کاربرد رویکرد فازی شهودی در بهینه سازی چندهدفه شبکه لجستیک حلقه بسته با تاکید بر توسعه اشتغال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، استان بوشهر

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشیار ، گروه اقتصاد، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر با توجه به محدودیت منابع، نگرانی‌های زیست‌محیطی از یک‌سو و اهمیت عملکرد اجتماعی شرکت‌ها، قوانین و تشدید فشارهای دولتی و توجه فعالان اجتماعی و حقوق بشری از سوی دیگر، شبکه‌های لجستیک یا زنجیره تامین حلقه بسته و پایدار مورد توجه روزافزون پژوهشگران قرار گرفته است. شبکه لجستیک یا زنجیره تامین حلقه بسته شامل هر دو شبکه لجستیکی مستقیم و معکوس می‌باشد و هدف از طراحی آن ترکیب نمودن ملاحظات و محدودیت‌های زیست‌محیطی از طریق جمع‌آوری و بازیافت محصولات استفاده شده یا معیوب و اقدامات لازم جهت استفاده مجدد با زنجیره تامین سنتی می‌باشد. در طراحی شبکه‌های مذکور اهداف اجتماعی همچون افزایش اشتغال به عنوان یک هدف و مسئله بسیار مهم اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. در پژوهش حاضر یک مدل چندهدفه ریاضی با رویکرد فازی شهودی جهت بهینه‌سازی شبکه لجستیک حلقه بسته با تاکید بر توسعه اشتغال و توسعه واحدهای بازیافت در صنایع لاستیک و پلاستیک استان بوشهر ارائه می‌گردد. در این راستا ابتدا اهداف متنوع موجود در پیشینه پژوهش با تکنیک دلفی فازی ارزیابی می‌گردد و سه هدف اولویت‌دار در استان بوشهر تایید و معرفی می‌گردد. سپس اهداف سه‌گانه با رویکرد فازی شهودی وزن‌دهی گردیده و مدل سه هدفه با تاکید بر هدف توسعه اشتغال با روش ال-پی‌متریک و نرم‌افزار گمز حل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of intuitive fuzzy approach in multi-objective optimization of closed-loop logistics network With emphasis on employment development

نویسندگان [English]

  • Reza Siavashi 1
  • Hamid Shahbandarzadeh 2
  • Ali Rajabzadeh Ghatari 3
  • Ebrahim Heidari 4
1 PhD Student in Industrial Management, Operations Research, Department of Industrial Management, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr Province
3 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

In recent years, due to resource constraints, environmental concerns on the one hand and the importance of corporate social performance, laws and intensifying government pressures and the attention of social activists and human rights on the other, logistics networks or the closed and stable supply chain has been increasingly considered by researchers. The logistics network or closed-loop supply chain includes both direct and reverse logistics networks, and purpose of designing it is to combine environmental considerations and constraints through the collection and recycling of used or defective products and necessary actions for reuse with a traditional supply chain. In designing these networks, social goals such as increasing employment as a goal and very important social issue are considered. In the present study, a multi-objective mathematical model with intuitive fuzzy approach to optimize the closed-loop logistics network with emphasis on employment development and development of recycling units in the rubber and plastics industries of Bushehr province is presented. In this regard, first, the various objectives in the research background are evaluated with fuzzy Delphi technique and three priority objectives in Bushehr province are approved and introduced. Then the three objectives are weighted with intuitive fuzzy approach and three-objective model with emphasis on the goal of employment development are solved by LP-METRIC method and GAMS software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Closed loop logistics network
  • employment development". "intuitive fuzzy"
  • "multi-objective model". "LP-Metric approach"
[1]    Hasanov, P., & et al. (2019)."Four-level closed loop supply chain with remanufacturing," Applied Mathematical Modelling, 66, pp. 141-155. 
[2]    Zhen, L., Huang, L., & Wang, W. (2019). "Green and Sustainable Closed-Loop Supply Chain Network Design under Uncertainty," Journal of Cleaner Production, p. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.04.098. 
[3]    Peng, H., Shen, N., Liao, H., Xue, H., & Wang, Q. (2020). "Uncertainty factors, methods, and solutions of closed-loop supply chain — A review for current situation and future prospects," Journal of Cleaner Production, p. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120032.
[4]    Jia, R., Liu, Y., & Bai, X. (2020).Distributionally robust goal programming approach for planning a sustainable development problem, Journal of Cleaner Production, p. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120438.
[5]    Messmann, L., Zender, V., Thorenz, A. & Tuma, A. (2020). "How to Quantify Social Impacts in Strategic Supply Chain Optimization:State of the Art," Journal of Cleaner Production, p. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020. 120459. 
[6]    Zandieh, M., & Aslani, B. (2019). "A hybrid MCDM approach for order distribution in a multiple-supplier supply chain: A case study," Journal of Industrial Information Integration, p. https://doi.org/10.1016/j.jii.2019.08.002.
[7]    Sadeghi Moghaddam, M.R., Karimi, T., & bandesi S. (2018). Service Supply Chain Risk Assessment Applying Rough Set Theory Approach: Case of Payment Service Providers.Management  Research in Iran, 22 (1): 69-94.
[8]    Wu, W., Zhang, Q., & Liang, Z. (2020). "Environmentally responsible closed-loop supply chain models for joint environmental responsibility investment, recycling and pricing decisions," Journal of Cleaner Production, p. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120776. 
[9]    Soleimani, H., Govindan, K., Saghafi, H., & Jafari, H. (2017). "Fuzzy Multi-Objective Sustainable and Green Closed-Loop Supply Chain Network Design," Computers & Industrial Engineering, p. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/ j.cie.2017.04.038.
[10]    Dutta, P., & et al. (2019). "A multiobjective optimization model for sustainable reverse logistics in Indian Ecommerce market," Journal of Cleaner Production, p. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119348.
[11]    Vafaei, A., & et al. (2019). "Designing a sustainable multi-channel supply chain distribution network: A case study," Journal of Cleaner Production, p. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119628.
[12]    Fathi. M.R , Nasrollahi. M & Zamanian. A (2019). Mathematical Modeling of Sustainable Supply Chain Networks under Uncertainty and Solving It Using Metaheuristic Algorithms. Indusrial Managemet Journal. 11. 621-652.
[13]    Kolyaei M, Azar A & Rajabzadeh ghatari A. (2018). Design of An Integrated Robust Optimization Model for Closed-Loop Supply Chain and supplier and remanufacturing subcontractor selection. Journal of Decision Engineering, 2 (7) :7-40
[14]    Mores, G.d.V., & et al. (2018). "Sustainability and innovation in the Brazilian supply chain of green plastic," Journal of Cleaner Production, 177, pp. 12-18.
[15]    Santander, P., &  et al. (2020). "Closed loop supply chain network for local and distributed plastic recycling for 3D printing: a MILP-based optimization approach," Resources, Conservation & Recycling, p. https://doi.org/10.1016/ j.resconrec.2019.104531. 
[16]    Sherif, K.M., &  e. al. (2016). "Integrated optimization model and methodology for plastics recycling: Indian empirical evidence," Journal of Cleaner Production, p. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.07.137. 
[17]    Mohammadi. A.S , Alam Tabriz, A., & Pishvaee, M.S. (2018). Proposing Model for Master Planning of Sustainable Supply Chain with Considering Integration of Physical and Financial Flow. Industrial Management Perspective. 8 (1), 39-62.
[18]    Sevklia, M., & et al. (2012) Development of a fuzzy ANP based SWOT analysis for the airline industry in Turkey," Expert Systems with Applications, 39(1), pp. 14-24. 
[19]    Wu, C., & Fang, W. (2011)."Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers," Quality & Quantity, 45 (4), pp. 751-768.
[20]    Babajani, j., Ghorbanizadeh, v., & Imanzadeh., P. (2019). A model for establishing a performance audit system in public sector institutions in Iran. Journal of Audit Science, 19 (76). 39-58.   
[21]    Eslami, E (2018). Fuzzy set theory and its generalizations. Fuzzy systems and applications (1). 1-22.
[22]    Roghanian, E., (2016). Modification of the least squares method to determine the weight of indicators in the intuitive fuzzy environment. Production and Operations Management. 7(13), 105-116.
[23]    Hosseini, M.S. & Shahbandarzadeh, H. (2020). Designing a Multi-Objective Mathematical Model Using Intuitionistic Fuzzy Approach to Select Investment Projects (Case of Investment Opportunities in Bushehr Province). Commercial Strategies., 16 (14). 21-38.
[24]    Ghorbani, Z., & et al. (2014). Solving an Analysis Network Process Model for Selection of the Dispatching Rules by an Interval-valued Intuitionistic Fuzzy Set .  Management Research in Iran, 18 (2): 195-213.
[25]    Mahmoudi, M.R., & et al. (2018). A Model for dynamic prioritization of equipment and critical failure modes, Modern Researches in Decision Making, 3(3), 157-190.
[26]    Dehghan Khalili, Y & Mohammadi, A. (2017). Evaluation of Selected Industries in the Stock Exchange of Iran Using the Linear Programming Approach and Multiple Attribute Decision Making, Modern Researches in Decision Making, 2(2), 133-153.
[27]    Mehrgan, M.R. (2017). Advanced Operations Research, Tehran. University Book Publishing.
[28]    Hosseini, Z., & et al. (2015). "A multiple objective approach for joint ordering and pricing planning problem with stochastic lead times," Journal of Industrial Engineering International, pp. 2-15. 
[29]    Nagasawa, K., & et al. (2019)."Sustainability and Corporate Social Responsibility in Closed Loop Supply Chain," Procedia Manufacturing 39, pp. 1658-1665. 
[30]    Peng, H., & et al. (2020)."Uncertainty factors, methods, and solutions of closed-loop supply chain A reviewfor current situation and future prospects," Journal of Cleaner Production, p. doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020. 120032.