortes, E.C, Lajara, B.M., Saez, P.Z. "Toward a dynamic construction of organizational ambidexterity: Exploring the synergies between structural differentiation, organizational context, and interorganizational relations". Journal of Business Research. 2019.
[18] Venugopal, A., Krishnan, T.N., Upadhyayula, R.S., Kumar, M. "Finding the microfoundations of organizational ambidexterity - Demystifying the role of top management behavioural integration". Journal of Business Research,2020, 106,1-11.
[19] Danaeefard. H, Alvani. M, Azar.A, "The quantitative research methodology in management: A comprehensive approach", Safar,Tehran,2010.
 [20] O’Reilly III, C., & Tushman, M, " Organizational Ambidexterity in Action: HOW MANAGERS EXPLORE AND EXPLOIT". California Management Review,2011.
[21] Palm, K., & Lilja, J, "Key enabling factors for organizational ambidexterity in the public sector". International Journal of Quality and Service Sciences,2017, 2-20.
[22] Chebbi,,., Yahiaoui,,., Vrontis,,., & Thrassou,,. "Building Multiunit Ambidextrous Organizations—A Transformative Framework". Human Resource Management,2015.
[23] Gibson, C. B., & Birkinshaw, J, "THE ANTECEDENTS, CONSEQUENCES, AND MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL AMBIDEXTERITY". Academy of Management Journal, 2004, 209-226.
[24] Campanella, F., Manlio, D., Alkis, T., & Demetris, V, " Ambidextrous organizations in the banking sector: an empirical verification of banks performance and conceptual development". Human Resource Management,2016.
[25] Jansen, J., Van Den Bosch, F., & Volberda, H, " Exploratory Innovation, Exploitative Innovation and Ambidexterity: The Impact of Environment and Organizational Antecedents". Schmalenbach Business Review,2005, 351-353.
[26] Akdogan, S., Akdogan, A., & Cingöz, A, "Organizational Ambidexterity: An Empirical Examination Of Organizational Factors As Antecedents Of Organizational Ambidexterity". Journal Of Global Strategic Management,2009.
[27] Jansen, J., Simsek, Z., & Cao, Q, "Ambidexterity And Performance In Multi-Unit Contexts: Cross-Level Moderating Effects Of Structural And Resource Attributes". Strategic Management Journal,2012.
[28] Jansen, J., Tempelaar, M., Van den Bosch, F., & Volberda, H, "Structural differentiation and ambidexterity: the mediating role of integration mechanisms". Organization Science,2009.
[29] BOUMGARDEN, P., NICKERSON, J., & ZENGER, T, "Sailing into the wind: Exploring the relationships among ambidexterity,vacillation, and organizational performance". Organization Science,2012.
[30] Geerts, A., Blindenbach- Driessen, F., & Gemmel, P, " Achieving a balance between exploration and exploitation in service firms: a longitudinal study". annual meetings of the Academy of Management,2010.
[31] Utomo, D., Putro, U., & Hermawan, P, " Agent-Based Research Methodology for Service Science, Management and Engineering (SSME) in Industrial Cluster". The 2nd International Research Symposium in Service Management Yogyakarta, INDONESIA,2011, 26-30.