طراحی مدل علی و تحلیل معیارهای زیست محیطی در صنعت فولاد با رویکرد نگاشت شناختی فازی (FCM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار،گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

آلودگی‌های زیست‌محیطی، یکی از تهدیدهای جدی برای گرمایش جهانی و سلامتی انسان‌ها است و اغلب صنایع به ‌ویژه صنعت فولاد، از منابع آلوده‌کننده محیط‌زیست به ‌شمار می‌روند، بنابراین کاهش و کنترل میزان آلودگی ناشی از این صنعت در مطالعات اخیر اهمیت ویژه‌ای یافته است. بدین‌جهت، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی معیارهای زیست‌محیطی صنعت فولاد یزد به ‌منظور ارائه مدل علّی و تحلیل روابط بین آن‌ها است. در این پژوهش، نخست با مطالعه ادبیات موضوعی با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل محتوا، معیارهایی که تعداد تکرار آن‌ها خیلی کم بودند از لیست حذف‌شده و به منظور بومی‌سازی و شناسایی معیارهای اجرایی‌تر با خبرگان صنعت فولاد مصاحبه صورت گرفته و 36 معیار نهایی زیست محیطی انتخاب‌شده ‌است. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن نیز تأیید گردید. درنهایت، برای بررسی شدت روابط و نحوه تأثیرگذاری معیارها و طراحی مدل از رویکرد نگاشت شناختی فازی بهره گرفته‌شده و هر یک از معیارها در چارچوب این مدل مورد تحلیل قرار گرفته است. بر این اساس، معیارهای بازاریابی سبز، طراحی زیست‌محیطی و عملکرد زیست‌محیطی به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری و معیارهای بازاریابی سبز، انبار و ساختمان سبز و عملکرد زیست‌محیطی به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری را در این صنعت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causal model design and analysis of environmental criteria in the steel industry with fuzzy cognitive mapping approach (FCM)

نویسندگان [English]

  • omid golshan tafti 1
  • seyed heydar mirfakhrediny 2
  • davood Andalib Ardakani 3
  • habib zare ahmadabadi 3
1 PhD Student Of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
3 Assistant Professor, Industrial Management Department, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Environmental pollution is a serious threats to global warming and human health, and most industries, especially the steel industry, are sources of environmental pollution, so reducing and controlling pollution from this industry has become particularly important in recent studies. Therefore, the purpose of this study is to identify the environmental criteria of Yazd steel industry in order to provide a causal model and analyze the relationships between them. In this study, first, by studying the thematic literature using the content analysis approach, the criteria that had a very low number of repetitions were removed from the list and interviewed with steel industry experts to localize and identify more practical criteria and 36 final environmental criteria were selected. A questionnaire was used to collect data and its validity and reliability were confirmed. Finally, a fuzzy cognitive mapping approach has been used to investigate the intensity of relationships and how the criteria affect and model design, and each of the criteria has been analyzed within the framework of this model. Accordingly, the criteria of green marketing, environmental design and environmental performance have the most influentiality, respectively, and the criteria of green marketing, green warehouse and building and environmental performance have the most impressionability in this industry, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causal model
  • Environmental criteria
  • Steel industry
  • Content analysis
  • Fuzzy cognitive mapping (FCM)
[1] Faghfor Maghrabi, H. (2009). Ethical Principles of the Environment from the Perspective of Islam, Medical Ethics, 3 (8), 11-44.
[2] Farahanifard, S. (2005). Sustainable Development on the Axis of Justice, Islamic Economics, 5 (19), 91-122.
[3] Wu, W., An, S., Wu, C. H., Tsai, S. B., & Yang, K. (2020). An empirical study on green environmental system certification affects financing cost of high energy consumption enterprises-taking metallurgical enterprises as an example. Journal of Cleaner Production, 244, 118848.
[4] Hayati, N., Hejazi, R., Hosseini, S.A., Bastani, S. (2018). Extraction of environmental components from the reports of the board of directors of companies using the qualitative content analysis method of empirical accounting research, 8 (28), 43 -70.
[5] Carter, C. R., & Rogers, D. S. (2008). A framework of sustainable supply chain management:moving toward new theory. International journal of physical distribution & logistics management, 38(5), 360-387.
[6] Foo, P. Y., Lee, V. H., Tan, G.W.H., Ooi. K.B. (2018). A gateway to realising sustainability performance via green supply chain management practices: A PLS–ANN approach, Expert Systems with Applications, 107, 1-14.
[7] Hooshmand Nooshabadi, A. (2017). Designing a mathematical model for evaluating the environmental performance of the supply chain in the steel industry of Yazd province. Master Thesis, Yazd University, Yazd, Iran.
[8] Rajaee Rizi, F., Mirfakhraddiny, S.H., Andalib Ardakani, D., Mirnejad, S.A. (2018). Designing a strategic model of green supply chain with a combined approach of balanced scorecard and LFPP (Case study: Mobarakeh Steel Complex, Isfahan). Journal of New Researchs in Decision Making, 3 (2), 129-153.
[9] Julazadeh, M.H. (2010). The Importance and Role of Steel Industries in the Development of the Country, Steel Symposium, Isfahan, Iran Iron and Steel Association.
[10] Awasthi, A., Chauhan, S. S., & Goyal, S. K. (2010). A fuzzy multicriteria approach for evaluating environmental performance of suppliers. International Journal of Production Economics, 126(2), 370-378.
[11] Chiou, T. Y., Chan, H. K., Lettice, F., & Chung, S. H. (2011). The influence of greening the suppliers and green innovation on environmental performance and competitive advantage in Taiwan. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 47(6), 822-836.
[12] Horbach, J., Rammer, C., & Rennings, K. (2012). Determinants of eco-innovations by type of environmental impact—The role of regulatory push/pull, technology push and market pull. Ecological economics, 78, 112-122.
[13] Hashemi, S. H., Karimi, A., & Tavana, M. (2015). An integrated green supplier selection approach with analytic network process and improved Grey relational analysis. International Journal of Production Economics, 159, 178-191.
[14] Ahi, P., & Searcy, C. (2015). An analysis of metrics used to measure performance in green and sustainable supply chains. Journal of Cleaner Production, 86, 360-377.
[15] Rajeev, A., Pati, R. K., Padhi, S. S., & Govindan, K. (2017). Evolution of sustainability in supply chain management: A literature review. Journal of Cleaner Production, 162, 299-314.
[16] Kusi-Sarpong, S., Gupta, H., & Sarkis, J. (2019). A supply chain sustainability innovation framework and evaluation methodology. International Journal of Production Research, 57(7), 1990-2008.
[17] Qalami, A., Abdolvand, N., Rajai Harandi, S. (2018). Investigating and ranking the factors affecting sustainable development with the approach of using information systems. Journal of Management Research in Iran. 22 (1), 187-217
[18] Ghorbanpour, A., Pouya, A., Nazemi, Sh., Naji Azimi, Z. (2017). Evaluating the importance of green supply chain management measures in the field of Iran Petroleum Industry (combined approach FISM_FANP). New Research in Decision Making, 2 (3), 267-288.
[19] Chowdhury, M. M. H., & Quaddus, M. A. (2020). Supply chain sustainability practices and governance for mitigating sustainability risk and improving market performance: A dynamic capability perspective. Journal of Cleaner Production, 278, 123521.
[20] Sareminia, S., Hassanzadeh, A., Elahi, Sh., Montazer, Gh. A. (2018). Development of a conceptual framework for guiding organizational knowledge management; Qualitative content analysis, Journal of Information Processing and Management, 34 (1), 171-204.
[21] Rodriguez-Repiso, L., Setchi, R., & Salmeron, J. L. (2007). Modelling IT projects success with fuzzy cognitive maps. Expert Systems with Applications, 32(2), 543-559.
[22] Papageorgiou, E. I., & Salmeron, J. L. (2014). Methods and algorithms for fuzzy cognitive map-based modeling. In Fuzzy cognitive maps for applied sciences and engineering (pp. 1-28). Springer Berlin Heidelberg.
[23] Gray, S., Gray, S., De Kok, J. L., Helfgott, A., O'Dwyer, B., Jordan, R., & Nyaki, A. (2015). Using fuzzy cognitive mapping as a participatory approach to analyze change, preferred states, and perceived resilience of social-ecological systems. Ecology and Society, 20(2).
[24] Azar, A., Mostafaei Dolatabad, Kh. (2012). Fuzzy Cognitive Mapping A New Approach in Soft Modeling: Budgeting Modeling at the Statistics Center of Iran. Journal of Management Research in Iran. 16 (3), 83-103.
[25] Stylios, C. D., & Groumpos, P. P. (1999). Fuzzy cognitive maps: a model for intelligent supervisory control systems. Computers in Industry, 39(3), 229-238.
[26] Glykas, M. (Ed.). (2010). Fuzzy Cognitive Maps: Advances in theory, methodologies, tools and applications (Vol. 247). Springer Science and Business Media.
[27] Groumpos, P. P. (2010). Fuzzy cognitive maps: Basic theories and their application to complex systems. In Fuzzy cognitive maps (pp. 1-22). Springer, Berlin, Heidelberg.
[28] Gerogiannis, V. C., Papadopoulou, S., & Papageorgiou, E. I. (2012). Identifying factors of customer satisfaction from Smartphones: A fuzzy cognitive map approach. In International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) (Vol. 271).