ارائه یک چهارچوب تصمیم گیری برای انتخاب تامین کننده در محیط فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه شیراز ، شیراز ، ایران

2 کارشناسی ارشد ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران

چکیده

DOR : 20.1001.1.24766291.1399.5.4.7.4
امروزه محیط کسب‌و‌کار، مقدمات پیدایش سطح بالایی از عدم اطمینان و رفتارهای آشفته در زنجیره‌های تامین را فراهم کرده است. تامین‌کنندگان در بیشتر مواقع به عنوان اصلی‌ترین منابع ریسک‌های بیرونی مطرح هستند که مقدمات پیدایش سطوح گسترده‌ای از اختلالات در زنجیره‌های تامین را فراهم می‌سازند؛ به همین دلیل انتخاب تامین‌کنندگان مناسب و در عین حال تاب‌آور می تواند هزینه‌های خرید و زمان‌های تاخیر را به میزان زیادی کاهش داده و قابلیت تداوم کسب‌وکار در زمان بروز اختلالات و به پیروی از آن رقابت‌پذیری شرکت و رضایت مشتریان را افزایش دهد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و برسی شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری تامین‌کنندگان از دو بعد اهمیت و تاثیرگذاری برای انتخاب تامین‌کننده تاب‌آور در صنایع الکترونیک ایران می‌باشد. در این راستا از نکنیک‌های غربالگری، دیمتل، فرایند تحلیل شبکه‌ای و برنامه‌ریزی آرمانی استفاده شده که بنا بر فضای عدم قطعیت حاکم بر ماهیت تحقیق کلیه روش‌ها در محیط فازی صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که شاخص‌های مدیریت منابع انسانی، مشاهده پذیری و قدرت مالی تاثیرگذارترین و شاخص‌های آسیب‌پذیری، مدیریت ریسک و قابلیت تطبیق و سازگاری تاثیرپذیرترین عوامل هستند. همچنین به لحاظ تعامل، شاخص‌ همکاری بیشترین و شاخص پایداری کمترین تعامل را با سایر عوامل دارد. به لحاظ اهمیت نیز، شاخص‌های چابکی، قابلیت تطبیق و سازگاری و اسیب‌پذیری مهمترین عوامل هستند. در انتها ضمن ارائه مطالعه موردی از صنعت و بکارگیری برنامه‌ریزی آرمانی، قابلیت مدل تلفیقی پژوهش در حل مسائل دنیای واقعی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A decision framework for supplier selection under a fuzzy environment

نویسندگان [English]

  • moslem alimohammdlou 1
  • abbas bonyani 2
1 Associate Professor, Faculty of Economic, Management and Social Science, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 MSc., Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the business environment has provided causes of emerging a high level of uncertainty and turbulent behavior in supply chains. In most cases, suppliers are considered as the main sources of external risks which provide causes of emerging wide levels of disruptions in supply chains; therefore, choosing the appropriate and also resilient suppliers can greatly reduce purchasing costs and delay times and also increase the ability to maintain business in the case of disruption, competitiveness of the company and satisfaction of customers. This study is aimed to identify and investigate the attributes for evaluating the suppliers’ resilience from the two aspects, the importance and effectiveness of choosing the resilient suppliers in Iran electronic industries. In this regard, screening, dematel, analytic network process and goal programming have been used that they were performed in the fuzzy environment due to the uncertainty of the nature of all researches. Results showed that some attributes including, human resource management, visibility, and financial strength are the most influential factors. In terms of importance, agility, adaptability, and vulnerability are also the most important factors. At the end, while presenting a case study of the industry and applying goal programming, the ability of the proposed combined model in solving the real-world problems is shown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier selection
  • Fuzzy Goal Programming
  • Fuzzy DEMATEL
  • Fuzzy ANP
[1]     Chopra S, Meindl P. Supply chain management. Strategy, planning & operation. Das summa summarum des management. 2007:265-75.
[2]     Christopher M, Holweg M. “Supply Chain 2.0”: managing supply chains in the era of turbulence. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 2011;41(1):63-82.
[3]     fakoor saghih A. Measuring the Flexibility of Supply Chain by Using Gray System. Management Research in Iran.2015; 19(4):117-138
[4]     ebrahimi S A, fiz D, ghitkaran H. Comprehensive analysis of factors affecting the organizational resilience of SMEs. Management Research in Iran. 2017; 7 (3):37-58.
[5]     Rahimian M, Rajabzadeh Ghatari, A. Measuring Supply Chain Resilience using Complex Adaptive Systems approach; Case Study: Iranian Pharmaceutical Industry. Modern Researches in Decision Making. 2017; 2(2):155-195.
[6]     Carvalho H, Barroso AP, Machado VH, Azevedo S, Cruz-Machado V. Supply chain redesign for resilience using simulation. Computers & Industrial Engineering. 2012;62(1):329-41.
[7]     Christopher M, Peck H. Building the resilient supply chain. The international journal of logistics management. 2004;15(2):1-14.
[8]     Waters D. Supply chain risk management: vulnerability and resilience in logistics: Kogan Page Publishers; 2011.
[9]     Vilko J. Approaches to supply chain risk management: identification, analysis and control. Acta Universitatis Lappeenrantaensis. 2012.
[10] Rajesh R, Ravi V. Supplier selection in resilient supply chains: a grey relational analysis approach. Journal of Cleaner Production. 2015;86:343-59.
[11] Nazari-Shirkouhi S, Shakouri H, Javadi B, Keramati A. Supplier selection and order allocation problem using a two-phase fuzzy multi-objective linear programming. Applied Mathematical Modelling. 2013;37(22):9308-23.
[12] Sheffi Y, Rice Jr JB. A supply chain view of the resilient enterprise. MIT Sloan management review. 2005;47(1):41.
[13] Roberta Pereira C, Christopher M, Lago Da Silva A. Achieving supply chain resilience: the role of procurement. Supply Chain Management: an international journal. 2014;19(5/6):626-42.
[14] Yang Y, Xu X. Post-disaster grain supply chain resilience with government aid. Transportation research part E: logistics and transportation review. 2015;76:139-59.
[15] Schiele H, Veldman J, Hüttinger L. Supplier innovativeness and supplier pricing: The role of preferred customer status. International Journal of Innovation Management. 2011;15(01):1-27.
[16] Haldar A, Ray A, Banerjee D, Ghosh S. A hybrid MCDM model for resilient supplier selection. International Journal of Management Science and Engineering Management. 2012;7(4):284-92.
[17] Sawik T. Selection of resilient supply portfolio under disruption risks. Omega. 2013;41(2):259-69.
[18] Haldar A, Ray A, Banerjee D, Ghosh S. Resilient supplier selection under a fuzzy environment. International Journal of Management Science and Engineering Management. 2014;9(2):147-56.
[19] Azadeh A, Abdollahi M, Farahani MH, Soufi HR, editors. Green-Resilient Supplier Selection: An Integrated Approach. International IEEE Conference, Istanbul july 26; 2014.
[20] Torabi S, Baghersad M, Mansouri S. Resilient supplier selection and order allocation under operational and disruption risks. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. 2015;79:22-48.
[21] Kamalahmadi M, Mellat-Parast M. Developing a resilient supply chain through supplier flexibility and reliability assessment. International Journal of Production Research. 2016;54(1):302-21.
[22] Sahu AK, Datta S, Mahapatra S. Evaluation and selection of resilient suppliers in fuzzy environment: exploration of fuzzy-VIKOR. Benchmarking: An International Journal. 2016;23(3):651-73.
[23] Colicchia C, Dallari F, Melacini M. Increasing supply chain resilience in a global sourcing context. Production planning & control. 2010;21(7):680-94.
[24] Pettit TJ, Fiksel J, Croxton KL. Ensuring supply chain resilience: development of a conceptual framework. Journal of business logistics. 2010;31(1):1-21.
[25] Lee PK, Yeung AC, Cheng TE. Supplier alliances and environmental uncertainty: An empirical study. International Journal of Production Economics. 2009;120(1):190-204.
[26] Tachizawa EM, Gimenez C. Supply flexibility strategies in Spanish firms: Results from a survey. International Journal of Production Economics. 2010;124(1):214-24.
[27] Ponomarov SY, Holcomb MC. Understanding the concept of supply chain resilience. The international journal of logistics management. 2009;20(1):124-43.
[28] Blackhurst J, Dunn KS, Craighead CW. An empirically derived framework of global supply resiliency. Journal of Business Logistics. 2011;32(4):374-91.
[29] Christopher M, Mena C, Khan O, Yurt O. Approaches to managing global sourcing risk. Supply Chain Management: An International Journal. 2011;16(2):67-81.
[30] Yager RR. Fuzzy screening systems. Fuzzy Logic. 1993:251-61.
[31] Akyuz E, Celik E. A fuzzy DEMATEL method to evaluate critical operational hazards during gas freeing process in crude oil tankers. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2015;38:243-53.
[32] Önüt S, Kara SS, Işik E. Long term supplier selection using a combined fuzzy MCDM approach: A case study for a telecommunication company. Expert systems with applications. 2009;36(2):3887-95.
[33] Zimmermann H-J. Fuzzy programming and linear programming with several objective functions. Fuzzy sets and systems. 1978;1(1):45-55.