مدل‌سازی عامل‌بنیان رفتار سهامداران در بازار اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیارگروه حسابداری، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

یکی از مفروضات کارایی بازار سرمایه این است که سرمایه‌گذاران به طور منطقی عمل می‌کنند، ولی نتایج پژوهش‌های محققان نشان می‌دهد در بسیاری از موارد سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار دارای رفتار غیر منطقی می‌باشند که از این حیث مقاله حاضر نیز رفتار غیر منطقی را در برخی سهامداران نشان می‌دهد. در مقاله حاضر دو نوع شخصیت برای سهامداران در بورس اوراق بهادار در نظر گرفته شده است. اولین گروه دارای شخصیت آنی‌گر و گروه دوم دارای شخصیت نوسان‌گیر می‌باشند. معامله‌گرانی که دارای شخصیت آنی‌گر هستند با افزایش قیمت سهام به خرید سهام مبادرت و با کاهش قیمت به فروش اقدام می‌نمایند. در نقطه مقابل، نوسان‌گیرهایی هستند که با کاهش قیمت به خرید گروهی روی آورده و با افزایش قیمت سهام به فروش اقدام می‌نمایند. نوآوری پژوهش حاضر، ارائه مدلی پویا برای تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن مدل‌سازی عامل بنیان رفتار سهامداران و در نظر گرفتن ویژگی‌های شخصیتی متنوع ایشان و تحلیل حساسیت رفتار معامله‌گری تحت محیط نرم‌افزاری نت لگو است. در نهایت، مدل پس از طراحی مورد اعتبارسنجی و برازش قرار گرفت که نتایج حاکی از اعتبار بالای مدل طراحی شده در محیط شبیه‌سازی است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، درصد سهامداران با شخصیت نوسانگیر و هیجانی در تعادل قیمتی به ترتیب به ۵۲ و ۴۸ درصد بین سهامداران هیجانی و نوسان‌گیر توزیع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agent-based Modeling Behavior of Traders in Tehran Stock Exchange (Case study: Mobarakeh Esfahan Steel Company)

نویسندگان [English]

  • Salman Abbasi Siar 1
  • Mohsen Hashemighohar 2
  • Ammar Feyzi 3
1 Ph.D Graduate, Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Shahr-e-Quds Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

One of the efficiency assumptions of stock market is that investors act rationally, but the results of researchers' scholars show that in many cases, investors in the stock market have irrational behavior. The present study show irrational behavior. In the present article, two types of personalities are considered for shareholders in the stock market. The first group has an impulsivity personality and the second group has an oscillating personality. Traders who have an impulsivity personality buy stocks when prices increased and sold when prices decreased. On the other hand, there are oscillators who buy when prices dropped and sold when prices increased. The innovation of the present study is to provide a dynamic model for analyzing the behavior of investors by agent-based modeling and considering their various personalities of trader’s behavior in NetLogo software environment. Finally, after designed model, the validity of the model is assessed which results indicate high validity of the designed model in the simulation environment. The results show that the percentage of shareholders with oscillating and impulsivity personality in the price balance is distributed to 52% and 48% between impulsivity and oscillating shareholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran Stock Exchange (TSE)
  • Behavior of Traders (BT)
  • Shareholder Behavior
  • Personality Traits
  • Agent-based Modeling (ABM)
[1]    Azadi, K., azizmohammadlo, H., Tasaddi Kari, M., and Khedmatgozar, H, The readability effect of financial statements on stock price risk and shareholder behaviorFinancial Accounting Knowledge, 2021. 8 (28): p. 121-144.
[2]    Azadian, Y., Dadashi, I., and Taghiporian, Y, Factors Affecting the Financial Stress of Stock Exchange Individual Investors and Its Consequences: Meta-Synthesis Technique, 2021. 12 (47): p. 112-136.
[3]    Ebrahimi Sarve Olia, M., Babajani, J., Hanafizadeh, P., and Ebadpour, B, Assessment of the behavioral determinants of individual investors in Tehran Stock Exchange based on structural equation modeling. Journal of Investment Knowledge, 2017. 6 (22): p.131-146.
 [4]   Ahmadi, M., and Shi'i, A.H, The relationship between investors' awareness, perceived risk attitude and investor behavior in Tehran Stock Exchange. Behavioral Sciences (Abhar). 2014. 19 (6).
[5]    Eftekhari Aliabadi, A., and Hemmati Rozbahani, M, Service Marketing Mix and Its Effects on Stakeholders' Behaviors. Financial Knowledge of Securities Analysis. 2019. 11 (40): p. 37-46.
[6]    Amirkabiri, A., Gharehbiglo, H., and Abchar, B, Relationship between financial strategies and corporate governance on the behavior of stockholders' tunnels on the performance of companies admitted to the Tehran Stock Exchange.Financial Engineering and Exchange Management. 2018. 9 (36): p. 51-74.
[7]    Barari, S., Taleb Nia, G., Vakili fard, H., Izadi, H., Modeling Investors' Behavior by Using Psychological Variables with Interpretive Structural Modeling Approach to Recognize Investment Decision Making Errors. Financial Engineering and Exchange Management. 2020. 11 (44): p. 133-153.
[8]    Taghavi, R., Dadashi, I., zare Bahnamiri, M., and Gholamnia Roshan, H, Predicting Emotional Tendency of Investors Using Support Vector Machine (SVM) and Decision Tree (DT) Techniques. Financial Engineering and Exchange Management. 2020.
11 (45): p. 544-570.
[9]    Khaksarian, F., azadi, K., and Mirbargkar, S, Identifying and Ranking Factors Affecting Shareholders' Decision to Invest in the Iranian Stock Exchange. Financial Engineering and Exchange Management. 2020. 11 (45): p. 1-29.
[10] Jamshidi, Navid, B., and  Izadi, M.M, Investigating the Effect of Applying Corporate Governance Principles on Investors' Behavior in Tehran Stock Exchange. Financial Engineering and Exchange Management. 2011. 6.
[11] Khodaparast, S., Sirani, M., and Abolfathi, S, Factors affecting the occurrence of collective behavior among ordinary shareholders of Tehran Stock Exchange. Financial Accounting and Audit Research. 2011. 3 (11): p. 87-108.
[12] Khorrami Moghaddasi, S., Naderi, H., Mahvi, S., and Gachkoob, M, Application of Dynamic Associations in Discovering Shareholder Behavior in Capital Market. Bourse. 2016. 54.
[13] Dadras, K., Toloie, A., and Radfar, R, Role of Behavioral Finance In Understanding Individual Investor's Behavior (A Review of Empirical Evidences from Tehran Stock Exchange). Journal of Investment Knowledge. 2018. 7 (28): p. 83-102.
[14] Rahnama Roodposhti, F., and Zandieh, V, Malibari and Malisabi (New Financial Paradigm) From Theory to Practice. Tehran Publications, Islamic Azad University, Vice Chancellor for Research and Technology: Islamic Azad University, Research Deputy, Office for The Development of Science Production, 2012.
[15] Raee, R., Eslami Bidgoli, G.,  and Mirzabayati, M, Stock Valuation and Behavioural Heterogeneity in Tehran Stock Exchange. Journal of Knowledge Accounting. 2011. 2(5): p. 103-126.
[16] Sinaei, H., and Davodi, A, Financial Information Transparency and Investor Behavior in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal. 2009. 11(27): p. 43-60.
[17] Ebadpoor, B., Ebrahimi Sarvolya, M., Babajani, J., and Hanafizadeh, P, A Study of Cultural, Social and Psychological Factors Influencing Individual Investors’ Behavior in Stock Exchange. Organizational Culture Management. 2019. 17 (3):
p. 445-467.
[18] Navaeian, M., Vatanparast, M., Saeidi, H., and Mohammadi, S, The investigate Irregular Behavioral Stock, Stock Expects and Stock Returns Using the Liponov and Kolmogorov Method and BDS in the Tehran Stock Exchange with an Emphasis on Copula Garch and Copula TGarch. Financial  Engineering and Exchange Management. 2020. 11(43): p. 516-537.
[19] Vakilifard, H., Saeedi, A., and Eftekhari Aliabadi, A,  Analysis of Behavioral Reactions in Tehran Stock Exchange. Journal of Investment Knowledge. 2013. 3: p. 223-240.
[20] Hasan, A., Kalıpsız, Oya., and Akyokuş, S, Modeling Traders’ Behavior with Deep Learning and Machine Learning Methods: Evidence from BIST 100 Index. Complexity. 2020. p. 1-16.
[21] Jose, J., A Study on The Influence of Loss Aversion Among Day Traders In Stock Exchange. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2021. 12 (11): p. 6789–6796.
[22] Mushinada, V.N.C., and Veluri, V. S. S,  Investors overconfidence behaviour at Bombay Stock Exchange. International Journal of Managerial Finance. 2018. 14 (5):
p. 613-632.
[23] Laguecir, A., and Leca, B,  Organized Decoupling of Management Control Systems: An Exploratory Study of Traders’ Unethical Behavior. Jornal of Business Ethics. 2021.
[24] Khawaja, M.J., and Alharbi, Z.N, Factors influencing investor behavior: an empirical study of Saudi Stock MarketInternational Journal of Social Economics. 2021. 48 (4): p. 587-601. 
[25] JieXie, W.,  Mu-YaoLia, M.,  and XingZhouabc, W, Learning representation of stock traders and immediate price impacts. Emerging Markets Review. 2020.
[26] TrucPhan, T.N., Bertrand, P.,  HaiPhande, H., and  VinhVo, X, The role of investor behavior in emerging stock markets: Evidence from Vietnam, The Quarterly Review of Economics and Finance. 2021.
[27] Saleh Ardestani, A., and Varzeshkar, H, Study and comparison of Returns resulting from accessing share on base of fundamental and technical analysis in Tehran stock exchange. Management Research in Iran. 2021. 19 (2): p 53-64.
[28] Afsar, A., Helyel, F. A Hybrid Approach to Portfolio Optimization Using Technical Analysis and Data Mining. Modern Research in Decision Making, 2017; 2(2): 1-22.
[29] Goodarzi, M., Yakideh, K., and  Mahfoozi, G, Portfolio optimization by combining data envelopment analysis and decision-making Hurwicz method. Modern Research in Decision Making, 2017; 1 (4): p. 143-165.