شناسایی شاخص‌های کیفی مؤثر بر ارزیابی مدل‌های کسب‌‌وکار اینترنت اشیا مبتنی بر تحلیل کلان‌داده‌ها در شهر هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی و کسب‌وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعت و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

. شهرهای هوشمند از قابلیت‌های فناوری‌های نوظهوری چون اینترنت اشیا و کلان داده‌ها، برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های دستگاه‌های هوشمند به منظور بهبود زیرساخت‌ها و افزایش کیفیت خدمات عمومی استفاده می‌کنند که این امر منجر به حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های مالی و نوآوری در مدل‌های کسب‌وکار در این حوزه‌ها گردیده‌است. در این میان چالش‌‌‌ها در بکارگیری مدل‌های کسب‌وکار به ویژه در پروژه‌های شهر هوشمند که طیف متنوعی از ذینفعان را در برمی‌گیرد افزایش یافته‌است و داده‌های جمع‌آوری شده توسط حسگرها و ابزارهای هوشمند، فرصت‌های جدیدی را برای خلق و کسب ارزش ایجاد نموده‌اند. در این راستا، شناسایی شاخص‌های موثر بر مدل‌های کسب‌وکار در این حوزه برای اطمینان بخشی از ارزش آفرینی و بهره‌وری از ارزش افزوده ایجاد شده، امری ضروری تلقی می‌گردد که تا کنون به آن پرداخته نشده‌است. این پژوهش با هدف شناسایی و طبقه‌بندی شاخص‌های اساسی برای طراحی مدل‌های کسب‌وکار پروژه‌های اینترنت اشیا مبتنی بر کلان داده‌ها در شهر هوشمند انجام شد. بـا اسـتفاده از روش فراترکیـب، بیش از ۲۱۲ مقاله علمی و کتاب در حوزة مدل‌های کسب‌وکار اینترنت اشیا ارزیابی شد که از میان آن‌ها ۴۸ مورد انتخاب شدند و با استفاده از تحلیل محتـوا ابعـاد و کدهای مربوطه استخراج شد و مدل مفهومی ابعاد موثر بر مدل کسب‌وکار ارائـه شد. بر اساس یافته‌ها مشخص گردید شاخص‌های اساسی موثر بر مدل‌های کسب‌وکار در پنج گروه محرک‌های خلق ارزش، گره‌های خلق ارزش، مبادله ارزش، استخراج ارزش و محرک‌های خارجی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Qualitative Indicators For Evaluating IoT Business Models Based On Big Data Analysis In The Smart City

نویسندگان [English]

  • hamid reza yazdani 1
  • Babak Sohrabi 2
  • maryam jalilian 3
1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
2 Professor, Department of Information Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 PhD Student, Department of Industry and Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

The growing population density in cities and the need for infrastructure services to meet the demands of citizens on the one hand and the increasing development of digital technologies on the other hand, have led governments to form smart cities. Smart cities employ the capabilities of emerging technologies such as the Internet of Things and Big Data to collect and analyze smart devices’ data for improving infrastructure and enhancing the quality of public services. These issues lead planners to a huge amount of financial investment and innovation in business models. The smart city encompasses a variety of stakeholder groups and IoT creates novel business opportunities through collecting and analyzing the data of sensors and smart devices. In this regard, identifying effective indicators for designing a business model is needed to ensure value creation. The purpose of this research is to identify and classifying the main indicators for designing business models of IoT Big Data projects in the smart city. For fulfilling this purpose, the meta-synthesis methodology is employed. Among the 212 articles identified, 48 met all inclusion criteria and were reviewed in-depth. After content analysis, a conceptual model was designed and 21 Indicators were extracted based on the structure of the conceptual model. These indicators are classified into five categories: value creation drives, value creation nodes, value exchange, value capture, and environmental drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart City
  • Internet of Things
  • Business Model Indicators
  • Big Data and
  • Meta-Synthesis Methodology
[1]    M. Moulaii, G. Shahhoseini, and S. Dabaghchi, “Explaining and analyzing how to make smart cities in the context of the influencing components and key factors,” Naqshejahan- Basic Stud. New Technol. Archit. Plan., vol. 6, no. 3, 2016, [Online]. Available: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-3435-en.html.
[2]    European Platforms Initiative, “Supporting Internet of Things Activities on Innovation Ecosystems,” 2015.
[3]    N. Bijan, S. Pooyan, and A. Mohammad, “A systematic approach for new business model development based on general morphological analysis and decision making systems (Case of Study: Shatel Company,” MRDM, vol. 4, no. 3, pp. 98–125, 2019, [Online]. Available: http://journal.saim.ir/article_36757.html.
[4]    J. F. Tesch, Business Model Innovation in the Era of the Internet of Things. 2019.
[5]    M. Westerlund, S. Leminen, and M. Rajahonka, “Designing Business Models for the Internet of Things,” Technol. Innov. Manag. Rev., 2014, doi: 10.22215/timreview807.
[6]    J. Gordijn and H. Akkermans, “Designing and Evaluating E-Business Models,” IEEE Intell. Syst., vol. 16, no. 4, 2001, doi: 10.1109/5254.941353.
[7]    H. Bouwman, H. De Vos, and T. Haaker, Mobile service innovation and business models. 2008.
[8]    D. J. Teece, “Business models and dynamic capabilities,” Long Range Plann., 2018, doi: 10.1016/j.lrp.2017.06.007.
[9]    C. E. Helfat and R. S. Raubitschek, “Dynamic and integrative capabilities for profiting from innovation in digital platform-based ecosystems,” Res. Policy, 2018, doi: 10.1016/j.respol.2018.01.019.
[10] R. Díaz-Díaz, L. Muñoz, and D. Pérez-González, “Business model analysis of public services operating in the smart city ecosystem: The case of SmartSantander,” Futur. Gener. Comput. Syst., vol. 76, 2017, doi: 10.1016/j.future.2017.01.032.
[11] R. Díaz-Díaz, L. Muñoz, and D. Pérez-González, “The Business Model Evaluation Tool for Smart Cities: Application to SmartSantander use cases,” Energies, 2017, doi: 10.3390/en10030262.
[12] N. Walravens, “Qualitative indicators for smart city business models: The case of mobile services and applications,” Telecomm. Policy, 2015, doi: 10.1016/j.telpol.2014.12.011.
[13] J. F. Tesch, “Discovering the role of scenario planning as an evaluation methodology for business models in the era of the Internet of Things (IOT),” 2016.
[14] A. Osterwalder and Y. Pigneur, “Business Model Generation - Canvas,” Wiley, 2010..
[15] M. Sandelowski and J. Barroso, “Classifying the findings in qualitative studies,” Qual. Health Res., 2003, doi: 10.1177/1049732303253488.
[16] S. Pike, G. Roos, and B. Marr, “Strategic management of intangible assets and value drivers in R&D organizations,” R D Manag., 2005, doi: 10.1111/j.1467-9310.2005.00377.x.
[17] “Defining your IoT governance practices – IBM Developer.” https://developer.ibm.com/articles/iot-governance-01/ (accessed Oct. 13, 2020).
[18] V. Allee, “Reconfiguring the Value Network,” Journal of Business Strategy. 2000, doi: 10.1108/eb040103.
[19] W. Schladofsky et al., “Business models for interoperable IoT ecosystems,” 2017, doi: 10.1007/978-3-319-56877-5_6.
[20] “Improving Supply Chain and Manufacturing with IoT-Driven Blockchains | Altoros.” https://www.altoros.com/blog/ibm-aims-to-improve-manufacturing-and-supply-chain-by-coupling-iot-and-blockchain/ (accessed Oct. 13, 2020).
[21] “Open Data from private companies? | European Data Portal.” https://www.europeandataportal.eu/en/news/open-data-private-companies (accessed Oct. 13, 2020).
[22] H. Chesbrough, C. Lettl, and T. Ritter, “Value Creation and Value Capture in Open Innovation,” J. Prod. Innov. Manag., 2018, doi: 10.1111/jpim.12471.
[23] NIST, “NIST Big Data Interoperability Framework: volume 1, definitions, version 2,” 2018.
[24] F. Alamdar Youli, A. Mohammadi, M. Alimohammad Lou, and A. Abbasi, “Designing a Sustainable Business Model Using the Soft Systems and Value Triangle Business Model Methodology (Case Study: Farasan Industrial Manufacturing Company),” MRDM, vol. 5, no. 1, pp. 95–117, 2020, doi: DOR/20.1001.1.24766291.1399.5.1.4.5.
[25] A. N. Mosleh Shirazi and F. Alamdar Youli, “Identification, Introduction and Investigation of Various Business Models and Extracting the Most Important Constituent Factors of These Models Using Quantitative Content Analysis Approach: A Review Article,” mdrsjrns, vol. 22, no. 4, pp. 177–202, Feb. 2019, [Online]. Available: http://mri.modares.ac.ir/article-19-19387-fa.html.